Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce - nové

Kontrola kolektivní

8-) = hotovo, opraveno, řádně naformátováno

A. Základní ekonomické pojmy a principy
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
118. Základní ekonomické pojmy a principy Otázky 2012/2013 8-)
39. Chyby v ekonomickém uvažování Nikola Lašová 8-)
18. Ekonomické rozhodování, jeho podstata a principy Kamila Sottnerová 8-)
55. Náklady ušlé příležitosti a utopené náklady, jejich ilustrace Nikola Lašová 8-)
106. Uvažování v mezních veličinách a jeho význam Hana Brodská 8-)
104. Typy ekonomických systémů a jejich ilustrace Matyas Krs 8-)
16. Ekonomická efektivnost, Paretovo a Kaldor-Hicksovo kritérium efektivnosti Otázky 2012/2013 8-)
87. Role ekonomických subjektů a hospodářský koloběh Ivet Kubíčková 8-)
116. Výkon ekonomiky a jeho měření Klára Zikmundová 8-)
121. Zákon klesajícího mezního užitku a racionální rozhodování spotřebitele Lenka Havelková 8-)
5. Cíle ekonomické politiky a jejich vztahy, magický čtyřúhelník Jan Benko 8-)
4. Cíle a oblasti mikroekonomické regulace, ilustrace zásahů státu do dílčích trhů Bára Bečvářová 8-)
B. Tržní systém a státní ekonomická regulace
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
100. Trh jako nástroj směny a prostředek alokace zdrojů Veronika Kundelová 8-)
28. Funkce cen Aneta Dvořáková
120. Základní předpoklady tržního systému Ivet Kubíčková 8-)
103. Tržní selhání, jeho formy a příčiny Otázky 2012/2013 8-)
123. Zásahy státu do ekonomiky, jejich cíle a formy Aneta Dvořáková 8-)
C. Poptávka, nabídka a tržní cena
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
68. Poptávka a nabídka na jednotlivých trzích Kateřina Hendrichová
77. Pružnost poptávky a nabídky, jejich znázornění, měření a ilustrace Kristýna Roušarová
78. Pružnost poptávky po výrobních faktorech, volba optimální kombinace výrobních faktorů Hana Brodská
101. Tržní rovnováha z hlediska různých období Tereza Wipplerová
102. Tržní rovnováha, její vlastnosti a změny, model konvergující pavučiny Honza Pánek
124. Změny poptávky a nabídky na jednotlivých trzích, jejich příčiny a důsledky Hana Brodská
2. Analýza poptávky a nabídky, její význam a ilustrace Iveta Zetochova
122. Zásahy státu do cen, jejich příčiny a důsledky Kristýna Roušarová
99. Trh a ekonomický blahobyt, přebytek výrobce a spotřebitele Lucie Cerna
13. Efektivita tržní rovnováhy Lucie Zámyslická
D. Rozhodování, ekonomika a správa firem
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
119. Základní ekonomické rozlišení firem, výhody a nevýhody jednotlivých druhů firem z ekonomického hlediska Otázky 2012/2013
19. Ekonomické vlastnosti (výhody a nevýhody) hlavních typů firem Klára Zikmundová
12. Druhy firemních nákladů a jejich vlastnosti MD
21. Explicitní a implicitní náklady firmy, účetní a ekonomický zisk Otázky 2012/2013
66. Optimální objem a efektivní rozsah výroby firmy Petra Palánová
112. Vliv nákladů na rozhodování firmy Laura Haiselová
62. Normální zisk a monopolní renta Hana Brodská
75. Produkční funkce a křivka celkových nákladů firmy Otázky 2012/2013
72. Princip klesajícího mezního produktu, princip úspor z rozsahu výroby Otázky 2012/2013
64. Oceňování podniku, jeho cíle a metody Lenka Náhlovská
70. Poptávka firmy po výrobních faktorech, její vlastnosti a změny Otázka 78
24. Financování a finanční řízení firmy Otázky 2012/2013
26. Finanční ukazatele a jejich funkce při řízení firmy Lenka Náhlovská
6. Cíle finančního řízení firmy, finanční analýza a finanční ukazatele firmy Kristýna Roušarová
92. Rozvaha (bilance) firmy a její význam Otázky 2012/2013
73. Principy firemního marketingu Otázky 2012/2013
46. Korporace, jejich řízení a správa Tomáš Mach
113. Vnitřní a vnější model správy korporací (corporate governance) Kristýna Roušarová
74. Problém „principal-agent“ a jeho projevy ve správě korporací MD
E. Struktura trhu, typy konkurence a konkurenční politika
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
97. Struktura trhu a její hlavní druhy Ivet Kubíčková 8-)
11. Dokonalá konkurence, její vlastnosti a důsledky Tereza Veverková 8-)
59. Nedokonalá konkurence, její typy, vlastnosti a důsledky Ivet Kubíčková 8-)
37. Chování firem v podmínkách dokonalé a monopolistické konkurence Ivet Kubíčková 8-)
38. Chování firem v podmínkách oligopolu a monopolu Ivet Kubíčková 8-)
79. Předpoklady a důsledky oligopolu, chování firem na oligopolním trhu Ivet Kubíčková 8-)
84. Příčiny vzniku a důsledky monopolu Ivet Kubíčková 8-)
47. Kritéria monopolní síly Ivet Kubíčková 8-)
F. Kapitál a kapitálové trhy
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
45. Kapitál, jeho formy a druhy Barbora Koubková 8-)
25. Finanční kapitál, tvorba a význam úspor, motivace k úsporám Bára Bečvářová 8-)
125. Změny rovnováhy na trhu finančního kapitálu a jejich příčiny Bára Bečvářová 8-)
42. Instituce kapitálového trhu Otázky 2012/2013 8-)
54. Nabídka a poptávka po kapitálu, kapitálové trhy a jejich formy Lenka Náhlovská 8-)
43. Investice a aktiva, vztah mezi cenou aktiv a jejich výnosy Honza Pánek 8-)
86. Regulace kapitálového trhu, její cíle a nástroje Laura Haiselová 8-)
G. Trh práce, zaměstnanost a rozdělení příjmů
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
69. Poptávka a nabídka na trhu práce a jejich změny Kateřina Hendrichová 8-)
23. Faktory určující výši a vývoj mezd Otázky 2012/2013 8-)
96. Strnulost mezd, její příčiny a důsledky MD 8-)
61. Nezaměstnanost, její příčiny a formy Veronika Kundelová 8-)
88. Rozdělení příjmů a jeho vlastnosti, přerozdělovací procesy a jejich nástroje. Otázky 2012/2013 8-)
108. Veřejná regulace trhu práce Petra Palánová 8-)
H. Peníze a měnová politika
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
27. Funkce a formy peněz, úloha zlata v dějinách peněz Aneta Dvořáková
67. Peněžní zásoba a měnové agregáty Renáta Baboráková
71. Poptávka po penězích a její faktory, peněžní trh a změny úrokové míry Barbora Koubková
3. Bankovní systém a tvorba peněz Michal Řehořek
7. Cíle, zaměření a možnosti měnové politiky st. otázky Tuláček
50. Makroekonomická role peněz a měnová politika Martin Záliš
51. Měnově politické nástroje ČNB Veronika Kundelová
57. Nástroje měnové politiky Martin Záliš
29. Funkce centrální banky a obchodních bank Kateřina Mužíková
40. Inflace a deflace a jejich příčiny, past likvidity Kateřina Mužíková
41. Inflace a její druhy, měření inflace a jeho význam Otázky 2012/2013
49. Kvantitativní teorie peněz, Fisherova rovnost Jakub Michálek
58. Nástroje protiinflační politiky Otázky 2012/2013
60. Negativní a pozitivní dopady inflace Otázky 2012/2013
126. Zprostředkující a konečné cíle měnové politiky a jejich vztah k nástrojům centrální banky Tereza Veverková
I. Hospodářský růst
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
36. Hospodářský růst a jeho typy, měření a důsledky růstu Otázky 2012/2013
56. Národohospodářská produktivita, její faktory a měření Ivet Kubíčková
22. Faktory (modely) hospodářského růstu Ivet Kubíčková
48. Křivka výrobních možností a typy hospodářského růstu Tereza Veverková
33. Hospodářská politika, její nástroje a účinnost Monika Vondrová
J. Hospodářský cyklus a stabilizační politika
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
35. Hospodářský cyklus, jeho projevy a fáze Otázky 2012/2013
34. Hospodářský cyklus a proticyklická politika státu Monika Vondrová
82. Příčiny a formy finanční krize Kristýna Roušarová
30. Globální finanční a hospodářská krize roku 2008, její příčiny a důsledky Monika Vondrová
80. Příčiny a dopady hospodářského cyklu Martin Karlík
44. Investiční akcelerátor a multiplikátor a jejich význam v hospodářském cyklu Otázky 2012/2013
65. Okunův zákon a Phillipsova křivka Laura Haiselová
1. Agregátní poptávka a nabídka, jejich vlastnosti a změny Jan Ježek
105. Úspory a investice, jejich význam a možnosti ovlivnění, paradox úspor Monika Vondrová
114. Výdajový multiplikátor a efekt vytěsňování Ot. 2012/2013 (MD)
K. Státní rozpočet a daňový systém
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
109. Veřejné finance a státní rozpočet, funkce státního rozpočtu Otázky 2012/2013 8-)
85. Příjmy a výdaje státního rozpočtu Otázky 2012/2013 8-)
89. Rozhodování o parametrech státního rozpočtu Aneta Štěpánová 8-)
91. Rozpočtový deficit a jeho druhy, financování deficitu, státní dluh Petr Müller 8-)
90. Rozpočtové deficity – argumenty pro a proti Petr Müller 8-)
15. Ekonomická analýza daní Martin Ondra 8-)
8. Daně a jejich druhy, cíle daňové politiky Kristýna Roušarová 8-)
9. Daňové břemeno a jeho dělení Malc 8-)
14. Efektivnost zdanění, daňové břemeno a „náklady mrtvé váhy“, Laferrova křivka Otázky 2012/2013 8-)
93. Růstová politika státu, její nástroje, možnosti a meze Malc 8-)
L. Mezinárodní ekonomické vztahy
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
53. Mezinárodní obchod, absolutní a komparativní výhody v mezinárodních obchodních vztazích Veronika Kundelová
63. Obchodní a platební bilance a jejich význam v mezinárodních ekonomických vztazích Jan Benko
52. Mezinárodní ekonomická integrace, ekonomická a měnová unie Honza Pánek
20. Euro a Maastrichtská kritéria, Pakt stability a růstu Otázky 2012/2013
115. Výhody a nevýhody měnové unie, ČR a euro Michelle Vokounová
10. Devizové trhy, měnové kurzy a jejich druhy Alžběta Dörflová
111. Vliv devizových režimů na národní hospodářství a hospodářskou politiku státu Malc
81. Příčiny a dopady kurzových změn Hana Brodská
83. Příčiny a formy ochranářských opatření v mezinárodním obchodě Jan Benko
76. Projevy a důsledky ekonomické globalizace Petra Palánová
M. Základy ekonomie veřejného sektoru
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
95. Soukromý a veřejný sektor ekonomiky, jejich charakteristiky a funkce Hana Brodská 8-)
17. Ekonomické chování veřejné byrokracie Otázky 2012/2013 8-)
94. Soukromá a veřejná řešení externalit Kristýna Roušarová 8-)
98. Teorie veřejné volby, „selhání vlády“ a jeho příčiny Alžběta Dörflová 8-)
107. Veřejná produkce statků, její příčiny a důsledky Veronika Kundelová 8-)
110. Veřejné statky a veřejně poskytované soukromé statky a jejich vlastnosti Tereza Hanajová 8-)
N. Historie ekonomického myšlení
Otázka Autor vypracování Zk. vypracovává
31. Hlavní historické směry ekonomického myšlení Otázky 2012/2013 8-)
32. Hlavní současné směry ekonomického myšlení Otázky 2012/2013 8-)
117. Vývoj české ekonomiky v transformačním a potransformačním období Katka Martínková 8-)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code