Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


67. Peněžní zásoba a měnové agregáty

 • Zásoba peněz/peněžní nabídka = celkové množství peněz, které v ekonomice obíhá.
 • Nejde o fixně stanovenou částku, trvale se mění.
 • Tvořena různými formami peněz, které se liší svou likviditou (=snadnost, se kterou mohou být použity jako prostředek směny).
 • Peněžní agregáty = ukazatelé sloužící k vyjádření objemu peněžní zásoby.
 • K vymezení peněžní zásoby je používáno více ukazatelů lišícím se v širším či užším pojetí peněz.
 • Užší pojetí peněz: zahrnuje nejlikvidnější formy peněz.
 • Širší pojetí peněz = zahrnuje nejlikvidnější i formy peněz s nižší likviditou.
 • Centrální banky jednotlivých zemí publikují informace o výši peněžní zásoby, resp. hodnotách jejích ukazatelů.
 • Ukazatelé slouží jako důležitý indikátor umožňující usuzovat budoucí hospodářský vývoj země.

Formy peněz

 • hotové peníze (oběživo)
 • peněžní prostředky uložené na bankovních účtech
 • peníze ve formě cestovních šeků
1. Hotové peníze (oběživo)
 • papírové peníze a mince
 • nejlikvidnější forma peněz = nejšíře akceptovatelný prostředek směny
2. Peněžní prostředky uložené na bankovních účtech
 • Platba je uskutečněna bankovním převodem, platební kartou, vypsáním šeku.
 • Tvoří největší položku peněžní zásoby ve vyspělých ekonomikách (bank. transakce jsou snadno dohledatelné; výše plateb v hotovosti je omezena – cíl: zabránit legalizaci příjmů z nezákonné činnosti, tj. „praní špinavých peněz).
 • Zůstatky na peněžních účtech jsou aktivem méně likvidním než oběživo (někteří obchodníci nemusí přijímat šeky nebo platební karty).
 • Lze je rychle a s min. náklady v oběživo proměnit.
  • běžné účty/vklady na požádání: peněžní vklady u komerčních bank či spořitelen k provádění plateb bezprostředně dostupné svým držitelům.

Měnové/Peněžní agregáty

 • Ukazatele množství peněz v oběhu lišící se stupněm jejich likvidity
  • M1 = transakční peníze/úzce definovatelné peníze
   • Vysoce likvidní, tj. okamžitě použitelné peněžní zásoby (hotovost, peníze na běžných účtech u komerčních bank, peníze ve formě cestovních šeků, popř. další, které můžeme čerpat ihned).
   • peníze jsou určeny k transakčním/směnným účelům
  • M2
   • Zahrnuje M1 + peněžní prostředky uložené na termínovaných či spořících účtech, bankovní depozitní certifikáty, prostředky uložené do tzv. vzájemných fondů peněžního trhu.
   • Méně likvidní forma peněz, přeměna v hotovost je vázána na určitý časový termín nebo s určitými náklady.
  • M0 = peněžní či měnová báze
   • Zahrnuje oběživo (peníze držené domácnostmi a firmami), peníze, které mají komerční banky ve svých pokladnách a peníze, které mají tyto banky uloženy v podobě tzv. povinných minimálních rezerv či dobrovolných rezerv u centrální banky.
   • Je pod přímým vlivem centrální banky.
 • Nečíslovaný seznam ČR nejčastěji používány peněžní agregáty M1 a M2 jako ukazatelé množství peněz v oběhu.
 • Dle M2 se v peněžní zásobě ČR nachází přibližně:
  • 11% oběživa
  • 32% prostředků na běžných účtech
  • 50% prostředky na termínovaných účtech
  • zbytek připadá na vklady v cizích měnách

Prameny:

 • Učebnice Teorie národního hospodářství – Urban
 • Prezentace – Urban
 • Seminář - Jurošková
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code