Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


11. Dokonalá konkurence, její vlastnosti a důsledky

 • nastává v případě, že firmy nemají možnost ovlivnit tržní cenu své produkce ani rozsah tržní nabídky
 • aby tato situace nastala, je třeba, aby byly splněny (všechny!) tyto podmínky:
 1. Velké množství výrobců (prodávajících) na trhu
  • nikdo nemá dominantní postavení – tržní podíly jednotlivých firem jsou velmi malé
  • v případě potřeby mohou tento podíl ostatní firmy okamžitě nahradit tím, že zvýší svoji produkci
 2. Identičnost nabízených produktů
  • = produkt nabízený jednou firmou je dokonalým substitutem výrobku, který nabízí libovolná jiná firma
  • změna dodavatele nevyvolává spotřebiteli žádné dodatečné náklady
   • ⇒ kupující nemají důvod platit jednomu prodávajícímu víc než jinému
   • ⇒ zároveň prodávající nemají důvod přijímat za své produkty méně než jejich konkurence
 3. Volný vstup na trh
  • v případě zájmu mohou kdykoli vstoupit na trh noví prodávající
   • stejně tak stávající prodávající mohou trh okamžitě opustit
  • trh musí nabídnout takové podmínky, aby byly firmy schopny rychle najmout výrobní faktory a začít vyrábět
  • pro podmínky dokonalé soutěže obvykle postačuje existující reálná hrozba, že na trh vstoupí nový konkurent, který bude schopen nabídnout produkt za nižší cenu
  • vstup na trh je snazší, není-li spojen s vysokými utopenými náklady
   • pro vstupující subjekty je důležité, i jak rychle můžou potencionálně z trhu vystoupit – tzn. jestli je možné rychle firmu/ výrobní zařízení prodat apod.
 4. Dokonalé informace
  • nikdo na trhu (ani kupující ani prodávající) nemá o situaci na trhu víc informací než kdokoli jiný
  • spotřebitelé mají všechny informace o cenách a vlastnostech produktů, které jsou potřebné pro jejich rozhodování
  • firmy mají dokonalé informace o alternativních ziskových příležitostech
  • informace musí být snadno dostupné pro spotřebitele i firmy (tak, aby je bylo možno všechny získat bez velkých nákladů/ obtíží)

Důsledky dokonalé konkurence

 • firmy se stávají tzv. příjemci cen
 • cena nabízeného statku je prostě dána podmínkami trhu – firma musí tuto cenu akceptovat
 • v případě, že prodávající tuto cenu neakceptuje a nabízí produkt za cenu vyšší, spotřebitel zvolí jiného prodávajícího
 • individuální poptávka po produkci každého prodávajícího je na trhu dokonalé soutěže dokonale pružná
 • firma rozhoduje jen o velikosti své produkce
  • toto rozhodnutí ovšem neovlivňuje cenu, za kterou tento produkt prodá
  • každý výrobce může prodat libovolné množství svého produktu (díky malým podílům na trhu) a nemá důvod prodávat zboží za nižší cenu, než je tržní cena
 • cena se tedy s rozsahem produkce nemění!
 • ⇒ Mezní příjem firmy je roven ceně a její celkový příjem je přímo úměrný rozsahu vyrobené produkce
 • Firma bude vyrábět takové množství, při kterém se její mezní příjem (tedy cena) vyrovná jejím mezním nákladům
 • Nabídková křivka firmy tak bude odpovídat její křivce mezních nákladů

Efektivita dokonalé konkurence

 • Na dokonale konkurenčních trzích vzniká dlouhodobá rovnováha, která vede k ekonomicky efektivní alokaci (= přidělování omezených zdrojů) zdrojů
 • Neustálý vstup (nebo možnost vstupu) nových výrobců na trh trvale tlačí cenu na úroveň odpovídající nejnižším možným průměrným nákladům
 • Efektivita tržní rovnováhy v tomto případě znamená:
  • hodnota zdrojů použitých k výrobě poslední jednotky produkce = hodnota, jakou spotřebitelé této jednotce přisuzují (na základě ceny, kterou jsou ochotni za tuto jednotku zaplatit)
 • Rovnovážná cena je nejvyšší cenou, jakou jsou spotřebitelé ochotni zaplatit a za kterou jsou výrobci ochotni prodat
 • Rovnosti cen a nejnižších průměrných nákladů znamená, že ekonomický zisk firem je v podmínkách dokonalé konkurence roven nule
  • firmy získávají jen tzv. normální zisk (normální zisk = účetní zisk – ekonomický zisk), odpovídající nákladům alternativ výrobního faktoru podnikání.
 • Aby zvýšily svoje zisky, musí se firmy neustále snažit o výrobní inovace, které sníží náklady
  • tímto způsobem můžou dosáhnout ekonomického zisku
  • není to dlouhodobé řešení – ostatní firmy začnou rychle používat inovace taky ⇒ cena opět klesne
  • firma dosahuje trvalého kladného ekonomického zisku jen tehdy, pokud trvale inovuje

Dokonalá konkurence a reálné trhy

 • dokonalý konkurenční trh je teoretický ekonomický model – slouží jako základ pro analýzu reálných trhů
 • předpoklady naplnění tohoto modelu jsou tak náročné, že se tento model reálně prakticky nevyskytuje
 • Důvody, proč nemůže nastat trh dokonalé konkurence:
  1. velikost firem
  2. rozdílnost produkce (často i zdánlivá)
  3. nemožnost okamžitého vstupu do odvětví
   • ekonomické/ administrativní překážky
   • nedostatečná mobilita výrobních faktorů (nejvíce mobilita pracovní síly)
  4. nedostatečná informovanost spotřebitelů i výrobců
 • Podmínky dokonale konkurenčního trhu téměř splňují trhy komodit = trhy se surovinami a zemědělskými produkty
 • Velké burzovní trhy (reálně existující příklad dokonalé konkurence)
  • velké množství osob na straně nabídky i poptávky (trh se nedá jednotlivcem nebo skupinou celý ovládat)
  • jednotlivé cenné papíry jsou zcela zaměnitelné
  • informace o transakcích jsou přístupné veřejnosti

Prameny

 • Učebnice TNH (Urban, 3. vydání), str. 228-232
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code