Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


8. Daně a jejich druhy, cíle daňové politiky

Daně

 • nedobrovolné, povinné, vynutitelné – placení daní je nařízeno zákonem
 • ve prospěch veřejného rozpočtu (rozhodující část příjmů státního rozpočtu)
 • nevratné – zaplacenou daň nelze požadovat zpět
 • neekvivalentní – neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň – ukládá se jednostranná povinnost
 • neúčelové – plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity
 • působí na rozhodování lidí mezí spotřebou a úsporami
 • vysoké daně oslabují motivaci lidí k pracovním výkonům, motivaci k úsporám a způsobují snahu lidí se daním vyhýbat
  • = nárůst svépomocných činností – „udělám si sám“) → nižší ekonomický růst
 • Daňová kvóta = celkové daňové zatížení obyvatelstva
  • charakterizuje podíl daňových příjmů státu na HDP
  • zachycuje průměrné zatížení
  • zakrývá rozdělení daňového břemene mezi jednotlivé skupiny obyvatelstva
  • rozdělení daňového břemene navíc modifikováno započtením transferů (= platby, které vláda poskytuje v různé míře různým kategoriím obyvatelstva)

Druhy daní:

Přímé daně

prime_dane.jpg

 • slouží ke zdanění důchodů osob a firem, tj. mezd, osobních příjmů plynoucích ze samostatné podnikatelské činnosti, příjmů z pronájmu, z úroků, dividend a firemních zisků (PO)
 • plátcem přímých daní jsou jednotlivci, resp. domácnosti a podniky
 • daně z příjmu a majetkové daně
  • Daň z příjmu FO – 15% (od 2008)
  • Daň z příjmu PO – od 2008 20%, od 2010 19%
 • jednotná sazba
Daně z vlastnictví (majetkové n. kapitálové)
 • někdy přiřazovány k přímým daním
 • např.:
  • Daň z nemovitostí
  • Dědická a darovací daň
  • Silniční daň
  • Daň z převodu nemovitostí

Nepřímé daně

neprime_dane.jpg

 • uvalované na spotřebu platí kupující v ceně zboží
 • do státního rozpočtu odváděny prodávajícími
Daň z přidané hodnoty (DPH)
 • rozhodující význam v zemích Evropské unie
 • uvalovaná na každou prodejní transakci
 • vypočítaná podle nově vytvořené hodnoty na daném výrobním stupni
  • Od ledna 2012 – snížená vzrostla z 10% na 14%, základní zůstala 20%
  • Od ledna 2013 – snížená vzrostla z 14% na 15%, základní z 20% na 21% (původně měly být obě na 17,5%) → snaha udržet schodek státního rozpočtu na původně plánované úrovni v poměru k výkonu ekonomiky (ta roste méně, než ministerstvo financí odhadovalo)
  • Snížená sazba: Jde zejména o potraviny, nealkoholické nápoje, vodné a stočné, teplo, městskou dopravu, knihy, časopisy a noviny, ubytovací služby, vstupné na kulturní akce, léky a v zásadě také stavební práce týkající se bydlení. Od ledna 2013 vypadly ze snížené sazby zdravotnické prostředky a dětské pleny, na něž se tedy nevztahuje základní sazba.
Obratová či prodejní daň
 • používaná především v USA
 • zatěžuje určitým procentem každý maloobchodní prodej
Spotřební daň (akcíz)
 • uvalovaná na prodej určitých specifických škodlivých produktů
 • hl. pohonné hmoty, alkohol, cigarety
Clo
 • součást ceny dovážených výrobků

Význam daní

 • relativní význam přímých a nepřímých daní odlišný v různých zemích
 • závisí na:
  • míře zdanění u obou daní
  • typu nepřímého zdanění, který je používán v dané zemi
 • trend:
  • zvyšování relativní váhy nepřímých daní
 • důvody:
  • vyšší efektivita – nižší možnost daňového úniku
  • vyšší politická průchodnost – zdanění spotřeby je méně viditelné než zdanění příjmů
  • soutěžení jednotlivých zemí o zahraniční kapitál  vede vlády ke snižování míry zdanění firemních zisků

Funkce daní

 • fiskální – schopnost naplnit veřejný rozpočet
 • alokační – poskytování daňové podpory (zvýhodnění spotřeby) nebo znevýhodnění spotřeby (spotřební daň na cigarety a alkohol)
 • redistribuční – snížení rozdílů v důchodech jednotlivých subjektů
 • stimulační – stát pomocí daní podporuje ekonomický růst nebo motivuje ke spotřebě některých statků (např. daňové prázdniny)
 • stabilizační – opatření ke zmírnění výkyvů ekonomického cyklu

Cíle daňové politiky

= aktivní využívání daní k dosažení určitých národohospodářských cílů, resp.sociálních cílů

fiskální
 • = hrazení nákladů a výdajů státu
 • základní funkce daní
Podpora a omezování určitých ekonomických činností
 • daně na dovoz, cla
  • úkolem chránit určitá odvětví domácí ekonomiky před zahraniční konkurencí
 • snížení daní, investiční daňové úlevy, časově omezené odpuštění určitých daní (daňové prázdniny)
  • snaha podpořit investiční činnost
 • vyšší daně uvalené na některé produkty
  • snaha omezit rozsah výroby a spotřeby v oblastech považovaných za škodlivé
  • zmírnění důsledků negativních externalit
  • např. spotřební a ekologické daně
Nástroj stabilizační fiskální politiky
 • regulace úrovně agregátní poptávky - ovlivňování výše spotřebních výdajů a investic
 • změna daní
  • přímo ovlivňuje množství peněžních prostředků, které mají ekonomické subjekty k dispozici na své spotřební n. investiční výdaje
   • růst daňového zatížení → snižuje agregátní poptávku
   • pokles daňového zatížení → zvyšuje agregátní poptávku
  • základní složka systému automatických stabilizátorů
Nástroj ovlivňující motivaci k úsporám a práci
 • snížení daňového zatížení domácností → tvorba úspor → zvýší se nabídka zapůjčitelných fondů
 • vliv na motivaci ekonomických subjektů zvyšovat vyšším výkonem své pracovní příjmy
 • vliv na rozvoj tzv.podzemní ekonomiky
 • Průměrná míra zdanění osobního důchodu
  • = podíl daně z osobního důchodu na celkové výši tohoto důchodu
 • Mezní míra zdanění osobního důchodu
  • = podíl přírůstku daně na přírůstku celkového důchodu
  • vysoká míra → klesá motivace ke zvýšení osobních příjmů – např. prodloužením své pracovní doby)
 • Mezní sazba daně = ukazatel toho, nakolik daňový systém odrazuje od práce

Prameny

 • Učebnice TNH (Urban, 3. vydání)
 • výpisky Urban
 • Otázky 2012/2013
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code