Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


113. Vnitřní a vnější model správy korporací (corporate governance)

Corporate Governance

 • Řízení a správa akciových společností, „korporátní vládnutí“
 • Corporate governance = vztah mezi účastníky v a. s. a týkající se rozhodování o směřování a chodu této a. s.
 • Vzniká mezi vlastníky akciové společnosti a manažery
 • Máme a. s., kde Corporate governance neexistuje → když existuje jeden vlastník (fyzická osoba, která je zároveň generálním manažerem - předsedou představenstva) – je 100% akcionářem;
 • Základní účastníci – akcionáři, manažeři a správní rada (představenstvo)
  • Když se akcionář rozhodne, že dál chce být akcionářem, ale nechce již řídit společnost a najme si na pozici generálního ředitele nějakého jiného člověka → vzniká corporate governance
  • Střet zájmů mezi většinovým a menšinovým akcionářem
 • Ekonomický střet zájmů mezi akcionářem a manažerem
  • Zájem akcionáře – zisk
   • Vyplácet co nejmenší plat
   • Mít co největší zisk
  • Zájem manažera – prosperování firmy
   • Co největší odměny, plat, nejméně práce
  • Tento rozpor se dá eliminovat
   • Dát manažerovi odměny dle zisku firmy
   • Obětování části příjmu akcionářů – náklady navíc
 • Další zájmová skupina – tzv. stakeholders = věřitelé a zaměstnanci společnosti
 • Z právního hlediska je corporate governance dotčeno množstvím právních předpisů z oblasti společenstevního práva, práva cenných papírů a kapitálového trhu, účetními a auditorskými standardy, konkurzním právem, kontrakčním, pracovním a daňovým právem
 • OECD Principles of Corporate Governance – vydané organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
  • Z právního hlediska nezávazný dokument
  • Má ale velký dopad na společenstevní právo
  • Vytváří zásady Corporate Governance
   • Vytvoření transparentních a funkčních trhů
   • Základní práva akcionářů
    • Právo na bezpečné metody registrace vlastnictví (akcií)
    • Právo provést akcie
   • Právo obdržet přesné a včasné informace týkající se společnosti
    • Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní
   • Právo volit a odvolávat členy správní rady
   • Právo podílet se na zisku společnosti
   • Vymezení role stakeholderů
   • Ochrana menšinových a zahraničních akcionářů
   • Odpovědnost správní rady vůči akcionářům
 • Akcionáři nemohou zasahovat do denního chodu společnosti
 • Nenesou odpovědnost za řízení aktivit společnosti → odpovědnost spočívá na správní radě a managementu
 • Dohled nad hospodařením veřejné korporace: vedle správních orgánů ještě další instituce
  • Vnitřní a vnější audit
   • Vnitřní audit – útvary, které jsou součástí korporace
   • Vnější audit – nezávislé, specializované firmy
    • Zda účetní dokumenty podávají pravdivý obraz o finanční a majetkové situaci firmy
  • Kapitálové trhy
   • Volné obchodování s akciemi → hodnocení výkonu a. s.
    • Vývoj akciových kurzů
   • Poskytování informací a doporučení investorům
   • Důsledkem jejich působení klesají informační náklady vlastníků – spojené s kontrolou podnikové managementu
  • Trhy manažerů a manažerových týmů
   • Transparentní a konkurenční manažerské trhy brání „recyklaci“ manažerů se špatnými výsledky

Modely Corporate Governance

Angloamerický (vnější) model
 • Pouze jedna správní rada (board of directors) – jednostupňový
  • Neexekutivní členové
  • Vrcholoví manažeři
 • Formálně právně monistický
 • Orgánem je správní rada či rada ředitelů (výkonní i neexekutivní → tzn. Nezávislé osobnosti, které nejsou členy výkonného managementu korporace
 • Nemají společnosti dominantního akcionáře
 • Nižší zájem investorů o dlouhodobou strategii firem (ale vyšší zájem o krátkodobé finanční výsledky)
 • Rozptýlené vlastnictví – disperse ownership
 • Nedá se říct, že by neexistovaly firmy s majoritním vlastníkem (př. Ford, kdy v čele stojí hlavně celá rodina Fordů)
 • Boeing, IBM, CAT – tyto firmy jsou přesným důkazem rozptýleného vlastnictví
 • Tento model nedává bankám velkou roli ve financování podniků, omezuje i bankovní vlastnictví firem
 • Důležitá role trhu cenných papírů
  • Neúspěšný management snižuje míru výnosů
 • Většina akcionářů do řízení nezasahuje
 • Dobře fungující kapitálové trhy – účinnost modelu
Německo-japonský (kontinentální; vnitřní model)
 • Orgány jsou dva
 • Dozorčí rada a představenstvo (exekutiva) – dualistický model
 • Valná hromada zvolí dozorčí radu a dozorčí rada zvolí představenstvo
 • Český model je nastaven tak, že valná hromada volí jak dozorčí radu a představenstvo
 • Financování spojeno s úlohou bank, pojišťoven, měst, správních celků
 • Užší spojení s vlastnictvím
 • Silný důraz na dlouhodobé firemní výsledky
 • Více bankovních úvěrů → vyšší poměr mezi zadlužením a vlastním kapitálem
 • Negativní dopad – minoritní akcionáři
  • Koluze (srozumění) mezi podnikovými manažery a zástupci bank – omezuje zájem na změnách a inovacích
  • Zneužívání vnitřních informací
 • Funguje efektivně jen tehdy, má-li finanční instituce silnou motivaci vykonávat svou kontrolní roli v zájmu efektivity a dlouhodobé ziskovost
 • např. ČEZ má německý model
Koncentrované vlastnictví
 • Francouzská EDF – největší energetická evropská firma, státní společnost
 • Automobilky Peugeot, Fiat, BMW → vždy ve vlastnictví rodin

Prameny

 • učebnice Teorie národního hospodářství (str. 215-219)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code