Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


18. Ekonomické aspekty správy korporací

 • velké veřejné korporace = spousta akcionářů (vlastníků) - potřeba správních orgánů (mezičlánků) pro efektivní propojení vlastníků a vedení společnosti

Správa korporace

 • správní orgány - určují obecné směřování společnosti, nástroje pro jeho dosažení a zajišťují kontrolu hospodaření
  • valná hromada akcionářů
   • nejvyšší správní orgán
   • akcionáři se podílejí na správě pouze nepřímo - hlasovacím právem na valné hromadě
   • volí členy ostatních správních orgánů, určuje obecné směřování společnosti (cíl, vize), má pravomoci týkající se hospodaření (rozdělení zisku, vydávání dluhopisů, změna zákl.kapitálu, schvalování roční účetní závěrky apd.)
   • nemá pravomoc nad průběžným řízením ani průběžnou kontrolou společnosti
  • dozorčí rada a představenstvo
   • volené správní orgány - představují převodový stupeň mezi valnou hromadou (akcionáři) a managementem (vedením spol.)
   • zajišťují efektivitu a kontrolu řízení společnosti
   • vybírají a jmenují vrcholný management (je poté odpovědný těmto orgánům, nikoliv přímo akcionářům), podrobněji určují směřování společnosti (strategie), sledují finanční výkon firmy
   • sestavují výroční zprávu společnosti (informace o společnosti pro akcionáře)
  • specializované výbory
   • např. výbor pro odměňování
   • jsou ustanoveny valnou hromadou pro vymezený účel
 • předpoklady efektivní správy:
  • osobní majetková odpovědnost správních ředitelů
  • průhlednost jednání správních orgánů
  • kontrolovatelnost ze strany akcionářů a státu

Corporate governance

 • dohled správních orgánů (hlavně výše zmíněných) nad managementem (provozním vedením) společnosti
 • má ohlídat vedení, aby plnilo svěřené úkoly s náležitou péčí („dohled vlastníka nad správcem“)
 • postupem času složitější - větší společnosti, globalizace + více zainteresovaných subjektů (stakeholders - zaměstnanci, obch.partneři apd.) - další tržní mechanismy (formy) dohledu, především:
  • vnitřní a vnější audit
   • vnitřní provádějí orgány podřízené správním orgánům (např. dozorčí radě)
   • vnější provádějí specializované firmy stojící mimo společnost
   • ověřování pravdivosti a věrnosti obrazu, který podávají účetní dokumenty (rozvaha, výsledovka, závěrka, cashflow)
   • zajištění transparentnosti a kontroly hospodaření
  • kapitálové trhy
   • akciové společnosti denně hodnoceny vývojem jejich akciového kurzu
   • specializované firmy (mmj. banky) provádějí analýzy a poskytují doporučení investorům
   • snižuje vlastníkům informační náklady spojené s kontrolou managementu
  • trhy manažerů a manažerských týmů
   • transparetní trh brání znovuzaměstnání špatných a nespolehlivých manažerů

Vnitřní a vnější model corporate governance

 • rozdělení vychází z role vnitřních (firemních) a vnějších (hlavně kapitálové trhy) institucí při správě korporací

Vnější model

 • angloamerický model = jednostupňový
  • rada ředitelů (výkonní ředitelé + neexekutivní ředitelé = nezávislé osobnosti, vykonávající kontrolní funkci)
 • tradice širokého akciového vlastnictví, omezení role bank - větší zájem o krátkodobou strategii, nižší zastoupení „stakeholders“ ve vedení firmy
 • důležitá role dobře fungujícího trhu cenných papírů (burzy)
 • role akcionářů spíše pasivní
 • management tlačen k zaměření na krátkodobé výsledky a vysokou cenu akcií
  • pro investory je rozhodující výnosnost akcií, proto je jejich cena ukazatelem efektivity managementu
  • neefektivní management vede k nespokojenosti - cena akcií klesá a hrozí nepřátelské převzetí -

Vnitřní model

 • německojaponský = dvoustupňový (aplikovaný v ČR s určitými odlišnostmi)
  • správa výkonná = představenstvo - „rozhoduje“
  • správa kontrolní = dozorčí rada - „kontroluje“
 • výraznější role bank, pojišťoven, svazů, odborů apd. = rozhodující role velkých a dlouhodobých vlastníků = menší význam trhu CP, větší míra zadlužení a role půjček od bank
 • koncentrované vlastnictví = větší důraz na kontrolu korporace - vyšší zastoupení „stakeholders“ ve vedení firmy
 • zaměření na dlouhodobé výsledky
 • rizika užšího propojení podniku a bank = menší zájem o změny, riziko „insider tradingu“ (zneužití vnitřních informací) - pro efektivitu potřeba konkurence bank

Problém pán a správce

 • management firmy je lépe informován o dění ve firmě než vlastníci (= informační asymetrie) a může těchto informací zneužít pro vlastní prospěch (=oportunitní chování manažerů), což vede k neefektivitě a vyšším nákladům
 • různé podoby této tzv. technické neefektivnosti firem:
  • přílišná averze k riziku a tím snižování možných zisků
  • zbavování se odpovědnosti přes nadměrně složitou strukturu orgánů
  • zneužívání firemního majetku pro osobní účely
  • tolerovaní zbytečných nákladů (zvyšování mzdy, mimosoudní vyrovnání apd.)
  • snižování výkonových standartů a cílů
 • doporučení jak řešit tento problém jsou nejednotná
  • vyšší kontrola ze strany vlastníků (vyžadování více informací, speciální motivační nástroje pro manažery apd.)
  • vyšší kontrola ze strany státu (X nemusí být prospěšná - omezování managementu vede ke snižování jeho efektivnosti (administrativní zátěž, nižší motivace, omezení rozhodovacích pravomocí apd.))

Prameny

 • URBAN, Jan, Teorie národního hospodářství, str. 214-220

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code