Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


53. Vymezte pojem diskriminace, negativní a pozitivní diskriminace, diskriminace v pracovních vztazích

Diskriminace je z latinského slova discriminare a je to termín označující nějaké rozlišování.

 • Nejčastěji se používá v negativním rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti určitého jedince.
 • Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci rasové, věkové, pohlavní, náboženské, politické apod.
 • Rozlišování (diskriminování), které sleduje legitimní cíl a je tomuto cíli přiměřené, není zakázanou diskriminací.

Pozitivní diskriminace (nebo také afirmativní akce) je termín, který označuje snahu o zvýhodnění určitých domněle znevýhodněných skupin obyvatelstva s cílem poskytnout jim rovné příležitosti nebo snížit etnickou či jinou diverzitu.

 • Rozsah se pohybuje od politiky zaměstnanosti a vzdělávání po veřejné zakázky a zdravotnické programy.
 • 2 základní cíle PD:
  1. minimalizovat rozdíl
  2. kompenzace zjevného znevýhodnění

PD by měla vést k vyrovnání podmínek znevýhodněné části obyvatel a zbytku populace.

 • Zvýhodňované skupiny: rasové menšiny, etnické menšiny, ženy, podřadné kasty, tělesně postižení

Diskriminace v pracovních vztazích - za diskriminaci v zaměstnání je považováno takové jednání, kdy je osoba vystavena odlišnému nebo méně příznivému zacházení ve srovnání s jinými osobami ve stejné nebo podobné situaci a přináší jí to určité znevýhodnění nebo újmu.

 • Dělení:
  1. přímá – chování nebo jednání
  2. přímá – diskriminační pravidla a nařízení
  3. obtěžování – porušování důstojnosti
  4. pokyn či navádění k diskriminaci

Diskriminační chování při přijímání do zaměstnání: věková hranice, zjišťování rodinného stavu, dělení pozic na mužské a ženské

Diskriminační chování zaměstnavatele: nerovné odměňování, obtěžování, mobbing, bossing, skleněný strop (ženy postupují jen do určitého stupně kariérního žebříčku, nikdy ne tak vysoko jako muži), skleněný výtah (muži postupují rychleji než ženy kariérním žebříčkem a dosahují vyšších pozic)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code