Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


26. Finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy

Financování firmy – viz otázka 24 Pro shrnutí: financování:

 • a) průběžných potřeb firmy – vnitřními (z prodeje jejich výrobků a služeb, snížením nákladů) a vnějšími (dodatečný kapitál od vlastníků, krátkodobá půjčka) zdroji.
 • b) Financování firemního rozvoje – z tzv. nerozděleného zisku

financování:

 • 1) krátkodobé = splatnost do 1 roka, ve formě půjčky od bank, obchodního nebo směnečného úvěru popřípadě vydá firma splatné cenné papíry
 • 2) dlouhodobé = financované bankami (splatnost je obvykle do 10 let) nebo prostřednictvím emisí firemních dluhopisů

Finanční analýza firmy – hodnocení jejího podnikáni z finančního hlediska, Dává představu o současném i perspektivním finančním stavu firmy. Podkladem pro finanční rozhodování i srovnávání firemních údajů s plánem nebo výsledky jiných podniků. Slouží také pro stanovení finanční hodnoty firmy.

Podklady pro finanční analýzu:

 1. Rozvaha (bilance firmy) – přehled o majetku podniku (jeho aktiva) a zdrojích jeho krytí (pasiva) v peněžním vyjádření k určitému datu. Umožňuje nám tak posoudit finanční pozici firmy. Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici – součet aktiv = součet pasiv.
 2. Výsledovka firmy – výkaz zisků a ztrát
 3. Výkaz finančních toků – cash flow – příjem a výdej peněžních prostředků (hotových vkladů)

Finanční ukazatele

Provádí se jimi finanční analýza firmy. 3 základní skupiny, které tvoří:

 • Ukazatele rentability (ziskovost)
 • Ukazatele likvidity (platební schopnosti podniku)
 • Ukazatele zadluženosti

Ukazatele rentability (udává výnosnost aktiv či vlastního kapitálu)

 • Dílčí ukazatele firemní rentability
  • Ukazatel rentability tržeb – podíl zisku na tržbách firmy (úspěšnost prodeje)
  • Ukazatel rentability nákladů – podíl zisku na nákladech firmy
  • Ukazatel rentability investic – informuje o ziskovosti investičních projektů
 • Souhrnným ukazatelem firemní rentability je ukazatel rentability vlastního kapitálu – podíl zisku k vlastnímu kapitálu firmy a informující o ziskovosti firmy pro její vlastníky.

Ukazatele likvidity

 • Udávají schopnost podniku dostát svým finančním závazkům. Udávají vztah mezi oběžným majetkem firmy a jejím krátkodobými závazky (krátkodobými pasivy).

Ukazatele zadluženosti (kapitálové struktury)

 • Charakterizují tzv. kapitálovou strukturu firmy, tj. podíl zdrojů vlastních a cizích k celkovým aktivům
 • Udávají tak na příklad, kolik procent z celkových aktiv firmy je financováno cizím kapitálem či kolik procent tvoří zadlužení firmy vzhledem k jejím vlastním zdrojům
 • Posledně uvedený ukazatel bývá u akciových společností označován jako tzv. debt-equity ratio (pojem equity je používán jako označení pro hodnotu vlastního kapitálu, tj. finančních zdrojů vložených do firmy jejími akcionáři).
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code