Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


22. Faktory (modely) hospodářského růstu

Hospodářský růst

 • = růst ekonomiky = zvyšování výkonu ekonomiky (množství vyrobeného zboží a služeb) měřené z pravidla ukazatelem hrubého domácího produktu (HDP) v čase
 • hospodářský růst znamená, že ekonomika více vyrábí, a proto může i více spotřebovávat a investovat → je jedním z hlavních ekonomických a politických cílů národních ekonomik i nadnárodních ekonomických seskupení
 • hospodářský růst je zvyšování (potenciální) výkonnosti ekonomiky v čase → růst (potenciálního) HDP
 • měří se reálným HDP ve stálých cenách, příp. reálným HDP na hlavu (na obyvatele), resp. jejich meziročními změnami v % (→ tempo růstu/poklesu reálného produktu)
 • percentuální vyjádření ekonomického růstu znamená, že absolutní přírůstky HDP závisí na jeho výši (když mají 2 země stejný přírůstek HDP, tak ta s vyšším hrubým domácím produktem má i větší absolutní přírůstek HDP → k dosažení ekonomické úrovně hospodářsky vyspělejších zemí musí méně vyspělé země dosahovat podstatně vyššího tempa růstu hrubého domácího produktu)
 • Národohospodářská teorie se zabývá především otázkou zdrojů (příčin) hospodářského růstu a otázkou, co může pro zvýšení, resp. udržení výkonnosti národní ekonomiky dělat hospodářská politika
 • rozlišujeme krátkodobé ekonomické výkyvy a dlouhodobý růst (růstové trendy) – teorie ekonomického růstu řeší problematiku dlouhodobého růstu, fluktuacemi HDP v průběhu hospodářského cyklu se zabývají teorie ekonomického cyklu

Hospodářský rozvoj

 • = dlouhodobé zvyšování ekonomického blahobytu země
 • problematika hospodářského rozvoje se vztahuje především k chudým „rozvojovým“ zemím
 • ekonomický rozvoj charakterizují vedle HDP i sociálně ekonomické indikátory (např. zdravotní úroveň obyvatelstva, sociální úroveň, …)

Výhody a nevýhody hospodářského růstu

Výhody růstu
 • více produktů/vyšší spotřeba
 • lepší infrastruktura (dopravní a komunikační sítě, energie apod.)
 • vyšší sociální blahobyt (dostupnost vzdělání, zdravotnictví, delší dovolené, sociální pojištění aj.)
 • možnost vyššího přerozdělení ve prospěch chudých
Nevýhody růstu
 • nerovnoměrné rozdělení příjmů
 • negativní externality růstu (odpad, ekologické škody, vyčerpání přírodních zdrojů aj.)
 • sociální dopady (stres, zločinnost aj.)
 • kritika konzumerismu = sklon k nadměrné spotřebě stimulované umělým vytvářením potřeb
 • snaha omezit ekonomický růst na úroveň tzv. udržitelného růstu – růst, kt. umožňuje zachovávat přírodní zdroje, resp. kvalitu životního prostředí na neměnné úrovni
  • tj. růst, který nevede ke sklonu k životu na úkor budoucích generací

Příčiny hospodářského růstu

Historické pohledy

Adam Smith
 • „Pojednání o původu a podstatě bohatství národů“
 • za hlavní faktory zvyšování bohatství (množství vyrobených statků a služeb) považoval dělbu práce a akumulaci kapitálu
Neoklasický model
 • růst HDP závislý na růstu kapitálu, který závisí na růstu úspor
 • Rychlejší hospodářský růst vyžaduje vyšší míru úspor, která vytváří předpoklad pro růst vybavenosti práce kapitálem
Keynesiánský model
 • hlavním stimulem růstu je rostoucí domácí, popř. zahraniční poptávka
 • Hospodářský růst může být vyvolán („tažen“) růstem soukromé spotřeby, zvyšováním investic podnikové sféry, růstem vládních výdajů nebo růstem exportu
 • Princip tzv. Keynesova multiplikátoru
Institucionální teorie
 • snaží vysvětlit dlouhodobé přetrvávání rozdílů v ekonomické úrovni mezi rozvinutými a méně rozvinutými zeměmi jejich rozdílnými institucionálními podmínkami

Zdroje (typy) ekonomického růstu

= 3 hlavní možnosti národního hospodářství jak zvýšit objem produkce

 1. Zajistit plné využití (neúplně využitých) ekonomických zdrojů
  • Plné využití zejm. výrobních kapacit a pracovních sil
  • Neúplné využití ekonomických zdrojů se pojí s hospodářským cyklem a je krátkodobé
  • Stabilizační hospodářská politika mu může pomoci podporou spotřeby a expanzivní finanční politikou
 2. Zvýšit objemu zdrojů (extenzívní růst)
  • zapojení vyššího objemu práce, přírodních zdrojů a kapitálu
  • k růstu objemu kapitálových statků je důležitým faktorem rozsah úspor a investic
  • větší kvantity práce (přistěhovalectvím, větším přírůstkem obyvatelstva, …) i většího objemu přírodních zdrojů (jejich objevením nebo využitím nových zdrojů) lze dosáhnout ve vyspělých ekonomikách obtížně a jejich zdroje jsou omezené
 3. Zvyšování kvality výrobních faktorů
  • tj. technologický vývoj, inovace, rostoucí vzdělání
  • hlavním zdrojem růstu se stává produktivita práce – vyšší kvalita pracovní síly, vyšším množství a kvalita fyzického kapitálu
  • z dlouhodobého hlediska hlavní zdroj hospodářského růstu
 • růstu ekonomiky lze dosáhnout i vyšší kvantitou dalších výrobních faktorů – práce a přírodních zdrojů
  1. vyšší přirozený přírůstek obyvatelstva, vyšší přistěhovalectví, zvýšená ekonomická aktivita obyvatelstva (tj. zaměstnáním osob, které dosud byly ekonomicky neaktivní, prodlužování pracovní doby
  2. objevení či využití nových přírodních zdrojů
 • tyto cesty ve vyspělých zemích poměrně omezené → hlavním zdrojem ekonomického růstu se stává růst produktivity spojený s vyšší kvalitou pracovní síly a vyšším množstvím a zejm. kvalitou kapitálu

Modely hospodářského růstu

 1. Neoklasický model – růst HDP je závislý na růstu kapitálu, který závisí na růstu úspor
 2. Keynesiánský – stimulem růstu je rostoucí poptávka; může být vyvolán („tažen“) růstem soukromé spotřeby, zvyšováním investic podnikové sféry, růstem vládních výdajů nebo růstem exportu
 3. Institucionální – je potřeba smysluplných institucí (vymahatelnost práva, soukromé vlastnictví…)

Prameny

 • ???
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code