Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


109. Veřejné finance a státní rozpočet, funkce státního rozpočtu

Veřejné finance

 • vyjadřují
  • peněžní vztahy, které vznikají a rozvíjejí se při získávání, rozdělování a užití peněžního kapitálu - jejich nositelem jsou peníze – hotovostní i bezhotovostní
  • zabývají se získáváním finančních prostředků a jejich efektivním použitím na financování jednotlivých druhů státních zásahů
  • jsou to vztahy tvorby, rozdělování a užití peněz patřících občanům a tedy i veřejnoprávním orgánům, které s těmito penězi nakládají a spravují je
  • VF slouží k uspokojování potřeb obyvatelstva na úrovni státu, regionů a místních lokalit, zabezpečují tak veřejné úkoly a naplňují veřejné zájmy
  • tyto vztahy jsou využívány na 3 principech - nenávratnost, neekvivalence, nedobrovolnosti

Funkce VF

 • VF a především státní rozpočet plní tři důležité ekonomické funkce
  1. alokační → vztahuje se k rozdělování ekonomických zdrojů, o jejichž využití nerozhodují trhy, ale vlády. Jejich úkolem je soustřeďovat finanční prostředky potřebné k zabezpečení produkce či financování veřejných statků, případně dalších statků, které se vlády rozhodla bezplatně poskytovat obyvatelsku
  2. redistribuční → přerozdělování primárních příjmů (důchodů) ekonomických subjektů, které vytvářejí trh. Jejich cílem je zmírnění důchodových a majetkových nerovností ve společnosti.
  3. stabilizační → souvisí s ovlivňováním agregátní poptávky v národním hospodářství, a to na základě expanzivní nebo restriktivní fiskální politiky vlády → nákup zboží a služeb i transferových služeb ovlivňují agregátní poptávku. Zvýšení či snížení rozpočtových příjmů a výdajů tak může tlumit výkyvy hospodářského cyklu i zmírňovat inflační tlaky v ekonomice.

Složky VF

 • státní finance (jsou soustředěny v centralizovaném peněžním fondu)
 • rozpočty státních účelových fondů, státních podniků, rozpočtových organizací, organizačních složek, rozpočty municipálních složek (odděleny od státního rozpočtu)
 • rozpočty a rozpočtové prostředky z EU a evropských fondů

Rozpočtová soustava

 • soustava peněžních fondů, soustava rozpočtových vztahů uvnitř rozpočtové soustavy, soustava orgánů a institucí, které se starají o tvorbu, rozdělování a užití veřejných rozpočtů a účelových fondů a zajišťují jejich plnění
 • soustava veřejných rozpočtů (státních a municipálních), závislých na politickém a územním uspořádání státu, na jeho velikosti a tradicích, systém rozpočtových institucí a vztahů spojených s tvorbou, rozdělováním, užitím a kontrolou toků finančních prostředků v rámci této soustavy
 • veřejné rozpočty
  • státní rozpočet, rozpočty obcí, krajů, organizačních složek, příspěvkových organizací
 • státní fondy
  • státní zemědělský fond, státní fond životního prostředí, SF pro úrodnost půdy, SF pro podporu a rozvoj kinematografie, SF kultury, SF dopravní infrastruktury, SF rozvoje bydlení, státní pojistné fondy, rozpočty zdravotních pojišťoven, účelové fondy, fondy obcí a krajů
 • speciální fondy
  • pozemkový fond, fond národního majetku

Státní rozpočet

 • Základní funkcí státního rozpočtu je redistribuce národního důchodu související s plněním politických, ekonomických a sociálních úkolů státu. Státní rozpočet je centralizovaný peněžní fond. Je schvalován zákonodárnými sbory a to formou rozpočtového zákona.

Státní rozpočet ČR

 • je plán finančního hospodaření státu, obvykle na jeden rok (rozpočtové provizorium – pokud není rozpočet schválen, postupuje se podle rozpočtu z předcházejícího roku). Má formu zákona, který navrhuje vláda (vypracovává MF) a schvaluje Poslanecká sněmovna (Senát nikoliv).
 • přijímání státního rozpočtu popisuje a upravuje zákon o rozpočtových pravidlech (→ předpisy upravují: nakládání s prostředky, přeskupení mezi kapitolami, sankce za porušení rozpočtové kázně, zákon o rozpočtovém určení daní)
 • je využíván jako aktivní nástroj k ovlivňování vývoje poptávky a sociálních procesů
 • obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol; jakmile je rozpočet schválen, je využití prostředků jednotlivých kapitol v kompetenci vlády, ministerstev a dalších institucí, ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet je Ministerstvo financí. Účet státního rozpočtu spravuje centrální banka ČR – ČNB.
 • Státní rozpočet je základním článkem veřejných financí (příjmy a výdaje státu, jeho územních celků, měst a obcí), protože soustřeďuje největší část příjmů rozpočtové soustavy a nejvíc se podílí na nenávratném přerozdělování značné části HDP přes rozpočtovou soustavu (rozpočty krajů, rozpočty měst a obcí, rozpočty příspěvkových organizací, rozpočty zdravotních pojišťoven a mimorozpočtové fondy spravované ministerstvy dle odvětví).

Funkce veřejných financí

 1. alokační - o alokaci (využití) nerozhodují trhy, ale vlády; zabezpečení produkce či financování veřejných statků; korekce externalit (prostřednictvím daní a dotací)
 2. redistribuční - přerozdělování tzv. primárních příjmů (důchodů) → zmírnění důchodových a majetkových nerovností ve společnosti (odpovědnost a společenská solidarita)
 3. stabilizační - ovlivňování agregátní poptávky v národním hospodářství, expanzivní či restriktivní fiskální politikou vlády

Prameny

 • URBAN, Jan. TNH, 3. vydání, 2011, str. 434-445.
 • Wikipedia
 • prezentace URBAN Jan
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code