Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


23. Faktory určující výši a vývoj mezd

 • síly nabídky a poptávky působí v případě ceny práce podobně jako u ostatních výrobních faktorů: je-li poptávka po práci ve srovnání s její nabídkou vysoká, jsou mzdy osob vyšší, než v případě poptávky nízké; je-li nabídka pracovníků ve srovnání s poptávkou vysoká, jsou mzdy těchto pracovníků zpravidla nižší

Specifické faktory determinace mezd

Tržní faktory determinace mezd

 • faktory ovlivňující nabídku, resp. poptávku po jednotlivých druzích práce související s její povahou
 • jejich důsledkem jsou různé úrovně rovnovážné mzdy u různých druhů práce
 1. Kompenzující rozdíl
  • rozdíl v úrovni mezd plynoucí z různé nabídky práce, resp. charakteristik různých profesí (např. náročnost, bezpečnost, zajímavost apod.)
  • ovlivňuje nabídku práce
  • má-li práce nějakou nepeněžní výhodu, bude ji ochotno vykonávat více lidí i za menší mzdu, než je tomu u práce např. nebezpečné
 2. Lidský kapitál
  • vzdělaná pracovní síla má vyšší produktivitu → zaměstnavatelé jsou ochotni za ni zaplatit více (mezní produkt vzdělaných pracovníků je vyšší)
  • investice do kvalifikace lidského kapitálu zvyšuje produktivitu práce podobně jako investice do fyzického kapitálu
  • pro pracovníky je vyšší mzda motivací a kompenzací pro vynaložení nákladů na zvýšení kvalifikace (např. ušlé příjmy z doby studia)
 3. Efektivní mzdy
  • koncepce, podle níž zvýšením mezd (nad rovnovážnou mzdu)pracovníků může firma dosáhnout vyšší produktivity
   • nedochází tolik k fluktuaci pracovníků → zvláště u kvalifikovaných znamená vyšší náklady
   • povzbuzení pracovníků k vyšším výkonům → jsou více motivování si práci udržet a plnit pracovní povinnosti
   • firma si může vybrat z více uchazečů o pracovní místo → nabídka práce je vyšší než poptávka
 4. Diskriminace
  • = získání pracovního místa je omezeno na základě rasy, pohlaví, věku,…
  • vede k omezení nabídky práce a tím k růstu mezd pro nediskriminované skupiny
  • poptávka po diskriminovaných skupinách klesá a s tím klesají i jejich mzdy

Netržní faktory determinace mezd

 1. Omezená mobilita pracovní síly
  • lidé mají tendenci nestěhovat se, i když by to pro ně bylo ekonomicky výhodné
  • → pokud by fungovaly zákony nabídky práce a poptávce po ní, lidé by se stěhovali do místa s vyšší mzdou → ta by tam poklesla a naopak by vzrostla mzda v místech, odkud odešli = zákon jedné ceny
  • omezená mobilita pracovní síly může být způsobena i nedostatečnou informovaností o pracovních příležitostech jinde
  • práce se touto vlastností výrazně odlišuje od vysoce mobilního kapitálu
 2. Legislativa
  • zejména stanovení minimální mzdy a mzdových tarifů zákonem
  • dále různé pracovně právní předpisy - např. délka pracovní doby, odměňování za přesčasy…
 3. Působení odborů
  • kolektivní vyjednávání
   • = jednání mezi odbory a managementem firmy
   • odbory tak ovlivňují mzdy i další vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
   • vede k vyloučení konkurence při stanovení mezd - na straně nabídky práce i poptávky po práci - v extrémním případě může vzniknout monopol nebo monopson

Strnulost mezd

 • Strnulost mezd je nově v samostatné otázce č. 96

Prameny

 • Teorie národního hospodářství, Jan Urban, 3. doplněné a rozšířené vydání, str. 302 - 305
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code