Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


4. Cíle a hlavní oblasti mikroekonomické regulace, ilustrace zásahů státu do dílčích trhů

 • Snaha vlády ovlivňovat vývoj NH i ekonomické chování firem a jednotlivců (opírá se o zákony a další exekutivní rozhodnutí)
  • Názory na roli státu v NH nejsou jednotné:
   • liberálové: zajištění pouze základních právních podmínek fungování trhu (vlastnictví, vymahatelnost smluv,…)
   • X další ekonomové: státními zásahy lze zvýšit výkon NH
 • Státní zásahy do ekonomiky lze rozdělit:
  • makroekonomická/hospodářská politika = soubor nástrojů a opatření vlády zaměřených na regulaci celkového vývoje NH (cíle : ekonomický růst, vysoká zaměstnanost, cenová stabilita, vyrovnanost státního rozpočtu,…
  • mikroekonomická politika = usiluje o změny ekonomického jednání jednotlivců a firem

Mikroekonomická regulace

 • Mikroekonomie se zabývá oblastí základních ekonomických subjektů (jednotlivci, firmy) a jejich vzájemnými vztahy.
  • K základním zkoumaným otázkám patří tvorba a vývoj cen obchodovaných statků a faktory, které iniciují a ovlivňují zájem subjektů tyto statky nakupovat a nabízet.
  • Ke zkoumaným tématům patří i vliv státní regulace, prostřednictvím zejména zákonných předpisů, na chování ekonomických subjektů a fungování trhu.
 • Zásahy státu v mikroekonomické oblasti usilují o změnu ekonomického jednání jednotlivců a firem - nástroje regulace lze rozdělit na přímé a nepřímé:
  • Přímé nástroje regulace: Administrativní opatření (příkazy, zákazy, povolení určité činnosti - např. koncesované živnosti, povolení vstupu na určitý trh, …)
  • Nepřímé nástroje regulace: nástroje ovlivňující ekonomické motivace subjektů (daňová politika, státní dotace, regulace cen či míry zisků)
   • regulovány jsou např. ceny v energetice - částka, kterou platí koncový spotřebitel za elektřinu se skládá z neregulované složky (cena „silové elektřiny“) - zde existuje konkurence a lze si vybrat dodavatele, cena je určena trhem a regulované složky, kde cenu každoročně udává Energetický regulační úřad (jde o cenu za přepravu elektřiny - na konkrétním území operuje jen jeden distributor - ke konkurenci nelze přejít)

Cíle a hlavní oblasti mikroekonomické regulace:

 1. zvýšení efektivity trhů: jde o snahu posílit a chránit podmínky efektivního fungování jednotlivých trhů a zabránit tak selhání trhu a jeho důsledkům (typicky antimonopolní politika)
 2. posílení motivace ekonomických subjektů k důležitým ekonomickým činnostem: jde o pobídky k práci, vzdělávání, investicím, úsporám… - a tím posílit výkon ekonomiky
 3. ochrana některých subjektů ekonomiky před riziky jejich práce či profese (objevuje se i ochrana před konkurencí)
 4. posílení ekonomické rovnosti: tj. schopnosti ek. systému nabízet občanům i firmám rovné příležitosti k naplnění jejich ekonomických cílů
 5. zvýšení „ekonomické svobody“: tj. možnost ekonomických subjektů volit mezi různými oblastmi práce/podnikání/spotřebních výdajů - snaha omezit překážky (např. překážky v podnikání)
 6. zvýšení mezinárodní ekonomické konkurenceschopnosti země: tj. snaha podpořit konkurenceschopnost domácích prodůktů na zahraničních trzích (cena, kvalita)

Rozsah mikroekonomické regulace:

 • Otázka dovozních cel ve snaze ochránit domácí výrobce (v EU poměrně obsolentní) X zrušení dovozních cel, aby se na trh dostali levnější výrobky, což je v zájmu koncových spotřebitelů.
 • Regulace mohou vyvolat nežádoucí ekonomické efekty: demotivace ekonomických subjektů v důsledku vyšší míry zdanění (stát se snaží získat prostředky), spory o oprávněnost regulací, může být i sporné, zda dosažení stanovených cílů v jedné oblasti nebylo převáženo ztrátami v jiné.

Prameny

 • Učebnice TNH (Urban, 3. vydání), str. 18 a 98-100
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code