Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-22 [2011/12/10 14:51]
Marie Bitomská [Důsledky hospodářského růstu]
tnh:pfuk:tnh:zkouska:otazka-22 [2012/01/22 19:50] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
  
 **Hospodářský růst** **Hospodářský růst**
-  * zvyšování (potencionální) výkonnosti ekonomiky (množství vyrobeného zboží a služeb) v čase+  * zvyšování (potencionální) výkonnosti ekonomiky (množství vyrobeného zboží a služeb) v čase
   * měří se reálným HDP (popř. reálným HDP na hlavu), resp. jejich meziročními změnami v % (tempo růstu/​pokles reálného HDP)   * měří se reálným HDP (popř. reálným HDP na hlavu), resp. jejich meziročními změnami v % (tempo růstu/​pokles reálného HDP)
-  * rozlišujeme krátkodobé ekonomické výkyvy a dlouhodobý růst (růstové trendy) - **//teorie ​ek. růstu//** řeší problematiku ​ dlouhodobého růstu, fluktuacemi ​ HDP v průběhu hospodářského cyklu se zabývají **//teorie ​ek. cyklu//** +  * rozlišujeme krátkodobé ekonomické výkyvy a dlouhodobý růst (růstové trendy) - **teorie ​ekonomického ​růstu** řeší problematiku ​ dlouhodobého růstu, fluktuacemi ​ HDP v průběhu hospodářského cyklu se zabývají **teorie ​ekekonomického ​cyklu** 
-  * ekonomika může vyrábět a tudíž i spotřebovávat větší objem zboží a služeb ​=> ekonomický růst je zdrojem blahobytu a růstu životní úrovně ​=> jeden z hlavních ek. a politických cílů národních ekonomik+  * ekonomika může vyrábět a tudíž i spotřebovávat větší objem zboží a služeb ​-> ekonomický růst je zdrojem blahobytu a růstu životní úrovně ​-> jeden z hlavních ek. a politických cílů národních ekonomik
   * předpokladem je plné využití ek. zdrojů   * předpokladem je plné využití ek. zdrojů
  
 **Hospodářský rozvoj** **Hospodářský rozvoj**
-  * dlouhodobé zvyšování ekonomického blahobytu země+  * dlouhodobé zvyšování ekonomického blahobytu země
   * jeho problematika se vztahuje především k chudším (rozvojovým) zemím   * jeho problematika se vztahuje především k chudším (rozvojovým) zemím
-  * charakterizují ho i jiné indikátory než HDPzdravotní úroveň obyvatelstva,​ úroveň vzdělání apod.+  * charakterizují ho i jiné indikátory než HDP zdravotní úroveň obyvatelstva,​ úroveň vzdělání apod.
  
 ===== Zdroje (typy) ekonomického růstu ​ ===== ===== Zdroje (typy) ekonomického růstu ​ =====
 +
   * jedna z ústředních ekonomických otázek: Jaké faktory a procesy k růstu ek. výkonnosti země přispívají?​ Co je třeba pro jeho udržení či zvýšení učinit? Jak čelit negativním důsledkům,​ které ek. růst přináší?​   * jedna z ústředních ekonomických otázek: Jaké faktory a procesy k růstu ek. výkonnosti země přispívají?​ Co je třeba pro jeho udržení či zvýšení učinit? Jak čelit negativním důsledkům,​ které ek. růst přináší?​
-  * první vysvětleníA. Smith: Pojednání o původu a podstatě bohatství národů - za hlavní faktory považoval dělbu práce a akumulaci kapitálu+  * první vysvětlení ​A. Smith: Pojednání o původu a podstatě bohatství národů - za hlavní faktory považoval dělbu práce a akumulaci kapitálu
   - **zajistit plné využití ek. zdrojů**, především výrobních kapacit a pracovní síly - krátkodobý ek. problém - stabilizační hosp. politika k tomu může přispět především podporou souhrnné poptávky, nástroji expanzivní finanční politiky   - **zajistit plné využití ek. zdrojů**, především výrobních kapacit a pracovní síly - krátkodobý ek. problém - stabilizační hosp. politika k tomu může přispět především podporou souhrnné poptávky, nástroji expanzivní finanční politiky
   - **zvýšit objem produktivních zdrojů**, tj. kapitálových statků - důležitým faktorem je rozsah úspor a investic do tvorby fixního kapitálu   - **zvýšit objem produktivních zdrojů**, tj. kapitálových statků - důležitým faktorem je rozsah úspor a investic do tvorby fixního kapitálu
   - **zvyšování kvality výrobních zdrojů** (technologický rozvoj, inovace, vzdělání,​..) - hlavním zdrojem je růst produktivity práce(především ve vyspělých ekonomikách)   - **zvyšování kvality výrobních zdrojů** (technologický rozvoj, inovace, vzdělání,​..) - hlavním zdrojem je růst produktivity práce(především ve vyspělých ekonomikách)
  
-  * růstu ekonomiky lze dosáhnout i vyšší kvantitou dalších výrobních faktorů - práce a přírodních zdrojů+  * růstu ekonomiky lze dosáhnout i vyšší kvantitou dalších výrobních faktorů - práce a přírodních zdrojů ​
   - vyšší přirozený přírůstek obyvatelstva,​ vyšší přistěhovalectví,​ zvýšená ekonomická aktivita obyvatelstva (tj. zaměstnáním osob, které dosud byly ekonomicky neaktivní, prodlužování pracovní doby   - vyšší přirozený přírůstek obyvatelstva,​ vyšší přistěhovalectví,​ zvýšená ekonomická aktivita obyvatelstva (tj. zaměstnáním osob, které dosud byly ekonomicky neaktivní, prodlužování pracovní doby
   - objevení či využití nových přírodních zdrojů   - objevení či využití nových přírodních zdrojů
-  * tyto cesty ve vyspělých zemích poměrně omezené ​=> hlavním zdrojem ekonomického růstu se stává růst produktivity spojený s vyšší kvalitou pracovní síly a vyšším množstvím a zejm. kvalitou kapitálu+  * tyto cesty ve vyspělých zemích poměrně omezené ​-> hlavním zdrojem ekonomického růstu se stává růst produktivity spojený s vyšší kvalitou pracovní síly a vyšším množstvím a zejm. kvalitou kapitálu
  
 **Modely hospodářského růstu** **Modely hospodářského růstu**
Řádek 34: Řádek 35:
  
   * souvisí s otázkou [[tnh:​zkouska:​otazka-69|]]   * souvisí s otázkou [[tnh:​zkouska:​otazka-69|]]
-  * hospodářskopolitická opatření na podporu ek. růstu+  * hospodářskopolitická opatření na podporu ek. růstu
   * na otázku, jak stát může přispět k růstu ekonomiky, neodpovídají ekonomové zcela jednotně   * na otázku, jak stát může přispět k růstu ekonomiky, neodpovídají ekonomové zcela jednotně
  
 === Tvorba fyzického kapitálu === === Tvorba fyzického kapitálu ===
  
-  * dlouhodobě nejefektivnější formou růstové politiky jsou opatření posilující **//tvorbu fyzického kapitálu//**, tj. investice soukromých podniků do nových technologií,​ strojů a zařízení+  * dlouhodobě nejefektivnější formou růstové politiky jsou opatření posilující **tvorbu fyzického kapitálu**,​ tj. investice soukromých podniků do nových technologií,​ strojů a zařízení
   * základní faktor růstu produktivity i výkonu ekonomiky země (dlouhodobější rychlejší tempo HDP)   * základní faktor růstu produktivity i výkonu ekonomiky země (dlouhodobější rychlejší tempo HDP)
   * předpokladem investic do tvorby ​ jsou __domácí úspory__ nebo __zdroje kapitálu ze zahraničí__ (úvěr, přímé zahr. investice, zahr. pomoc)   * předpokladem investic do tvorby ​ jsou __domácí úspory__ nebo __zdroje kapitálu ze zahraničí__ (úvěr, přímé zahr. investice, zahr. pomoc)
-  * faktory podporující **__domácí úspory__**úroveň reálných úrokových sazeb, příznivá daňová politika, úsporná rozpočtová politika, omezení st. regulace, dostupnost nepříliš rizikových nástrojů spoření a investic +  * faktory podporující **domácí úspory** úroveň reálných úrokových sazeb, příznivá daňová politika, úsporná rozpočtová politika, omezení st. regulace, dostupnost nepříliš rizikových nástrojů spoření a investic 
-    *  od úspor odrazujevysoké zdanění kapitálových příjmů, finanční nestabilita či záporná úroveň úrokových sazeb  => může vést až ke kapitálovému úniku (= přesouvání úspor do zahraničí) příp. ke sklonu ukládat úspory do neproduktivních aktiv např. zlata)+    *  od úspor odrazuje ​vysoké zdanění kapitálových příjmů, finanční nestabilita či záporná úroveň úrokových sazeb  => může vést až ke kapitálovému úniku (= přesouvání úspor do zahraničí) příp. ke sklonu ukládat úspory do neproduktivních aktiv např. zlata)
     * faktorem snižujícím zájem o nákup akcií může být i dvojí zdanění zisků     * faktorem snižujícím zájem o nákup akcií může být i dvojí zdanění zisků
-  * význam **__vnějších ​úspor__** (přílivu zahr. kapitálu) především v zemích, jejichž úroveň HDP na hlavu je nízká (nižší důchody) ​+  * význam **vnějších ​úspor** (přílivu zahr. kapitálu) především v zemích, jejichž úroveň HDP na hlavu je nízká (nižší důchody) ​
     *  vlády mohou přilákat zahraniční investice: daňové úlevy, ochrana zahr. investic, stabilita kurzu domácí měny,..     *  vlády mohou přilákat zahraniční investice: daňové úlevy, ochrana zahr. investic, stabilita kurzu domácí měny,..
-  * k tvorbě úspor a investic může přispívat vláda ​**__rozpočtovou politikou__** a povahou státních výdajů+  * k tvorbě úspor a investic může přispívat vláda __rozpočtovou politikou__ a povahou státních výdajů
     *  rozpočtový deficit vede stát k půjčování si na kapitálových trzích - to vede ke zvyšování úrokových sazeb a tím k omezování soukromých investic ​     *  rozpočtový deficit vede stát k půjčování si na kapitálových trzích - to vede ke zvyšování úrokových sazeb a tím k omezování soukromých investic ​
     * ke snížení deficitu by ale nemělo docházet na základě růstu daňového zatížení firem a příjmů ​ z investic -> cestou je snížení výdajů státu ( z krátkodobějšího hlediska může vést k pomalejšímu růstu ekonomiky     * ke snížení deficitu by ale nemělo docházet na základě růstu daňového zatížení firem a příjmů ​ z investic -> cestou je snížení výdajů státu ( z krátkodobějšího hlediska může vést k pomalejšímu růstu ekonomiky
Řádek 53: Řádek 54:
  
 **Další opatření na podporu růstu produkce a produktivity** **Další opatření na podporu růstu produkce a produktivity**
-  * __zvyšování vzdělanosti pracovní ​síly__ ​(investice do vzdělání,​ příležitosti ke zvyšování kvalifikace) +  * zvyšování vzdělanosti pracovní ​síly (investice do vzdělání,​ příležitosti ke zvyšování kvalifikace) 
-  * __posílení ​pružnosti pracovního ​trhu__ ​na základě reforem pracovního práva, omezení státu zasahovat do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli +  * posílení ​pružnosti pracovního ​trhu na základě reforem pracovního práva, omezení státu zasahovat do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli 
-  * podpora výdajů na __výzkum ​vývoj__ ​- investice do vědeckovýzkumné infrastruktury +  * podpora výdajů na výzkum ​vývoj ​- investice do vědeckovýzkumné infrastruktury 
-  * __rozvoj ​ek. infrastruktury__ ​- státní investice do ek. infrastruktury jsou doplňkem i předpokladem soukromých podnikových investic +  * rozvoj ​ek. infrastruktury ​- státní investice do ek. infrastruktury jsou doplňkem i předpokladem soukromých podnikových investic 
-  * __stabilita ​legislativního prostředí__ ​- pokud se změní "​pravidla hry", může firma přijít o část investic, jejichž návratnost je delší +  * stabilita ​legislativního prostředí - pokud se změní "​pravidla hry", může firma přijít o část investic, jejichž návratnost je delší 
-  * __omezení ​státní ​regulace__ ​- tj. deregulace ekonomiky - vede ke zvýšení produktivity  +  * omezení ​státní ​regulace ​- tj. deregulace ekonomiky - vede ke zvýšení produktivity  
-  * __liberalizace ​trhů__ - omezení administrativních překážek pro vstup do určitých odvětví -> rozvoj konkurence vede ke snižování podnikových nákladů, což zvětšuje prostor pro podnikové investice +  * liberalizace ​trhů - omezení administrativních překážek pro vstup do určitých odvětví -> rozvoj konkurence vede ke snižování podnikových nákladů, což zvětšuje prostor pro podnikové investice 
-  * __privatizace ​státních podniků__ vedoucí ke zvýšení kvality řízení a tím i k růstu produktivity  +  * privatizace ​státních podniků vedoucí ke zvýšení kvality řízení a tím i k růstu produktivity  
-  * __průmyslová politika ​státu__ ​patří k často prosazovaným,​ ale nejméně úspěšným ​ nástrojům růstové politiky - jde o selektivní pomoc určitým odvětvím nebo podnikům - vede k plýtvání a neefektivnosti ​+  * průmyslová politika ​státu ​patří k často prosazovaným,​ ale nejméně úspěšným ​ nástrojům růstové politiky - jde o selektivní pomoc určitým odvětvím nebo podnikům - vede k plýtvání a neefektivnosti ​
  
 ===== Důsledky hospodářského růstu ===== ===== Důsledky hospodářského růstu =====
  
-  * __pozitivní__růst životní úrovně či kvality života, omezování chudoby+  * __pozitivní__ ​růst životní úrovně či kvality života, omezování chudoby
     *  více produktů/​vyšší spotřeba, lepší infrastruktura,​ vyšší sociální blahobyt, možnost vyššího přerozdělování ve prospěch chudých     *  více produktů/​vyšší spotřeba, lepší infrastruktura,​ vyšší sociální blahobyt, možnost vyššího přerozdělování ve prospěch chudých
-  * __negativní__kvalita života roste jen do určité úrovně, pak se může naopak snižovat, ekologické dopady+  * __negativní__ ​kvalita života roste jen do určité úrovně, pak se může naopak snižovat, ekologické dopady
     * ->snaha omezit ek. růst na úroveň tzv. udržitelného růstu     * ->snaha omezit ek. růst na úroveň tzv. udržitelného růstu
     * nerovnoměrné rozdělení příjmů, sociální dopady (stres, zločinnost)     * nerovnoměrné rozdělení příjmů, sociální dopady (stres, zločinnost)
-  * kritika //​konzumerismu// ​sklon k nadměrné spotřebě stimulované umělým vytvářením potřeb+  * kritika //​konzumerismu// ​sklon k nadměrné spotřebě stimulované umělým vytvářením potřeb
   * i růst vede ke zvyšování ek. nerovnosti mezi sociálními skupinami či státy   * i růst vede ke zvyšování ek. nerovnosti mezi sociálními skupinami či státy
  
Řádek 77: Řádek 78:
   * Urban, Jan: Teorie národního hospodářství,​ 2011: str. 372-385   * Urban, Jan: Teorie národního hospodářství,​ 2011: str. 372-385
   * přednáška 20.10.2011   * přednáška 20.10.2011
 +{{template>​tnh:​pfuk:​tnh:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code