Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


48. Křivka výrobních možností a typy hospodářského růstu

Křivka výrobních možností

 • souvisí s náklady alternativ (viz otázka 55)
 • Náklady alternativ vystupují i na národohospodářské úrovni, zde je značí tato křivka
 • Též označována jako hranice výrobních (produkčních) možností - maximum toho, co národní hospodářství může v daném okamžiku vyprodukovat
 • Znázorňuje rozdílné kombinace dvou různých statků, které může výrobce produkovat při plném využití daných zdrojů
 • Čím více stát vyrobí statku X, tím méně vyrobí statku Y - úbytek statku Y znázorňuje náklady ušlých příležitostí

 • A - zdroje nejsou využity na 100%;
 • B - reálně nedosažitelné využití zdrojů;
 • C - efektivní využití zdrojů;
 • X,Y - dva různé vyráběné statky

Typy hospodářského růstu (Prezentace Urban)

 1. Zvýšené využití (neúplně využitých) ekonomických zdrojů (práce, kapitál, přírodní zdroje)
 2. Zvýšení objemu zdrojů (extenzivní růst), tj. zapojení vyššího objemu práce, přírodních zdrojů a kapitálu
 3. Zvýšení výroby se stávajícími zdroji (intenzivní růst) - zvyšování kvalifikace pracovníků, využívání kvalitnějších přírodních zdrojů, rozvoj technické úrovně fixního kapitálu apod. vedoucí k růstu produktivity (práce, kapitál)
Růst v podmínkách nevyužitých zdrojů:

rust_1.jpg

Růst na základě nových zdrojů nebo jejich produktivnějšího využití:

rust_2.jpg

Ekonomický růst a produktivita

 • Dlouhodobý ekonomický růst
  • může být vytvořen růstem použitých zdrojů (vstupů) nebo růstem produktivity
 • Produktivita = jeden ze základních ukazatelů, jak efektivně ekonomika využívá práci, kapitál a další zdroje
 • Růst produktivity je základním zdrojem růstu životní úrovně

Zdroje (typy) ekonomického růstu

= 3 hlavní možnosti národního hospodářství jak zvýšit objem produkce

 1. Zajistit plné využití (neúplně využitých) ekonomických zdrojů
  • Plné využití zejm. výrobních kapacit a pracovních sil
  • Neúplné využití ekonomických zdrojů se pojí s hospodářským cyklem a je krátkodobé
  • Stabilizační hospodářská politika mu může pomoci podporou spotřeby a expanzivní finanční politikou
 2. Zvýšit objemu zdrojů (extenzívní růst)
  • Zapojení vyššího objemu práce, přírodních zdrojů a kapitálu
  • K růstu objemu kapitálových statků je důležitým faktorem rozsah úspor a investic
  • Větší kvantity práce (přistěhovalectvím, větším přírůstkem obyvatelstva, …) i většího objemu přírodních zdrojů (jejich objevením nebo využitím nových zdrojů) lze dosáhnout ve vyspělých ekonomikách obtížně a jejich zdroje jsou omezené
 3. Zvyšování kvality výrobních faktorů
  • tj. technologický vývoj, inovace, rostoucí vzdělání
  • Hlavním zdrojem růstu se stává produktivita práce – vyšší kvalita pracovní síly, vyšším množství a kvalita fyzického kapitálu
  • Z dlouhodobého hlediska hlavní zdroj hospodářského růstu
 • Růstu ekonomiky lze dosáhnout i vyšší kvantitou dalších výrobních faktorů – práce a přírodních zdrojů
  1. vyšší přirozený přírůstek obyvatelstva, vyšší přistěhovalectví, zvýšená ekonomická aktivita obyvatelstva (tj. zaměstnáním osob, které dosud byly ekonomicky neaktivní, prodlužování pracovní doby)
  2. objevení či využití nových přírodních zdrojů
 • tyto cesty ve vyspělých zemích poměrně omezené → hlavním zdrojem ekonomického růstu se stává růst produktivity spojený s vyšší kvalitou pracovní síly a vyšším množstvím a zejm. kvalitou kapitálu

Modely hospodářského růstu

 1. Neoklasický model – růst HDP je závislý na růstu kapitálu, který závisí na růstu úspor
 2. Keynesiánský – stimulem růstu je rostoucí poptávka; může být vyvolán („tažen“) růstem soukromé spotřeby, zvyšováním investic podnikové sféry, růstem vládních výdajů nebo růstem exportu
 3. Institucionální – je potřeba smysluplných institucí (vymahatelnost práva, soukromé vlastnictví…)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code