Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


83. Příčiny a formy ochranářských opatření v mezinárodním obchodě

 • protekcionismus neboli ochranářství je ekonomický termín, který vyjadřuje upřednostňování a ochranu vlastních výrobků před zahraniční konkurencí
 • mívá diskriminační charakter a stojí v opozici k volnému mezinárodnímu obchodu
 • obchod mezi jednotlivými státy je i přes výhody volného pohybu zboží jejich vládami často omezován
 • překážky v mezinárodním obchodu vedou k vyšším cenám pro domácí spotřebitele – zabránění zemím dosahovat výhod specializace + pokles spotřeby i ekonomického blahobytu

Cíle protekcionismu

Ekonomické cíle protekcionismu:
 • podpora domácí výroby
 • udržení pracovních míst
 • udržení vysoké zaměstnanosti
Neekonomické cíle protekcionismu:
 • udržení národní tradice výroby
 • udržení odvětví, kde je koncentrován výzkum
 • ekologické aspekty při ochraně zemědělství

Nástroje protekcionismu

= překážky (bariéry) v mezinárodním obchodu

 • cla
 • kvóty
 • překážky administrativní povahy
 • společným důsledkem těchto překážek je, že dovážené zboží a služby jsou na domácím trhu dražší – takže méně dostupné, což za jinak stejných okolností vede k poklesu jejich spotřeby, a tím i k poklesu ekonomického blahobytu
 • zastánci volného obchodu naopak zdůrazňují, že volný mezinárodní obchod přináší podstatné výhody
 • přináší totiž stejný prospěch jako volná konkurence na domácím trhu
 • překážky v mezinárodním obchodu znamenají naproti tomu vyšší ceny pro domácí spotřebitele a brání zemím dosahovat výhod ze specializace (viz absolutní a komparativní výhody)
Clo
 • jako daň na dovoz existuje ve dvou základních podobách
 • důchodové (fiskální) clo – zdroj peněžních prostředků pro stát (až do počátku 1SV představovalo toto clo hlavní zdroj státních příjmů)
 • ochranářské (protekcionistické) clo – uvalováno jen na určité výrobky ve snaze chránit domácí průmysl před levnější zahraniční konkurencí (cílem je učinit zahraniční výrobky na domácím trhu dražší – takže méně konkurenceschopné – a tak spotřebitele od nákupu takového výrobku odradit)
Kvóty
 • kvantitativní omezení uvalená na dovoz určitých druhů zboží (celkem nebo z určité země)
 • kvóty omezují množství zahraničního konkurenčního zboží na domácím trhu – tím zvyšují jeho cenu a dále – viz výše
Administrativní překážky obchodu
 • jde o záměrné užití státní legislativy a administrativy ke ztížení dovozu zboží ze zahraničí
 • např. požadavek, aby dovážené zboží odpovídalo domácím předpisům – splnění takového požadavku přináší zahraničním dovozcům značné náklady – tím se jejich zboží zdražuje případně je zcela znemožněno ho dovážet
 • k překážkám mezinárodního obchodu lze řadit i:
  • exportní subvence (podpora)
  • státem zvýhodněné exportní úvěry
  • vývozní záruky
 • to vše představuje nepřímou formu finanční podporu, kterou poskytuje stát svým exportérům
 • tím často exportérům umožní prodávat svůj výrobek v zahraničí levněji než na domácím trhu (tento stav, kdy cena je na zahraničním trhu nižší než na domácím, bývá označován jako dumping)
 • k překážkám mezinárodního obchodu řadíme tyto varianty nepřímé finanční podpory od státu proto, že často vedou k odvetným opatřením – k protiopatřením, aby stát omezil dovoz takto subvencovaného (podporovaného) zahraničního zboží

Argumenty států při zavádění omezení zahraničního obchodu (argumenty pro protekcionismus)

 • jak státy argumentují, pokud zavádějí zahraničněobchodní omezení
 • řada těchto argumentů je pouze zástupná
Ochrana odvětví národní obrany
 • některá odvětví jsou považována za strategická – tj. životně důležitá pro národní bezpečnost
 • pokud by tato odvětví převzala konkurence, byla by výroba v krizovém období ohrožena
Ochrana odvětví v počátečním stádiu rozvoje
 • státy často chrání producenty výrobků, kteří jsou v domácí ekonomice v počáteční fázi svého rozvoje
 • vychází to z přesvědčení, že pokud získá dané odvětví možnost růstu, bude po určité době schopno konkurovat zahraničním soupeřům
 • pokud by takto chráněno nebylo, nemělo by šanci se dostatečně rozvinout, silná, již rozvinutá zahraniční konkurence by ji na trhu převálcovala
Diverzifikace ekonomiky
 • diverzifikace = proces zvyšování rozmanitosti vyráběných výrobků, výrobních prostředků i spotřebních předmětů
 • argumentace je zde podobná jako u ochrany odvětví v počátečním stádiu rozvoje
 • tento argument bývá uplatňován hlavně u méně rozvinutých zemí, které jsou do značné míry závislé na jedné plodině nebo produktu
 • pokud závisí národní ekonomika na jednom produktu, existuje reálné nebezpečí, že např. neúroda citelně dopadne na celé hospodářství
 • omezení přístupu zahraničních výrobků podpoří rozvoj nových odvětví, aby bylo toto výše nastíněné nebezpečí eliminováno
 • zde se často jedná o ochranná (protekcionistická) cla nebo státní subvenci (podporu)
Ochrana před levnou zahraniční prací
 • v průmyslově vyspělých zemích je to nejčastější důvod k ochraně domácí ekonomiky
 • to, že jsou zahraniční výrobky často levnější než domácí výroba, může být a často je ovlivněno levnější pracovní sílou
 • domácím pracovníkům může v důsledku toho hrozit snížení mezd nebo ztráta zaměstnání
Stimulace ekonomického růstu
 • export – objem zboží vyrobeného doma, ale kupovaný zahraničními subjekty – vede ke zvýšení DPH
 • import naopak k jeho snížení
 • je-li export vyšší než import – roste HDP
Odveta za zahraniční obchodní restrikce
 • odvetná obchodní opatření vůči zemím, které omezují možnosti dovozu zboží a služeb určité ekonomiky

Prameny

 • Otázky 2012/2013
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code