Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:52 [2011/12/21 16:35] (aktuální)
Klára Páslerová vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 52. Mobbing a sexuální obtěžování na pracovišti jako etický problém ======
 +===== Mobbing =====
 +psychický teror, který se odehrává na pracovišti mezi kolegy. Školství je po zdravotnictví druhou nejohroženější oblastí. Tento patologický jev sice existuje velmi dlouho, ale útoky mobberů jsou čím dál tím častější a brutálnější. Zatímco šikaně či fyzickému násilí je věnována značná pozornost, mobbing je stále jaksi přehlížen a podceňován.
 +
 +  * Jedná se o cílené a opakované napadání jedince kolegou nebo skupinou kolegů. ​
 +  * Je to tedy speciální typ obecně patologického chování – šikany. O mobbingu se hovoří tehdy, jestliže se jedná o útok na oběť alespoň jedenkrát týdně a nejméně po dobu půl roku. 
 +  * Mobbing může mít celou paletu podob a různou intenzitu – ponižování,​ osočování,​ ironizování,​ podceňování,​ obviňování a jiné rušivé a závadné jednání. Pokud je iniciátorem psychického nátlaku nadřízený,​ pak hovoříme o bossingu.
 +  * „Velice často dochází k tomu, že zaměstnanec je znevýhodněn proto, že se domáhal svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. ​
 +  * P. Kocábek a Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízejí sice jistě dobře míněný, leč poněkud naivní návod, jak se bránit šikaně: „Především odolat nátlaku a nedovolit jednotlivcům ovládat celý pracovní kolektiv. Nebýt
 +  * Za mobbing je vždy zodpovědný zaměstnavatel. Ten má ze zákona povinnost ​ vytvářet pro zaměstnance příznivé pracovní podmínky (Zákoník práce §74).
 +  * A povinností firmy také je vytvářet dobré pracovní prostředí.
 +  * Nový zákoník práce zakazuje na pracovišti jakoukoliv diskriminaci,​ obtěžování a pronásledování. ​
 +  * Dovolat se svých práv a nad šikanujícími kolegy zvítězit ovšem bývá obtížné. ​
 +  * Mobbing narušuje nejen pracovní pohodu, ale zasahuje i do soukromí oběti a ovlivňuje všechny její vztahy. ​
 +  * Permanentní sociální stres a chronická frustrace prakticky eliminuje možnost odpočinout si např. přes víkend
 +  * Příčinou často bývá i nízká úroveň etiky na pracovišti. Evropské statistiky uvádějí, že obětí mobbingu je 5-8 % zaměstnanců. Až 20 % případů pak končí tragicky sebevraždou. Tato čísla jsou alarmující,​ bohužel ale pravdivá.
 +
 +===== Sexualní obtěžování =====
 +  * Je jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotyčným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského,​ ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti. ​
 +  * V dřívějších dobách nebylo sexuální obtěžování na pracovišti považováno za protizákonné.
 +  * Novelou zákoníku práce č. 46/2004 Sb. ze dne 14. ledna 2004 s účinností od 1. 3. 2004 se stalo sexuální obtěžování zákonně vymezenou diskriminací. ​
 +  * V české společnosti je sexuální obtěžování často vnímáno jako umělý problém, jehož ​
 +význam je „zbytečně přeceňován“. Důvodem jsou zejména nejasnosti v definici sexuálního obtěžování.
 +  * někdy považováno za zvláštní odrůdu takzvaného mobbingu (od slova „mob“ – rozvášněný dav, luza). Jedná se o psychické týrání na pracovišti systematickým,​ cílevědomým a opakovaným útokem. ​
 +
 +===== Rozlišovány jsou dvě formy: =====
 +  -  „Obtěžování pro něco“, které zahrnuje jednání jako úplatkářství nebo hrozba ve smyslu ​
 +poskytnutí nebo naopak zabránění postupu v zaměstnání,​ přístupu k zaměstnání samotnému nebo udržení zaměstnání nebo určité pozice. V 
 +  -  „Nepřátelské prostředí“ zahrnuje všechny typy chování a jednání sexuální nebo jiné povahy, které znepříjemňují a znesnadňují pracovní výkon nebo vytvářejí zastrašující,​ nepřátelské nebo ofenzivní pracovní.
 +
 +===== Sexuální obtěžování pak může zahrnovat tyto typy jednání: =====
 +  * milostné a sexuální vztahy na pracovišti – mezi kolegy, mezi nadřízenými a podřízenými ​
 +  * sexuálně podbarvená konverzace ​
 +  * neverbální (obrázky nahých dívek na stěnách, dvojsmyslné posuňky-gesta) ​
 +  * posílání lechtivých vtipů a obrázků po síti; vylepování lechtivých obrázků
 +  * prohlížení pornografie v zaměstnání (internet)  ​
 +  * verbální (nepříjemné sexuální vyjadřování,​ nabídky, narážky) ​
 +  * flirtování mezi kolegy, flirtování se zákazníky či obchodními partnery ​
 +  * nepříjemné otázky na soukromý život (např. na sexuální život, na sexuální orientaci) ​
 +  * fyzické (dotyky, které nejsou nutné), přehnané dotýkání se, fyzické kontakty ​
 +  * vynucování sexuálních kontaktů, sexuální vydírání,​ znásilnění
 +
 +===== Jak se bránit =====
 +  * Žádat pomoc na příslušném úřadě práce – písemná stížnost
 +  * Vyzvat svého nadřízeného o zjednání nápravy
 +  * Oslovit odborovou organizaci
 +  * Podat žalobu
 +
 +===== Problém interpretace sexuálního obtěžování =====
 +  * Ve společenském styku mohou být různě hodnocena gesta a pohyby. Zejména v dnešní době zvýšené mobility pracovníků mohou tyto rozdíly i na pracovišti vyvolávat mnohá nedorozumění. ​
 +  * Japonsku patří mlasknutí a nasátí vzduchu škvírami mezi zuby k projevům zdvořilosti.
 +  * V Latinské Americe je společensky naprosto nepřípustné stanovení výšky člověka nataženou dlaní. ​
 +  * Bulhaři na znamení souhlasu vrtí hlavou a naopak nesouhlas projevují pokyvováním. ​
 +  * V Itálii prý existuje jakási „povinnost mužského flirtu“, u níž je společenský limit 5 minut. Pokud do té doby muž o ženu neprojeví zájem, může to být považováno za urážku.
 +
 +===== Z etického hlediska =====
 +  * Součástí organizační kultury jsou jasně definované postupy řešení problémů ve vztazích mezi zaměstnanci,​ včetně otázek souvisících se sexuálním obtěžováním. ​
 +  * existují podrobné etické kodexy a příručky pro zaměstnance,​ které definují i situace souvisící se sexuálním obtěžováním ​
 +  * Etické kodexy jsou většinou založené na zákoníku práce rozpracované.
 +  * Druhou rovinou jsou příručky pro zaměstnance,​ kde jsou konkrétněji rozpracovány ​
 +  * zásady etického kodexu a pravidla, podle kterých se má zaměstnanec organizace ​ řídit. ​
 +  * Příručky definují i konkrétní sankce za přestupky a určují také  povinnost nahlásit porušování pravidel včetně odpovědných osob. 
 +  * Všichni zaměstnanci musí příručku podepsat, čímž stvrzují, že byli seznámeni s pravidly organizace.
 +  * Sami zaměstnavatelé se ale etickým kodexem ne vždy  řídí (např. kladení ​ nepřípustných otázek při přijímacím pohovoru).
 +  * V některých firmách fungují vyčleněné orgány, které se mají zabývat ​ řešením problémů konfliktů mezi zaměstnanci či přímo sexuálním obtěžováním. ​
 +  * Tento koncept byl ve většině ​ případů ​ převzat z mateřských firem, ale v českém prostředí zatím není příliš funkční a tyto orgány existují pouze formálně.
 +
 +===== Zdroje: =====
 +  * Kocábek, P.: Jak „přežít“ šikanu na pracovišti?,​Ministerstvo práce a sociálních věcí, 25. 2. 2008
 +  * Kolektiv autorů, Sociologický ústav AV ČR, Obtěžování žen a mužů a sexuální obtěžování ​ v českém systému pracovních vztahů , oddělení Gender & sociologie, ​
 +  * http://​www.mpsv.cz/​files/​clanky/​1699/​obtezovani.pdf
 +  * http://​www.mesec.cz/​clanky/​sikana-na-pracovisti-a-jak-se-ji-branit/​
 +  * http://​www.penize.cz/​pracovni-pomer/​40623-mobbing-sikana-na-pracovisti-ktera-se-v-cesku-rozmaha
 +  * http://​www.podnikatel.cz/​clanky/​mobbing-i-to-se-muze-dit-ve-vasi-spolecnosti-1/​
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code