Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


35. Hospodářský cyklus, jeho projevy a fáze

 • strukturální – nepatří do hospodářského cyklu, dochází ke změnám v odvětvích (např. nové technologie, změna preference spotřebitele atd.)
 • cyklické – projevují se všeobecným poklesem a následně nárůstem spotřeby a zaměstnanosti v prakticky všech odvětvích dané ekonomiky
 • Reakce vlády popř. centrální banky je problematická, protože se velmi těžko tyto dva druhy změn rozlišují.
 • Cyklické změny jsou hospodářské cykly. Jedná se o střídání expanze (růst HDP) a recese (pokles HDP více jak 2 čtvrtletí). Fáze hlubokého a dlouhotrvajícího poklesu HDP se nazývá deprese, nejvyšší je ekonomická aktivita ve fázi vrcholící konjunktury neboli boomu.

Fáze

Vrcholící konjunktura

 • podniky vyrábějí s plně/téměř plně využitými kapacitami; rostou spotřebitelské výdaje, podnikové investice, produkce
 • roste poptávka po zboží a službách, což vede také k růstu cen
 • na konci fáze dochází k hornímu bodu obratu hospodářského cyklu

Recese (pokles)

 • sestupná fáze ekonomického cyklu
 • spotřebitelé a podniky omezují své výdaje, podniky dále omezují nákupy surovin, přijímání pracovníků, odkládají investice
 • dochází k propouštění zaměstnanců, k odbytovým potížím, k růstu zásob, ke zkracování pracovní doby apod.

Deprese

 • nejnižší část ekonomického cyklu
 • pokračuje pokles produkce zboží a služeb, nízká úroveň výroby
 • je obtížné nalézt práci, míra nezaměstnanosti je vysoká
 • klesá míra inflace
 • tato fáze ekonomického cyklu je zakončena dolním bodem obratu, tzv. sedlem

Expanze (vzestup)

 • vzestupná fáze ekonomického cyklu
 • zvyšují se výdaje, firmy investují do rozšiřování výrobních kapacit
 • klesá nezaměstnanost, což vede ke zvýšení spotřebitelských výdajů (dále k expanzi zaměstnanosti, výroby i spotřeby)

Typy hospodářských cyklů podle délky

Krátkodobé cykly (Kitchinovy cykly)

 • délka cca 18 – 40 měsíců, souvisejí s výkyvy v zásobách

Střednědobé cykly (Juglarovy cykly)

 • perioda cca 8 – 10 let, souvisejí s investicemi do strojů a zařízení

Dlouhodobé cykly (Kondratěvovy cykly)

 • perioda cca 50 let, souvisejí se zásadními inovacemi a převratnými změnami ve výrobních technologiích

Příčiny hospodářského cyklu

Monetární teorie

 • Wicksell, Hayek
 • Tato teorie vidí problém v peněžní zásobě na trhu (viz 94). Objem peněz se mění a dochází k poptávkovým šokům.

Reálná teorie

 • Keynes
 • Problém vidí v reálných zásazích do trhu – inovace, investice atd.
 • Střídání investičního pesimismu a optimismu, to vyvolává změny agregátní poptávky a tedy i HDP. Expanze i recese jsou tedy výkyvy HDP kolem potencionálního produktu způsobené poptávkovými šoky. (Jednoduše řečeno HDP roste nad dlouhodobě udržitelnou míru v důsledku vyšší poptávky po statcích na trhu nebo naopak klesá, v důsledku nižší poptávky.)
 • Inovační vlny způsobí rychlý růst ekonomiky v důsledku zavedení nového produktu (popř. levnějšího produktu apod.) a po vyčerpání dojde k prudkému poklesu.
 • Teorie se nevylučují, mnoho ekonomů zdůrazňuje, že se mohou doplňovat
 • Příklad – Sníží se úroková míra (zvýší se peněžní zásoba na trhu) → firmy investují → úroková míra se opět zvýší (domácnosti zaznamenají nedostatek peněz v důsledku zvýšení cenové hladiny vyvolané nižší úrokovou mírou) → cena peněz, resp. úroky z úvěrů pomocí kterých firmy investovali se zvýší → pro investory se stávají investice nevýhodné → odvolávají zakázky u dodavatelů → dodavatelé, kteří investovali do rozšíření výroby nevyužijí svých kapacit → dostávají se do problémů → snižují počet zaměstnanců → domácnostem klesnou příjmy → snižuje se poptávka (agregátní poptávka) → recese
 • Změny úrokové míry centrální banka provádí, protože potencionální produkt není statický a mění se. Proto je také těžké najít optimální míru peněžních zásob. V důsledku spojení tohoto vlivu s investorským optimismem/pesimismem dochází k cyklům v ekonomice.

Rakouská teorie

 • teorie považuje hospodářské cykly (nebo, jak někteří rakušané říkají, „úvěrové cykly“) za nevyhnutelný důsledek nadměrného růstu bankovního úvěru, k němuž přispívá (ze své podstaty škodlivá a neefektivní) politika centrální banky – to způsobuje, že úrokové sazby zůstávají po příliš dlouhou dobu příliš nízké, což vede k nadměrné výši úvěru, vzniku spekulativních bublin a snížení míry úspor
 • udržování nízkých úrokových sazeb a nadměrná tvorba úvěrů ústí v nerovnováhu mezi úsporami a investicemi
 • ekonomy hlavního proudu je však rakouské vysvětlení obecně odmítáno

Externí příčiny cyklů

 • vznikají mimo rámec ekonomického systému
 • např. změny v počtu obyvatel (> přírůstek obyvatelstva může vést ke zvýšení produkce a nastartovat vzestupnou fázi cyklu, úbytek naopak), vynálezy, inovace (> vzestup podnikových investic, který dále vede k růstu prac. příležitostí, zvýšení produkce), války (> může způsobit urychlení vývoje i útlum)

Interní příčiny cyklů

 • vznikají uvnitř ekonomiky
 • např. vývoj spotřeby a ekonomických investic, nákladové šoky, hospodářsko-politická aktivita státu

Pojmy

Agregátní poptávka

 • AD je v ekonomické teorii úhrn výdajů všech subjektů (domácností, firem, subjektů, státu, dovozců…)
 • neboli AD = spotřeba (C) + hrubé investice (I) + veřejné výdaje (G) + čistý vývoz (NX)

Potenciální produkt

 • nejvyšší udržitelný výkon ekonomiky za podmínek daného množství a kvality vstupů. Odpovídá optimálnímu (plnému) využití disponibilních zdrojů.

Prameny

otázky 2012/2013

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code