Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Etika v podnikání

Seznam otázek 2011/2012

Kdo má pocit, že otázku už maximálně zpracoval, dá do kolonky Zk. 8-) ať víme co už je ok

1.část

Otázka Autor otázky Zk.
1. Základní pojmy v etice - morálka, etika, mravnost, kultura Veronika Coubalová 8-)
2. Definice obecné etiky, etika deskriptivní, etika normativní, metaetika, aplikovaná etika Klára Páslerová 8-)
3. Vztah etiky a morálky (co „je” a co „má být”) Klára Páslerová 8-)
4. Vztah morálky (etiky) a práva, tj. co je minimum morálky v právu Klára Páslerová 8-)
5. Problém relativizace v etice, kulturní (společenské)relativizace, regulativní idea a její reflexe v právu Klára Páslerová 8-)
6. Vznik antické filozofie (etické myšlení v tzv. předsokratickém období) Barbora Kučerová 8-)
7. Klasické období antické filozofie (vznik praktické a morální filozofie) - sofisté, Sokrates, Platón, Aristoteles Barbora Kučerová 8-)
8. Systém etických hodnot u Aristotela (blaženost - zdařilý život - životní štěstí jako ústřední hodnota) Barbora Kučerová 8-)
9. Vývoj etického myšlení (filozofie) v helénském, římském a latinském období Barbora Kučerová 8-)
10. Nejstarší křesťanské myšlení (Svatý Pavel, Svatý Augustin) Jakub Sobocik 8-)
11. Etické myšlení ve středověku Jakub Sobocik 8-)
12. Klíčové křesťanské hodnoty, křesťanská etika Jakub Sobocik 8-)
13. Koncept spravedlivé ceny u Tomáše Akvinského a v následném křesťanském období Jakub Sobocik 8-)
14. Peníze, úrok a lichva a v díle Aristotela a Tomáše Akvinského Jakub Sobocik 8-)
15. Etika zlatého pravidla Jan Diessl 8-)
16. Etika ctností (resp. hodnot, etická skvělost) Katka Hamáčková 8-)
17. Etika povinnosti, deontologická etika (I. Kant) Jan Diessl 8-)
18. Etika utilitarismu (J. Bentham, J. St. Mill, J. Mill, soudobý utilitarismus) Jan Diessl 8-)
19. Etika odpovědnosti (M. Weber) Jan Diessl 8-)
20. Etika britského empirismu a skepticismu(T. Hobbes, J. Locke, D. Hume) Jan Hurych 8-)
21. Etika A. Smitha (zejména koncept mravních citů) Lubomír Hánečka8-)
22. Etika a ekonomika - zejména význam konceptu „homo economicus” v ekonomické racionalitě Klára Páslerová 8-)
23. Základní otázky etiky - co je dobré a špatné (zlé), co je spravedlivé Klára Páslerová 8-)
24. Etické (mravní) principy, mravní ideál, vznik nových mravních norem a pravidel Katka Hamáčková 8-)
25. Etika a svědomí Lubomír Hánečka8-)
26. Globalizace a světový étos Lubomír Hánečka8-)

2. část

Otázka Autor otázky Zk.
27. Vznik hospodářské etiky, resp. etiky v podnikání, jako samostatné vědní disciplíny Leona Sladkovská8-)
28. Klíčové etické hodnoty trhu, rep. tržní ekonomiky Leona Sladkovská8-)
29. Proč by se podnik měl chovat eticky? Leona Sladkovská8-)
30. Vysvětlete potřebu integrace ekonomiky a etiky Veronika Coubalová 8-)
31. Jaké nástroje využívá etika v podnikání? Leona Sladkovská8-)
32. Charakterizuj kulturu v podniku Veronika Coubalová8-)
33. Stručně vysvětlete roli „hodnot” v kultuře podniku a v etice, specifikujte rozdíly Veronika Coubalová8-)
34. Zisk versus etika - funkce zisku, zisk jako motiv, zisk jako morální povinnost, proces maximalizace zisku, konflikt mezi ziskem a etikou - možnosti jeho řešení Veronika Coubalová 8-)
35. Výzvy globalizace směrem k podnikové etice Veronika Coubalová 8-)
36. Vysvětlete důvěru jako klíčovou hodnotu trhu a podnikání Veronika Coubalová8-)
37. Popište jednotlivé druhy etických kodexů Leona Sladkovská 8-)
38. vysvětlete proces operacionalizace etického kodexu Leona Sladkovská 8-)
39. Úloha vzdělávání a výcviku zaměstnanců v oblasti podnikatelské etiky Leona Sladkovská8-)
40. Objasněte úlohu etického a sociálního auditu v etice v podnikání Klára Páslerová 8-)
41. Vysvětlete roli etického výboru, ombudsmana pro etiku, horkých či protikorupčních linek pro podnik nebo instituci Leona Sladkovská8-)
42. Charakterizujte význam rozlišení etikých problémů a etických dilemat v rozhodovacím procesu, resp. v manažerské etice Kateřina Hamáčková8-)
43. Společenská odpovědnost podniku - jako metoda etického řízení Renata Romanová 8-)
44. Popište členění odpovědnosti a vysvětlete význam etické odpovědnosti Leona Sladkovká 8-)
45. Vysvětlete odpovědnost podniku vůči vlastníkům, zaměstnancům, managemetu, zákazníkům státu a společnosti apod. Leona Sladkovská8-)
46. Význam etiky a kultury pro efektivní správu a řízení korporací Klára Páslerová 8-)
47. Model etického rozhodování Katka Hamáčková 8-)
48. Manažerská etika jako profesní etikaJan Hurych 8-)
49. Profesní etika v auditorské činnosti a v účetnictví Dominika Šeflová
50. Profesní etika právnických profesí, profesní kodexy Magdalena Cilínková 8-)
51. Etické aspekty řízení lidských zdrojů (komunikace v zaměstnaneckých vztazích jako možný zdroj konfliktů) Klára Páslerová 8-)
52. Mobbing a sexuální obtěžování na pracovišti jako etický problém Magdalena Cilínková 8-)
53. Vymezte pojem diskriminace, negativní a pozitivní diskriminace, diskriminace v pracovních vztazích Jan Diessl 8-)
54. Vysvětlete význam řešení globálních problémů jako etických výzev pro rozvoj světové ekonomikyKatka Hamáčková 8-)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code