Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


105. Úspory a investice, jejich význam a možnosti ovlivnění, paradox úspor

Úspory (S) = část disponibilního důchodu domácností, kterou domácnosti nepoužijí ihned ke spotřebě

 • dělení úspor:
  1. čisté osobní úspory – samy domácnosti vytváří
  2. hrubé úspory firem – znehodnocení kapitálu, výdělky, zadržené firmou
  3. čistý vládní přebytek – přebytek daňových příjmů nad jejími výdaji
 • úspory domácností jsou hlavním předpokladem tvorby kapitálu
  • závisí na: úrovni reálných úrokových sazeb (tj. úroková sazba bez inflace), příjmech domácností po zdanění, dostupnosti nepříliš rizikových nástrojů spoření a investic
  • odrazuje: vysoké zdanění kapitálových příjmů, finanční nestabilita, záporná úroveň reálných úrokových sazeb
  • tzv. kapitálový únik = přesouvání úspor domácností i firem do zahraničí či ukládání úspor do neproduktivních aktiv

Investice (I) = ekonomická činnost, při níž se subjekt vzdává současné spotřeby s výhledem zvýšení budou spotřeby

 • rozlišujeme:
  1. hrubé domácí investice
  2. čisté zahraniční investice
 • úkol:
  • ovlivňují agregátní poptávku (tím pádem i produkt a zaměstnanost), vedou k akumulaci kapitálu
 • ovlivněny:
  1. důchody
  2. investiční náklady
  3. očekávání a důvěra firem
  4. vláda (prostřednictví monetární politiky, daňových programů)
 • INVESTICE SE ROVNAJÍ ÚSPORÁM !!! (S = I)
 • Spotřební funkce (individuální)
 - zobrazuje vztah mezi úrovní spotřebních výdajů a úrovní disponibilního důchodu domácností.
  • spotrebni_funkce.jpg
 • Bod vyrovnání
 - bod, kdy spotřební funkce protíná osu 45°. A ukazuje, že v tomto bodě se přesně vyrovnávají spotřební výdaje a důchody domácností. Domácnosti v tomto bodě ani nespoří, ani nemá záporné úspory.
Jestliže spotřební funkce leží nad osou kvadrantu, domácnosti vykazují záporné úspory, a jestliže leží pod osou kvadrantu, mají domácnosti kladné úspory. Výše kladných nebo záporných úspor se vždy měří jako svislá vzdálenost mezi spotřební funkcí a osou kvadrantu.
 • Úsporová funkce (individuální) - 
je zrcadlovým obrazem spotřební funkce. Dostaneme jí odečtením spotřeby od důchodu neboli tak, že vertikálně odečteme spotřební funkci od osy kvadrantu. I zde bod vyrovnání odpovídá stejné výši jako v grafu spotřební funkce.
  • usporova_funkce.jpg
Jak to funguje?
 • domácnost ušetří 100 Kč (úspora) → vloží do Banky → ta tyto peníze předá firmám → firma je investuje např. do nových produktů
 • tudíž by mělo vyplývat, že zvýšení úspor v bance = zvýšení produktu (to vyvrací tzv. paradox úspor)
Paradox spořivosti
 • = když dojde ke zvýšení úspor v bance, tak nemusí růst produkt
  • pokud dojde k růstu úspor, může dojít k poklesu produktu
  • pokud člověk více vydělává, více spoří a tím pádem méně spotřebovává
 • Lidé, obávající se krize, začnou více spořit (vzroste jim mezní sklon k úsporám). To ale znamená menší spotřebu, takže firmám klesnou tržby, musí propouštět zaměstnance, takže klesnou příjmy lidí a s nimi jak spotřeba, tak i úspory.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code