Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody

 • Z hlediska právní formy a vlastnické struktury lze firmy dělit do několika kategorií (především)
  • Firmy FO / Firmy založené na partnerství / Akciové společnosti (korporace) / Podniky ve veřejném vlastnictví
  • Specifické jsou - Družstva / Nadace

Firma FO / živnostník

 • z. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • Zhruba 60-70% celkového počtu firem, kvůli nejjednodušší a nejméně nákladné formě zakládání
Výhody Nevýhody
Pružnost (živnostník sám rozhoduje) Neomezené ručení majetkem živnostníka
Menší rozsah administrativně-právních omezení Zpravidla omezené kapitálové zdroje
FO nemusí skládat zakládací kapitál Menší pravděpodobnost zisku půjčky
Zisk je zdaňován jako příjem vlastníka

Partnerství

 • Řadí se mezi ně zejména veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným
Výhody Nevýhody
Relativně snadné založení Menší pravděpodobnost zisku vyšší půjčky
Možnost omezeného ručení (s r. o., k. s. – komandista) Možnost rozporu ohledně rozhodování ve firmě
Vyšší kapitálové zdroje spojením majetků více partner Firma je úzce (přímo) vázána na osoby partnerů
Zdroj nápadů či manažerského know-how

Veřejná obchodní společnost (v.o.s)

 • § 76-92 Obch.Z. 513/1991 Sb.
 • Minimálně dva zakladatelé
 • Zakládána společenskou smlouvou
 • Zapisuje se do obchodního rejstříku
 • Zisk je zdaňován jako příjem společníků
 • Ručení společníků je neomezené

Komanditní společnost (k.s.)

 • § 93-104 Obch.Z.
 • Minimálně dva zakladatelé (1 komplementář, 1 komandista)
 • Zakládána společenskou smlouvou
 • Komplementáři - ručí celým svým majetkem, řídí firmu
 • Komandisté ručí omezeně, ale nemohou řídit, minimální výše vkladu je 5000,- Kč

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

 • § 105-153 Obch. Z
 • Nejvíce rozšířené partnerské společnosti v ČR
 • S partnerstvím ji spojuje vazba na osoby společníků a obtížný převod vlastnického podílu ve firmě
 • S korporací ji spojuje omezené ručení vlastníků a samostatné zdanění
 • Založit společnost může minimálně 1 osoba
 • Maximální počet společníků je 50
 • Zakládací dokumenty jsou
  • Zakladatelská listina (když zakládá jeden)
  • Společenská smlouva (když zakládají dva a více)
 • Společnost vzniká zápisem do Obchodního rejstříku
 • Základní kapitál je 200 tisíc Kč (minimální vklad společníka je 20000,- Kč, v rámci základního vkladu je možno poskytnout i nepeněžní vklady)
 • Společnost ručí vlastním majetkem
 • Společníci ručí do výše svých vkladů
 • Orgány
 1. Jednatel = statutární orgán (1 nebo více jednatelů, nesou právní odpovědnost, odpovídají za chod společnosti, vedení účetnictví, atd.)
 2. Valná hromada = nejvyšší orgán
 3. Zřídka dozorčí rada (jmenuje ji valná hromada)

Podniky franchisového typu

 • Franchise představuje licenci k provozování vlastního soukromého podniku, který funguje jako součást většího podnikového celku (řetězce)
 • Tento typ je společností se nejčastěji objevuje v oblasti maloobchodu, veřejného stravování, hotelů a služeb.

Sdružení podle Občanského zákoníku

 • Nemá právní subjektivitu
 • Vzniká smlouvou (připouští se i ústní)
 • Práva a povinnosti přecházejí přímo na účastníky

Občanské sdružení

 • Má právní subjektivitu (Spolky, svazy, kluby)
 • Spíše doménou občanských aktivit, avšak podnikat mohou

Zájmové sdružení právnických osob

 • Zapisují se do rejstříků
 • Vytváření spíše kvůli lobby

Obecně prospěšná společnost

 • Podnikat může, ale výdělek musí být použit na obecně prospěšnou činnost

Akciové společnosti (korporace)

 • § 154-220 Obch. Z.
 • Jedná se o méně rozšířené, avšak nejdominantnější ekonomické subjekty
 • Vlastnictví podniku je reprezentováno akciemi (vlastník = akcionář)
Výhody Nevýhody
Financování je jednodušší díky možnosti vydávání akcií, možnosti vydávání obligací a lepšímu přístupu k úvěrům Náklady jsou vyšší při zakládání i chodu společnosti
Omezené ručení, kde akcionář může přijít pouze o částku vynaloženou na akcie, společnost odpovídá za závazky sama (vlastní majetek) Informační povinnost korporací, jejichž akcie jsou veřejně prodávány (narušuje soukromí)
Nepřímá účast vlastníků na řízení firmy, kdy společnost řídí management, akcionáři se účastní jen zákonem stanoveným způsobem, tj. na valné hromadě (může být i problémem) Dvojí zdanění, kdy společnost daní zisk a následně akcionáři daní svůj příjem z dividend
Snadný transfer vlastnictví – rozhoduje pouze koupě/prodej akcií Oddělení vlastnictví společnosti od jejího řízení – může docházet k názorovému rozporu mezi vlastníky a managementem (např. otázka rozdělení zisku)
Neomezená doba trvání – úmrtím akcionáře přechází akcie na jeho dědice Nevýhodou může být i velikost, která sice umožňuje diverzifikaci výrobních programů, avšak značně zvyšuje nároky na řízení a organizaci (syndrom nepružnosti)
 • Základní kapitál je 2 mil Kč (pokud se obchoduje s veřejnými akciemi - 20 mil Kč)
 • Zakladatelem je minimálně 1 PO (uzavírá se zakládací listina) nebo min 2 FO (uzavírá se zakládací smlouva)
 • Řídí se Stanovami = základní právní a řídící dokumenty obsahují obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, výši základního kapitálu, počet členů představenstva)
 • Ručení je omezené, společnost ručí sama (akcionáři mohou přijít jen o své akcie)
 • Akcie = základní kapitál akciové společnosti, jsou to cenné papíry, které obsahují obchodní jméno a nominální hodnotu, jsou označené čísly
 1. Z hlediska formy akcie: na jméno, na majitele
 2. Z hlediska druhu akcie: zaměstnanecké, prioritní
 • Orgány
 1. Představenstvo - statutární orgán
 2. Valná hromada - nejvyšší orgán
 3. Dozorčí rada – povinně zřizována (volena valnou hromadou)

Specifické firmy

Družstva

 • §221-260 Obch. Z.
 • Forma firemní organizace založená, vlastněná a provozovaná skupinou osob v jejich společném zájmu
 • Nejčastější typy družstev
 1. Bytová (vlastněná nájemníky)
 2. Spotřebitelská, nákupní, prodejní (za účelem výhodnějších nákupů)
 3. Výrobní družstva (výroba a prodej za účasti nebo z pověření členů)
 • Základním dokumentem jsou Stanovy
 • Společenství neuzavřeného počtu společníků
 • Orgány
 1. Členská schůze (řídící orgán)
 2. Kontrolní komise (dozorčí orgán)
 • Dva kapitály
 1. Základní zapisovaný
 2. Skutečný základní kapitál, který je tvořen vklady

Neziskové organizace

 • z. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech
 • Firmy, které slouží určitým obecně prospěšným (vzdělávacím, zdravotním, kulturním, sociální, charitativním, církevním) účelům.
 • Jako nezisková organizace může vytvářet zisk, který ovšem musí využít pro financování vlastních potřeb (nesmí vykázat zisk).

Veřejné podniky

 • z. č. 77/1997 Sb., o státním podniku
 • Jedná se o firmy (spolu)vlastněné státem nebo jiným veřejným subjektem (kraj, obec), kde stát rovněž jmenuje osoby do jejich vedení.
 • Ve většině případů jsou podniky zakládány proto, aby poskytovaly služby, které soukromé podniky nejsou schopny nebo ochotny poskytovat.
 • Stát na počátku vkládá vklad v peněžní/nepeněžní formě, který se nazývá kmenový kapitál podniku.
 • Vzniká uzavřením zakladatelské smlouvy a zápisem do obchodního rejstříku.
 • Ručení je omezené, podnik ručí jen svým majetkem.
 • Podnik neručí za závazky státu, stát neručí za závazky podniku.
 • Orgány
 1. Prezident (ředitel) – zastupuje podnik navenek, řídí jeho činnost
 2. Dozorčí rada (kontrolní orgán)

Evropská společnost

 • Spojení dvou a.s. z různých zemí, řídí se EP

Prameny

 • TNH, Jan Urban, 3. Vydání, str. 208-214
 • Výpisky z přednášek a seminářů

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code