Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


77. Pružnost poptávky a nabídky, jejich znázornění, měření a ilustrace

Pružnost (elasticita) poptávky

 • poptávané množství je různě citlivé ke změnám ceny u jednotlivých produktů
 • = míra, do jaké relativní změna ceny ovlivní relativní změnu poptávky po určitém zboží
 • ukazatelem je koeficient – daný poměrem procentuálního zvýšení (snížení) poptávaného množství a procentuálního poklesu (růstu) ceny
 • je-li poptávka po určitém zboží nepružná, pak má změna ceny jen nepatrný dopad na poptávané množství
 • je-li poptávka pružná, bude mít i malá změna ceny poměrně velký vliv na poptávané zboží
 • viz příklad „mléko a limonáda“
  • u limonády vyvolá zvýšení či snížení ceny výraznější pokles/zvýšení poptávky než u mléka
  • poptávka po mléce je konstantnější, snížení či zvýšení ceny ovlivní poptávku jen nepatrně
  • říkáme, že cenová pružnost poptávky po limonádě je vyšší než cenová pružnost poptávky po mléce
  • poptávková křivka s vyšší pružností se od křivky poptávky, která je méně pružná, odlišuje tím, že je méně strmá
 • koeficient cenové pružnosti poptávky
  • udává, o kolik procent se změní poptávané množství určitého statku, pokud se jeho cena změní o 1%

Typy

dokonale elastická / k = oo

 • = za určitou cenu se prodá jakékoli množství daného statku
 • změny poptávaného množství jsou určovány jinými faktory než cenou
 • při jakékoli vyšší ceně se ale poptávané množství sníží na 0

elastická / k > 1

 • = 1% změna ceny povede k více než 1% změně poptávaného množství
 • i malá změna v ceně zboží bude mít poměrně velký vliv na množství poptávaného množství
 • snížení ceny – vede ke zvýšení tržby
 • růst ceny – vede ke snížení tržby

jednotkově elastická k = 1

 • = 1% změna ceny vyvolá relativně stejně velkou 1% změnu poptávaného
 • množství

neelastická k < 1

 • = změna ceny bude mít jen relativně malý dopad na poptávané množství
 • snížení ceny – vede ke snížení tržby
 • růst ceny – vede k zvýšení tržby

dokonale neelastická k = 0

 • poptávané množství je konstantní a se změnou ceny se nemění
 • jakákoli změna ceny nechává poptávané množství beze změny
Méně pružná poptávka je charakteristická pro tyto statky:
 • zboží a služby, které jsou nezbytné/návykové – uspokojují základní potřeby (elektřina, cigarety, alkohol apod.)
 • je obtížné nalézt substituty pro dané produkty (pohonné hmoty, elektřina)
 • jde o relativně levné zboží – lidé nemají sklon měnit své kupní zvyklosti, když se změní cena něčeho, co je relativně levné (cena výrobku za 10,- se zvýší o 100%, bude to mít menší dopad než u výrobku za 500,-)
 • nákup je obtížné odložit – docházející benzín v autě
Cenová elasticita poptávky závisí na:
 • dostupnosti substitutů
  • E = dostupné (např. místo másla použiju margarín)
  • N = nedostupné (např. pro mléko je těžké najít substitut)
 • délce zvažovaného období
  • E = dlouhé
  • N = krátké
 • velikosti podílu z důchodu utraceného za dané zboží
  • E = velký podíl - drahé zboží (např. lednička)
  • N = malý podíl - levné zboží (např. sůl)
 • nezbytnosti zboží
  • E = zboží můžeme pozbývat (např. luxusní zboží)
  • N = nezbytné zboží uspokojující základní potřeby n. i návykové zboží (cigarety)

Pružnost poptávky a celkové spotřebitelské výdaje

 • cenová pružnost poptávky se promítá do změn celkových výdajů spotřebitelů
 • v případě elastické poptávky povede zvýšení ceny k poklesu spotřebitelských výdajů
 • v případě neelastické poptávky vede zvýšení ceny naopak k růstu spotřebitelských výdajů za něj
 • pružnost poptávky ovlivňuje celkové výdaje spotřebitelů, tím pádem ovlivňuje i příjmy prodávajících (zvýšení ceny při nepružné poptávce povede ke zvýšení výdajů spotřebitelů a ke zvýšení příjmů prodejců, při pružné poptávce tomu bude naopak)
 • vztah mezi změnami cen, cenovou elasticitou poptávky a příjmy prodávajících lze použít i k měření pružnosti poptávky na základě příjmového testu
  • jestliže celkové příjmy subjektů prodávajících určitý statek po vzestupu jejich ceny klesnou, lze poptávku po tomto statku označit jako pružnou
  • jestliže se tyto příjmy naopak zvýší, je poptávka nepružná

Křížová pružnost poptávky

 • udává, jak se poptávané množství určitého zboží změní, změní-li se cena jiného zboží (např. jak se změní poptávka po rohlících, když se změní cena housek)
 • jsou-li dané statky substituty, bude křížová pružnost poptávky kladná (= zvýšení ceny kávy zvedne poptávku po čaji)
 • jde-li o statky vzájemně komplementární (například čaj a čajové nádobí), bude křížová pružnost poptávky záporná (= vzestup ceny čaje povede k poklesu poptávky po nádobí na čaj)
 • není-li mezi oběma druhy statků žádný vztah (například čaj a olej), bude křížová pružnost poptávky rovna nule

Důchodová pružnost poptávky

 • rozumíme jí vyšší nebo naopak nižší sklon poptávaného množství zvyšovat se v souvislosti s růstem důchodů (příjmů) obyvatelstva
 • například poptávka po potravinách má při růstu důchodů tendenci růst poměrně pomalu, což svědčí o nízké důchodové pružnosti této poptávky

Pružnost nabídky

= míra (intenzita), se kterou nabízené množství určitého reaguje na změnu ceny

 • koeficient cenové pružnosti nabídky
  • udává o kolik procent se změní nabízené množství určitého statku, změní-li se jeho cena o 1%
dokonale elastická k = oo
elastická k > 1
jednotkově elastická k = 1
neelastická k < 1
dokonale neelastická k = 0
 • Dokonalá pružnost nabídky – prodávající budou při určité ceně nabízet zboží v jakémkoliv množství, při nižší ceně se množství sníží na nulu
 • Dokonale nepružná nabídka – změna ceny neovlivní nabízené množství (nabídka přírodních zdrojů – půdy)
Vliv na pružnost nabídky:
 • možnost výrobců rozšířit výrobní kapacity
  • E = rezervy ve výrobních kapacitách (např.dostatek pracovních sil)
  • N = bez rezerv
 • možnost daný statek skladovat
  • E = snadné skladování
  • N = obtížné skladování
 • povaha technologie používané ve výrobním procesu
  • E = rychlejší výrobní proces
  • N = delší výrobní proces (např.zemědělství)
 • délka zvažovaného období
  • E = dlouhé
  • N = krátké
 • Křivka tržní nabídky v dlouhém období je méně strmá než nabídka v krátkém období – důvodem je vyšší schopnost výrobců reagovat na změnu ceny
  • vyšší vyžívání stávajících výrobních kapacit či delší pracovní doby, mohou vést k růstu firemních nákladů na jednotku výroby – vzestup nabízeného množství s růstem ceny je v krátkém období méně výrazný – křivka nabídky je strmá/nepružná

Prameny

 • Učebnice TNH (Urban, 3. vydání)
 • výpisky Urban
 • Otázky 2012/2013
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code