Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


7. Klasické období antické filozofie (vznik praktické a morální filozofie) - sofisté, Sokrates, Platón, Aristoteles

Sokratés (5.stol. přnl)

 • zabývá se otázkou našeho poznání a bytí, lidskosti a humanity
 • 2 otázky – jak má člověk žít? Jak má člověk správně žít?
 • platný člověk – který ví, co dělá, poznání je limitováno fyzickou i psychickou existencí
 • důraz na metodu dialogu, deskriptivní
 • zdůrazňoval roli rozumu a morálního přesvědčení
 • definuje zákl. morální principy

Platón (5.-4.stol. přnl)

 • představitel idealismu – uspořádání idejí
 • nejvyšší ideou je idea dobra
 • zabývá se ctnostmi jako vlastnostmi – nejvyšší je spravedlnost
 • otázky dobra a zla, bytí a nicoty
 • člověk je aktivní – může být pozitivní, ale i ničit
 • obor myšlení vidí skrz ctnosti – mravní cítění světa
 • zvláštní význam má poznání – skutečné a imaginární

Aristoteles (4.stol. přnl)

 • zájem o exaktní vědy, matematiku, fyziku, biologii → studuje v Athénách → stává se Platónovým žákem
 • později se stává vychovatelem Alexandra Makedonského a poté zakládá svoji školu lyceon – pedipatickou
 • zdůraznil Platónův odkaz
 • realistická filozofie, zdůrazňuje aktivitu a chování
 • morálka – norma, pravidlo
  • 2 dimenze – oblast hledání principů (obecně) a skutečného žití
 • vychází z bytí – součást přírody, nutnost sebereflexe
 • svoboda člověka, odvaha (střed mezi riskováním a zbabělostí)
 • zlaté pravidlo poznání – zlatá střední cesta
 • systém ctností – 2 skupiny – mravní x rozumové
  • cílem života – blaženost
   • proces hledání dobra
   • harmonie ducha a těla předpokladem blaženosti
 • ekonomie – základy hospodaření
  • produktivní činnosti – zemědělství, řemesla
  • neproduktivní – obchod (se zbožím, nebo s penězi (špatné))
 • díla: Poetika, Politika, Etika

Sofisté

 • soustředí se na člověka
 • společenská praxe – angažovanost daná výchovou
 • Protagoras z Abdér – gró všech věcí je člověk jsoucí
  • vše je proměnlivé (věci jsou i nejsou)
  • nutnost poznání člověka za účelem výchovy
 • Gorgiás z Leontin – jeden ze zakladatelů rétoriky
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code