Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika

 • Daň je povinná zákonem uložená platba, která plyne do veřejného rozpočtu, je nevratná, neekvivalentní a zpravidla neúčelová

Druhy daní

 • z národohospodářské hlediska dělíme daně na
  • přímé daně → slouží ke zdanění důchodů osob a firem, tj. mezd, osobních příjmů plynoucích ze samostatné podnikatelské činnosti, příjmů z pronájmu, z úroků, divident a firemních zisků. Plátcem přímých daní jsou jednotlivci, resp. domácnosti a podniky
  • nepřímé daně → uvalované na spotřebu platí kupující v ceně zboží a do státního rozpočtu odvádí prodávající.
   • daň z přidané hodnoty - > uvalovaná na každou transakci a vypočítaná podle nově vytvořené hodnoty na daném výrobním stupni
   • spotřební daně - > uvalované na prodej určitých specifických, škodlivých produktů, především pohonných hmot, alkoholu a cigaret
   • clo → rovněž se stává součástí ceny, a to dovážených výrobků
 • majetkové (kapitálové) daně, ke kterým náleží daně z nemovitostí, dědické a darovací, daň z nabytí nemovitých věcí atd.
 • význam nepřímých a přímých daní je v různých ekonomikách států odlišný, a to v závilosti na tom, jaký typ přímých a nepřímých daní je v zemi používán. Nepřímé daně jsou více efektivní (nižší možnost daňového úniku) a často jejich politické průchodnosti je dlouhodobým trendem tendence zvyšovat váhu negativních daní na daňových příjmech státu.

Jak se počítá DPH?

 • princip daně z přidané hodnoty spočívá v odvedení daně z rozdílu mezi cenou vstupů a výstupů, tj. z částky, kterou firma k hodnotě prodaného zboží a služeb připadala. Daň obsažená v ceně firemních nákupů je označována jako daň na vstupu, daň zahrnutá v ceně prodávaného zboží a služeb je daň na výstupu. Daňová povinnost je dána rozdílem mezi daní na vstupu a na výstupu.

Daňová politika

 • Daňová politika je využívání daní k dosažení určitých národohospodářských a sociálních cílů
 • její náplní je stanovení výše a způsobu danění jednotlivých hospodářských subjektů
 • daňová politika slouží je nejčastěji využívána jako prostředek:
 • omezování nebo naopak podpory určitých ekonomických činností → zavedení vyšších daní na určitý výrobek (např. škodlivý) tuto výrobu znevýhodňuje, výnos současně zmírňuje důsledky negativních externalit, které tyto činnosti vytvářejí - jedná se např. o ekologické a spotřební daně. Další daně např. clo mají naopak za úkol chránit určitá odvětví ekonomiky před konkurencí, stejně jako daňové úlevy, snížení daní nebo odpuštění daní. Negativní daně - subvence - mohou sloužit k podpoře činností, které jsou nositeli pozitivních externalit.
 • ovlivnění výše soukromých výdajů → zvýšení nebo naopak snížení daní může vláda prostřednictvím agregátním poptávky ovlivňovat i výši reálného HDP, inflace. Daňová politika v oblasti sociálních příspěvků tvoří základní složky systému automatických stabilizátorů přispívajících ke zmírňování cyklických výkyvů bez zásahů vlády.
 • ovlivňování motivace k úsporám a práci → snížení daňového zatížení domácností vede za jinak stejných okolností ke zvýšení nabídky kapitálu a i tak ke snížení úrokové míry na trhu kapitálu a zvýšení investic. Podobně ovlivňuje daňová politika i poptávku po kapitálu.
 • mezní míru zdanění pracovních příjmů → vyjadřuje podíl přírůstku daně z osobního příjmu na přírůstku celkového příjmu osoby. Vysoká úroveň mezní zdanění osobního příjmu vede k tomu, že motivace osob ke zvýšení osobních příjmů klesá. Tento ukazatel lze použít jako ukazatel toho, jak daňový systém od práce odrazuje

Funkce daní

 • fiskální – schopnost naplnit veřejný rozpočet
 • alokační – poskytování daňové podpory (zvýhodnění spotřeby) nebo znevýhodnění spotřeby (spotřební daň na cigarety a alkohol)
 • redistribuční – snížení rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů
 • stimulační – stát pomocí daní podporuje ekonomický růst nebo motivuje ke spotřebě některých statků (např. daňové prázdniny)
 • stabilizační – opatření ke zmírnění výkyvů ekonomického cyklu

Principy daňového systému

 • Spravedlnost k daní → k jejímu posouzení slouží dva principy označované jako princip užitku a princip schopnosti daň platit
  • princip užitku - vychází z toho, že daně by měli platit především ti, kteří mají z veřejných služeb, k jejichž financování příslušná daň slouží, největší prospěch. Pohlíží tak na veřejné statky financované z daní obdobně jako statky soukromé
  • princip schopnosti platit daň → je založen na názoru, že daně by měly být na jednotlivé subjekty uvalovány na základě jejich schopnosti daňové břemeno nést. Vyšší daně by proto měli platit ti, kteří si mohou jejich zaplacení lépe dovolit, a to bez ohledu na přínosy, které na jejich základě od státu získávají. Tento princip se při daňové konstrukci uplatňuje hlavními dvěma způsoby, a to:
   • vertikální daňová spravedlnost → daňoví poplatníci s vyššími příjmy platí i vyšší daně - tom případě se jedná o progresivní zdanění, které odebírá lidem s vyšším příjmy větší podíl zdaňované částky než osobám s nižšími příjmy. Proporcionální daň zatěžuje všechny příjmy stejnou sazbou na jejich výši. Naopak regresivní zdanění zatěžuje nižší příjmy a nižší sazbou naopak příjmy vyšší.
   • horizontální daňová spravedlnost → odpovídá principu, že daňoví poplatníci se stejnou nebo podobnou schopností platit daně by daně měli odvádět ve stejné výši. Toto vede zpravidla ke snaze vytvářet stejnou daňovou zátěž se stejnými příjmy (např. společné zdanění manželů či daňové úlevy poskytované rodinám s dětmi).

Prameny

 • LÁCHOVÁ, Lenka; VANČUROVÁ, Alena. Daňový systém 2010. (doplňkově - grafy)
 • URBAN, Jan, TNH, 3. vydání, 2011, str. 447-454

Navigace Seznam otázek

A Předmět a metody národohospodářské teorie
71. Předmět národohospodářské teorie a její základní kategorie | 30. Hlavní historické a současné směry ekonomického myšlení

B Základní ekonomické pojmy a principy
98. Základní ekonomické principy a modely, metodické chyby ekonomického uvažování | 54. Náklady alternativ a utopené náklady, ilustrujte na příkladech | 97. Základní ekonomické otázky, typy a odlišnosti ekonomických systémů | 17. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti | 85. Trhy výrobních faktorů, jejich úloha, specifika a regulace | 89. Typy ekonomických subjektů, jejich postavení a úloha v národním hospodářství | 49. Model ekonomického koloběhu | 55. Národohospodářské agregáty a jejich význam | 46. Metody měření HDP

C Tržní systém a státní ekonomická regulace
82. Trh a tržní systém, typy trhů | 87. Tržní cena a její funkce | 7. Cenová a necenová konkurence, principy marketingu | 31. Hospodářská politika, její cíle, druhy a účinnost, magický čtyřúhelník | 88. Tržní selhání, jeho druhy a příčiny, ilustrujte na příkladech | 90. Veřejná a soukromá řešení tržních selhání | 75. Státní regulace trhů, ceny ve smíšené ekonomice | 73. Selhání vlády a jeho příčiny

D Poptávka, nabídka a tržní cena
100. Zákon poptávky, zákon nabídky, zákon poptávky a nabídky, zákon jedné ceny | 8. Cenová, důchodová a křížová elasticita poptávky | 70. Přebytek výrobce a spotřebitele, efektivita tržní rovnováhy | 77. Státní zásahy do cen, jejich příčiny, důsledky a efektivita

E Rozhodování, ekonomika a správa firem
9. Cíle, náklady, příjmy a zisk firmy | 35. Implicitní a explicitní náklady firmy, ekonomický a účetní zisk | 61. Normální zisk firmy, ekonomická renta a její dobývání | 53. Náklady a nákladové křivky firmy, analýza firemních nákladů | 44. Marginální náklady a jejich význam | 99. Zákon klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu | 25. Financování firmy, finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy | 96. Význam a struktura rozvahy firmy | 21. Ekonomický pohled na vybrané právní formy podniků, jejich výhody a nevýhody | 18. Ekonomické aspekty správy společností, problém „pána a správce“, modely corporate governance

F Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
78. Struktura trhu a tržní síla, relevantní trh | 15. Efektivnost dokonalé konkurence | 83. Trh dokonalé konkurence a postavení firmy na tomto trhu | 58. Nedokonalá konkurence, příčiny vzniku a hlavní typy, ztráta blahobytu v podmínkách nedokonalé konkurence | 33. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence | 34. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu | 42. Konkurenční politika, antimonopolní zákonodárství, regulace přirozených monopolů

G Kapitál a kapitálové trhy
40. Kapitál, jeho vznik, formy a funkce | 37. Instituce kapitálového trhu a jejich význam | 52. Nabídka, poptávka a rovnováha na trhu kapitálu | 3. Aktiva, jejich druhy a vlastnosti, stanovení ceny aktiv | 39. Investování a spekulace, vznik a důsledky „investičních bublin“ | 79. Subjekty kapitálového trhu | 67. Primární a sekundární kapitálové trhy a jejich význam

H Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
65. Poptávka a nabídka na trhu práce, vliv substitučního a důchodového efektu na nabídku práce | 84. Trh práce (poptávka, nabídka a rovnováha) | 86. Tržní a netržní faktory determinace mezd, mzdová strnulost, jej příčiny a důsledky | 59. Nezaměstnanost, příčiny, druhy a měření, vztah nezaměstnanosti a inflace | 72. Rozdělení důchodů, nerovnosti v důchodech, přerozdělovací procesy a jejich nástroje

I Peníze a měnová politika
63. Peníze, jejich funkce a formy, úloha zlata v dějinách peněz | 94. Vymezení peněz, peněžní zásoba a peněžní agregáty | 41. Komoditní peníze, zlatý standard, peníze s nuceným oběhem | 51. Nabídka a poptávka na trhu peněz, cena peněz, výnosová křivka | 5. Bankovní systém, tvorba peněz a peněžní multiplikátor | 50. Monetární politika a její nástroje | 56. Nástroje expanzívní fiskální a monetární politiky, jejich význam a účinnost | 57. Nástroje restriktivní měnové a rozpočtové politiky, jejich význam a účinnost | 6. Bezprostřední a konečné cíle měnové politiky, cílování inflace | 43. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost | 62. Omezení měnové a fiskální politiky | 45. Měnová báze a tvorba peněz, peníze jako dluh | 14. Diskontní, lombardní a repo sazba jako měnové nástroje | 29. Funkce a nástroje centrální banky | 60. Nezávislost a odpovědnost centrální banky | 36. Inflace a její měření, druhy, příčiny a důsledky inflace, inflační daň | 12. Deflace, její příčiny a důsledky, past likvidity a kvantitativní uvolňování

J Hospodářský růst
80. Teorie hospodářského růstu | 69. Produktivita práce a kapitálu a jejich faktory, politika nabídkové strany | 22. Ekonomický růst a rozvoj, zdroje a typy růstu, růstová politika

K Hospodářský cyklus a stabilizační politika
32. Hospodářský cyklus, jeho příčiny a fáze | 66. Poptávkové a nabídkové šoky a jejich vliv na vznik recese | 38. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam pro průběh hospodářského cyklu | 26. Finanční a měnová krize, možné příčiny a důsledky | 10. Cíle, principy a nástroje stabilizační politiky | 2. Agregátní poptávka a nabídka, potenciální a reálný produkt | 4. Automatické stabilizátory a jejich funkce, vysvětlete na příkladu | 27. Fiskální multiplikátory, efekt vytěsňování | 20. Ekonomické multiplikátory a jejich význam (Keynesův multiplikátor, peněžní multiplikátor, fiskální multiplikátor) | 28. Fiskální politika, její cíle a nástroje

L Státní rozpočet a daňový systém
93. Veřejné finance, jejich funkce a složky, státní rozpočet a jeho deficity | 76. Státní rozpočet, základní struktura jeho příjmové a výdajové stránky | 11. Daně, jejich druhy a ekonomické vlastnosti, daňová politika | 16. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Lafferova křivka | 23. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu

M Mezinárodní ekonomické vztahy
1. Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě, vysvětlete na příkladu | 48. Mezinárodní měnové vztahy, devizové trhy, optimální měnové zóny | 64. Platební a obchodní bilance, jejich struktura a význam | 13. Devizové režimy a jejich národohospodářské důsledky | 47. Mezinárodní ekonomická integrace a její formy, globalizace ekonomiky | 95. Vývoj evropské ekonomické integrace, jednotný vnitřní trh, hospodářská a měnová unie EU

N Základy ekonomie veřejného sektoru:
24. Externality, jejich příčiny, důsledky a řešení | 81. Transakční náklady a Coaseův teorém | 92. Veřejné a částečně veřejné statky, společné zdroje | 74. Soukromé a veřejné statky, veřejné poskytování statků | 68. Principy ekonomické teorie veřejné volby | 91. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky | 19. Ekonomické chování veřejné byrokracie

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code