Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


124. Změny poptávky a nabídky na jednotlivých trzích, jejich příčiny a důsledky

Změny poptávky

 • situace, kdy se změní poptávané množství daného zboží při jeho jakékoli ceně
 • jedná se o vzestup, pokles nebo obecně posun poptávky (doleva - při poklesu / doprava - při vzestupu)

Příčiny

 • změna relativních cen substitutů
  • změna v relativní ceně - změna v poměru cen obou statků)
  • jestliže relativní cena určitého zboží vzroste, mají lidé tendenci nahrazovat ho zbožím substitučním
  • ⇒ poptávané množství daného zboží se při jeho jakékoli ceně sníží)
  • naopak jestliže relativní cena určitého zboží (ve vztahu k substitutu) klesne, lidé ho budou preferovat
  • ⇒ poptávané množství daného zboží při jakékoliv ceně vzroste
 • změna ceny komplementárního zboží
  • komplementární statky = spotřebovávány zpravidla společně
  • jestliže cena určitého zboží vzroste a jeho poptávané množství tak klesne, sníží se při jakékoli ceně i poptávané množství komplementárního zboží
  • ⇒ pokles poptávky
 • změna spotřebitelských preferencí
  • vzrůst/pokles poptávky vyvolávají i změny v užitečnosti či přitažlivosti určitého zboží spojené např. s měnícími se preferencemi spotřebitelů
  • změny vkusu, módy, spotřebitelských zvyklostí, ročních období…
 • změny spotřebitelských důchodů
  • zvýší-li se důchody spotřebitelů, poptávka zpravidla vzroste
  • sníží-li se, klesne
 • růst/pokles počtu obyvatel
  • růst počtu ob. národní ekonomiky posunuje za jinak stejných okolností křivku poptávky doprava, pokles doleva

Dojde-li k výskytu některého z výše uvedených faktorů, poptávané množství daného zboží se bez ohledu na jeho cenu zvýší nebo sníží a jeho poptávková křivka se posune. Viz. obr.:

Změna poptávky (posun poptávkové křivky) představuje odlišnou situaci než změna poptávaného množství vyvolaná změnou ceny (to označováno jako pohyb spotřebitele podél křivky poptávky).

Křížová a důchodová pružnost poptávky

Křížová pružnost poptávky

 • udává, jak se poptávané množství určitého zboží změní, změní-li se cena jiného zboží (např. káva a čaj)
 • koeficient křížové pružnosti poptávky udává, o kolik procent se změní poptávané množství určitého produktu, změní-li se cena druhého o jedno procento
 • jsou-li dané statky substituty (káva a čaj), bude koeficient kladný - zvýšení ceny čaje zvýší poptávku po kávě
 • statky vzájemně *komplementární (čaj a čajové nádobí; auto a pohonné hmoty apod.), koeficient bude záporný - vzestup ceny čaje povede k poklesu poptávky po nádobí na čaj * není-li mezi statky *žádný vztah - koeficient se rovná nule

Důchodová pružnost poptávky

 • = vyšší/nižší sklon poptávaného množství zvyšovat se v souvislosti s růstem důchodů (příjmů) obyvatelstva
 • koeficient důchodové pružnosti poptávky vyjádřený v procentech udává, o kolik procent se zvýší poptávané množství určitého statku, zvýší-li se důchody domácností o jedno procento
 • většina spotřebních statků má kladnou důchodovou pružnost = tyto statky označujeme jako normální
 • tzv. podřadné statky - důch. pružnost záporná
  • ⇒ s růstem příjmů zájem o ně klesá
 • nulová důchodová pružnost p. = růst důchodů nevede k žádným změnám v poptávaném množství těchto statků
 • statky, jejichž důchodová pružnost poptávky je menší než jedna (tj. tendence popt. množství při růstu důchodů růst poměrně pomalu) ⇒ nízká důchodová pružnost poptávky
  • např. statky uspokojující základní potřeby (př. základní potraviny)
  • podíl těchto statků na celkových spotřebitelských výdajích s rostoucími příjmy klesá - vyjadřuje to tzv. Engelův zákon

Změny nabídky

 • situace, v níž mají prodávající ve srovnání s výchozí situací zájem nabízet daného produktu více nebo méně při jakékoli ceně
 • nutno odlišit od situace, kdy dochází ke změně nabízeného množství v důsledku změněné ceny (tj. k posunu podél stávající nabídkové křivky)
 • posuny odpovídající růstu a poklesu - viz. obr.:

Příčiny

 • změny ve výrobních nákladech
  • klesnou-li výrobní náklady určitého statku (např. díky technologické inovaci), budou výrobci schopni nabízet při daných cenách větší množství těchto statků
  • důvod: budou schopni dosahovat zisku i při nižších cenách
  • vzestup výrobních nákladů (např. vlivem rostoucích cen výrobních vstupů) bude mít opačný efekt - nabídka klesne
 • nové ziskové příležitosti
  • většina výrobců může vyrábět více než jeden produkt
  • jestliže cena produktu, který zatím nevyrábí (ale mohli by), relativně vzroste, výrobci mohou přesunout svou produkci k tomuto výrobku
  • nabídka ostatních jimi vyráběných statků proto poklesne
 • očekávání do budoucna
  • jestliže výrobci očekávají, že ceny určitého produktu v budoucnu porostou, mohou zvýšit svou současnou produkci, aby dosáhli zisku v budoucnu
  • podobně: očekávají-li pokles ceny, mohou svou výrobu omezit, takže nabídka klesne
 • změna v přístupu na trh
  • usnadnění/ztížení vstupu nových firem na trh
  • může souviset např. s tzv. deregulací odvětví (omezením státních administrativních bariér vstupu na určitý trh) nebo naopak s restrikcí vstupu nových subjektů na trh (např. pokud se zájmovému sdružení stávajících výrobců podaří u zákonodárců prosadit zákonná omezení vstupu na trh)

Pozn. - více k pružnosti poptávky a nabídky - viz. 77. Pružnost poptávky a nabídky, jejich znázornění, měření a ilustrace

Prameny

 • učebnice Teorie národního hospodářství, 3. vydání, Jan Urban - str. 130 - 144
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code