Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:51 [2011/12/20 08:59]
Klára Páslerová
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:51 [2011/12/20 09:32] (aktuální)
Klára Páslerová
Řádek 91: Řádek 91:
   * obvykle je nezbytné získat info. z pohledu oběti, dále pohledu aktéra a také pokud možno nezaujaté třetí strany, resp. nezávislého pozorovatele či pozorovatelů   * obvykle je nezbytné získat info. z pohledu oběti, dále pohledu aktéra a také pokud možno nezaujaté třetí strany, resp. nezávislého pozorovatele či pozorovatelů
  
- ===== Z původních otázek(ještě neověřeno) ===== +etika personální práce ​je pozoruhodným styčným polem kulturysociologiepsychologie ​morální filozofie 
-Etika řízení lidských zdrojů (HRM) zahrnuje tyto etické otázky vzniklé kolem vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec,​ jako jsou práva a povinnosti vůči mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. + také oblastí se zvláštním zřetelem ​na vztah mezi spravedlností ​právem
-  * Otázky diskriminace i na diskriminaci na základech věku (ageismus)pohlavírasu, náboženství,​ postižení,​ hmotnosti ​přitažlivost. Viz také: afirmativní akce, sexuální obtěžování. +
-  * Otázky, které vyplynuly z tradiční pohled na vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, ​také známý jako U-bude zaměstnanosti. +
-  * Problematika zastoupení zaměstnanců a demokratizace pracoviště: odbor mlátit, lámání stávky. +
-  * Problémy mají vliv na soukromí zaměstnance:​ pracoviště dozoru, testování na drogy. Viz také: soukromí. +
-  * Problémy mají vliv na soukromí zaměstnavatele:​ whistle-foukání. +
-  * Otázky týkající se spravedlnosti pracovní smlouvy a rovnováhu sil mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem:​ otroctví, [4] indentured otroctví, pracovního práva. +
-  * Bezpečnost ​ochrana zdraví.+
  
-echny výše uvedené jsou také oblasti ​ijímání ​propouštění zaměstnanců. zaměstnance nebo budoucí zaměstnanec nemůže být najat nebo vystřelil ​na základě rasyvěku, pohlaví, ​náboženství ​nebo jakékoliv jiné disciminatory akt.+===== Personální etika ===== 
 + 
 +==== Podniková kultura a personální práce ==== 
 +  * pro personální práci je důležitá specifikace fce podnikové kultury 
 +  - sebepotvrzující – orientace na smysl činnosti 
 +  - funkce zajištění kontinuity – respektování vývojového procesu a tradic 
 +  - funkce korekce individuálního jednání a chování – vytváření vzorců společenského jednání (tyto vzorce by měly být vnímány, pochopeny a přijímány 
 +  - funkce identifikační – odlišení jednotlivce od celku 
 +  * personální činnosti podniku má značný význam loajalita zaměstnanců,​ která vychází z harmonie fce sebepotvrzující a identifikační 
 + 
 +==== Systém personální práce ==== 
 +  - podstata a cíle 
 +  - plánování a výběr 
 +  - rozvoj a hodnocení 
 +  - odměňování a ochrana 
 +  - zaměstnanecké vtahy  
 +  - perspektivy personálního managementu 
 + 
 +==== Interpersonální humanita ==== 
 +  * základ ctít a respektovat druhého 
 +  * odmítnutí potlačování,​ ponižování podřízených 
 +  * odpovědný přístup k vytváření personálních vztahů – vzájemný respekt, jehož základem je dialog 
 +  * sebeprosazování v. altruistické obětování (egoismus v. altruismus) 
 + 
 +==== Etika personální práce ==== 
 +  * předmět zájmu etiky personální práce je: 
 +  * tolerance 
 +  * důvěra 
 +  * čestnost 
 +  * otevřenost 
 +  * spravedlivost 
 +  * empatie 
 +  * úcta k osobnosti 
 + 
 +==== Tolerance ==== 
 +  * tolerance, rep. snášenlivost je respekt k odlišnému přesvědčení a názoru: 
 +  * odlišnosti jedinců či komunit je třeba se naučit vážit 
 +  * multikulturální přístupy v řízení org. a správě 
 +  * otevřenost a pevnost vztahů uvnitř podniku 
 + 
 +====  Důvěra ==== 
 +  * klíčová hodnota trhu, klíč k ovlivnění výsledku podnikatelské činnosti a ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku 
 +  * v současnosti je důvěra klíčových pojem globální ekonomiky  
 +  * důvěra můžbýt 
 +  * vysoká, vytváří dobré prostředí pro rozvoj silné podnikové kul., homogenitu kolektivu, přirozenou autoritu řídících pracovníků inspirativní a inovativní prostředí 
 +  * nízká svědčí o nekompetentním jednání, zvyšuje náklady, je zdrojem nejistoty a rivality 
 + 
 +==== Důvěra v podnikání ==== 
 +  *  základ inovace a modernizace 
 +  *  posilování pravomoci 
 +  *  vysoké kvality produktů 
 +  *  komplementárních týmů 
 + 
 +==== Typologie důvěra ==== 
 +  * důvěra v sebe samého – sebedůvěra,​ základem je princip důvěryhodnosti jako věrohodnosti jednání a činů 
 +  * důvěra v organizaci 
 +  * důvěra v trh 
 +  * důvěra v ekonomiku 
 +  * důvěra ve společnosti 
 + 
 +==== Důvěra v organizaci ==== 
 +  * harmonizace zájmů 
 +  * kontinuální změna 
 +  * lepší spolupráce,​ partnerství 
 +  * důvěra ve značku 
 + 
 +==== Důvěra na trhu ==== 
 +  *  důvěra na trhu edstavuje oblast, kde si téměř každý člověk naprosto jasně uvědomuje ​chápe význam důvěry. 
 +  *  klíčovým principem této důvěry je pověst 
 +  *  důvěra zákazníků,​ investorů a dalších subjektů je naprosto klíčová 
 +  *  pověst podniku, instituce na trhu – značka, dobré jméno apod. 
 + 
 +==== Důvěra ve společnosti ==== 
 +  *  důvěra ve společnosti se týká vytváření hodnot určených pro druhé a pro společnost jako celek 
 +  *  klíčovým principem je přispění a tak kooperace 
 +  *  důvěru můžeme podlamovat ve společnosti:​  
 +  *  podezírání,​ respstavění překážek 
 +  *  cynismus 
 +  *  klientismus apod. 
 + 
 +==== Stupně důvěry ==== 
 +  * žádná důvěra (daň z nedůvěry je nejvyšší 
 +  * velmi nízká důvěra 
 +  * nízká důvěra  
 +  * jednotlivé problémy týkající se důvěry 
 +  * důvěra není problém 
 +  * důvěra představuje zřejmou výhodu 
 +  * světová úroveň důvěry (dividenda z důvěry je nejvyšší) 
 + 
 +==== Krize důvěry v trh a ekonomiku ==== 
 +  *  odeznívající finanční krize je podle P. Krugmana krizí důvěry, která souvisí se ztrátou důvěry ve finanční trhy, kt. vyvolaly finanční problémy podniků, banka domácnosti 
 +  *  důsledky pokles hodnoty měny 
 +  *  zvýšení úrokových sazeb 
 +  *  ekonomický propad 
 +  *  důsledné překonání krize je spojeno s procesem obnovy důvěry 
 +  
 +=== Základní platformy v personální etice === 
 +   * klíčovou platformou v personální etice jsou lidská práva 
 +  *  základní politický a soc. rámec pro postavení člověka jako pracovníka (zaměstnance ​je zakotvený ve všeobecné deklaraci lidských práv ze dne 10. 12. 1948 zejména v článku 23. 
 +  *  dalšími důležitými právními prameny jsou : Ústava ČR, listina zákl. pr. a svobod, OZ, Z práce 
 + 
 +==== Klíčová práva v personální etice  ==== 
 +  * právo na práci 
 +  * právo na shromažďování 
 +  * právo na stávku 
 +  * právo na spravedlivou mzdu a uspokojivé pracovní výsledky 
 + 
 +==== Diskriminace ==== 
 +   * je omezování ​nebo odnětí práv určité kategorii obyv. z různých důvodů a tím vznikají nerovné podmínky 
 +  *  neetický charakter diskriminace spočívá v tom, že: škodí jednotlivcům ​nebo skupinám, poručuje princip ústy k člověku, je nespravedlivá,​ je poručením zákl. lidských práv 
 + 
 +==== Diskriminace v prac. vztazích ==== 
 +  *  ​na základě rasy 
 +  *  na základě pohlaví 
 +  *  na základě státní. příslušnosti 
 +  *  na základě národnosti na základě ​věku 
 +  *  na základě ​náboženství 
 +  *  politických názorů 
 +  * sexuální orientace 
 +  * zdravstavu 
 +  *  zákl. vztahu 
 +  *  sociálního statusu 
 + 
 +==== Právo na ochranu osobnosti ==== 
 +  *  právo na život 
 +  *  zdraví 
 +  *  občanskou čest 
 +  *  pověst 
 +  *  lidskou důstojnost 
 +  *  soukromí 
 +  *  rodinu 
 +  *  domov 
 +  *  korespondenci 
 + 
 +  * Osobní svobody své  
 +  * podoby 
 +  * pseudonymu 
 +  * intimní sféry
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code