Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


80. Příčiny a dopady hospodářského cyklu

Příčiny

 • ovlivňovány interními a externími faktory
 • externí jsou ty, které vznikají mimo rámec ekonomického systému
 • interní jsou ty, které nastávají uvnitř ekonomiky samotné

Externí zdroje

 • změny v počtu obyvatel, významné vynálezy, inovace, války, závažné politické a společenské události
 • v případě malých otevřených ekonomik taktéž kolísání zahraniční poptávky
 • zvýšení počtu obyvatel vede k zvýšení produkce, úrovně zaměstnanosti, nastartování fáze expanze
 • poklesy obyvatelstva působí opačně

Interní zdroje

 • kolísání vývoje spotřebních výdajů domácností a investičních výdajů firem
 • nákladové šoky, finanční politika státu, finanční a úvěrové krize
 • faktory mohou vyvolat expanzi, ale i kontrakci ekonomické aktivity
Vývoj spotřebních a investičních výdajů
 • základní příčina ekonomického cyklu je kolísání ve vývoji spotřebitelských výdajů domácnosti a investičních výdajů firem
 • růst prodeje, výroby, zaměstnanosti znamená expanzi a naopak…
 • pozitivní přínos mají i investice
 • kvůli významu investičních vln jsou ekonomické cykly často chápany jako cykly investiční
 • Investiční akcelerátor – vzrůst poptávky po investicích je v rostoucí ekonomice vyšší než růst produktu. Na zrychlený růst investičních výdajů navazuje multiplikační efekt. Rostoucí investice totiž vyvolají další růst poptávky a produkce a s ním i další vzestup investičních výdajů.
Nákladové šoky
 • prudké zvýšení nákladu, které nesouvisí s politickými událostmi
 • velké zvýšení mezd, kterému neodpovídá zvýšení produktivity.
Hospodářská politika státu
 • může ekonomiku poznamenat oběma směry
 • nejdůležitější jsou daňová politika a výdaje státního rozpočtu
 • výdaje rozpočtu se mění v závislosti na expanzivní a restriktivní finanční politice
 • negativní je zavádění vysokých cel
Finanční a úvěrová krize
 • finanční krizí rozumíme výrazný pokles kurzu cenných papíru, především akcií.
 • úvěrová krize nastává, pokud banky zmrazí poskytování úvěrů, a to sobě navzájem i firemní sféře
 • střídání období snadného a obtížného získávání úvěrů je označováno jako úvěrový cyklus

Důsledky

 • důsledkem cyklického poklesu výroby ve fázi kontrakce a recese je pokles, tj. ztráta produkce
 • ztráta ve srovnání s potenciálním produktem - představuje objem výroby, kterého by národní hospodářství mohlo dosáhnout, pokud by všechny jeho ekonomické zdroje byly úplně uplatněny
 • vede k poklesu dynamiky růstu životní úrovně a obyvatelstva
 • nestabilita cenové hladiny
 • zesílený výskyt firemních bankrotů
 • nezaměstnanost, jež s sebou nese další nepříznivé sociální jevy
 • výjimečně i politické problémy a radikalizace určitých skupin

Prameny

 • Učebnice TNH (Urban, 3. vydání), str. 388-402
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code