Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


51. Etické aspekty řízení lidských zdrojů (komunikace v zaměstnaneckých vztazích jako možný zdroj konfliktů)

 • Etické řízení je dnes zaváděno jako součást systému řízení, v jehož rámci se klade důraz na procesní charakter, který spočívá v cyklickém opakování těchto fází řízení:
  • iniciativa
  • stratefie
  • rozhodování
  • nařízení
  • kontrola
 • Východiskem se stává managemetn, tento pojem má v českém jazyce význam - vedení, řízení, správa, ale také napříkald obratnost v jednání
 • Moderní etické řízení je v současnosti chápáno jako osobní závazek managementu, jelikož je kladen důraz na systéové rozhodování, které zájem o etiku v podnikání nerozmělní ve specifických zájmech jednotlivých členů vedení podniku.
 • Pro realizaci cílů etického řízení je potřebná důběra v managemet, která je vnímána jako ,,spiritual leaderships„, což můžeme chápat jako ctnostné vůdcovství
 • Etické řízení je v současnosti apolikováno prostřenictvím integrovaných systémů řízení
 • V zájmu integrace řídících procesů se v podnikové praxi v České republice teprve vytváří předpoklady integrace již zvládnutých řídích systémů:
  • cílový management
  • flexibilní a účinný systém motivace
  • systém řízení kvality
  • funkční vnitropodnikové předpisy
 • Na základě entegrace shora uvedných parciálních systémů řízení lze zahájit implementaci integrovaného manažeského systému
 • Nejnovější modely integrovaných systémů řízení zdůrazňují význam nejenom relativně měřirelných, tedy tvrdých parametrů konkurenceschopnosti podniku, ale také parametrů založených na subjektivním vnímáí, tedy těch měkkých
 • Ovšem u parametrů, které jsou orientovány například na podnikovou kulturu a její úroveň, existuje značný problém se správným statistickým vyhodnocením a jeho kvalitním enterpretací.
 • Přes všechny uvedené problémy proces integrace řízení pokračuje a voučasnosti jsou v rámci komplexních systémů vytvářeny i speciální integrované programy etického řízení
 • Předpokladem zavádění těchto programů je operacionalizace základních principů, nástrojů a metod etického řízení
 • Proces integrace řízení probíhá na bázi klíšových zásad intergrace, jimiž jsou:
  • zásada celistvosti
  • zásada mnohodimenzionality
  • zásada modularity
  • zásaha přizpůsobivosti
 • Integrovaný systém řízení dovoluje ovládat podnikatelský proces komplexně a to na všech úrovních řízení: operativní, strategické , eticko normativní
 • V integrovaném systému řízení jsou obsaženy všechny komponenty(podsystémy) , které jsou nezbytné pro ovládání podniku
 • Jsou spojeny v jeden celek (systém) v harmonické souhře
 • V současnosti se využívá celá škála integrovaných systémů řízení, nejvýznamnějšími z nich jsou:
 • systém Balanced Scorecard (BCS)
  • založený na komplexním měření výkonů podniku
  • zdůrazňuje, že finanční a nefinanční měřítka a parametry musí být souřástí informačního systému přístupného pro zaměstnance na všech úrovních podniku.
  • Zaměstnanci podniku si musí být schopni uvědomovat a chápat důsledky svého jednání, svých rozhodnutí a činů.
  • cíle a měřítzka BSC jsou čímsi více než souborem finančních a nefinančních meřítek výkonnosti, jsou odvozena od vertikálního procesu, daného posláním a strategií podniku.Základ integrity spočívá v celistvosti finnčí, které sjou jádrem systému v zákaznících, znalostech, inovacích a interních procesech.
 • Integrovaný manažeský systém (IMS)
  • vznikl ve Švýcarsku na vysoké škole HSG v St. Gallen
  • výstavba tohoto celistvého systému pro prasi je založena na předpokladu, že podnik, který je chápán jako technologické jádro, se utkává s okolím.
  • Vedení podniku zahrnuje všechny aktivity, jež jsou zapotřebí k plynulé rovnováze podniku s okolím
  • Soulad se tak hledá mezi základními koncepty, respektive osnovami řízení: vedení podniku - podnik - okolí
  • Koncepty obsahují nejdůležitější poznatelné nebo očekávané strukturální změny základních podsystémů. Tyto koncepty stanovují stědnědobý až dlouhodobý směr vývoje podniku.
  • Jsou velmi důležité pro práci vrcholového managementu, slouží k určení především nových vlibbů na podnikání, tedy ke stanovení nových podnikatelských cílů, prostředků a strategií
 • Kromě integrovaných manažerských programů se pro implementaci etického řízení využívají i známé systémy řízení podniku, které s době mají zabudobány i eticko-kulturní cíle
 • Jedná se především o řízení a správu odchovních společností (Coporate Governance), teorii participuících skupin (Stakeholders), sodiální odpovědnosti podniku (Corporate Social Responcibility)

Etická pravidla v personální práci se týkají tří oblastí:

 • Práce s údaji /daty osob
 • práce s klienty samotnými
 • práce s odbornými metodami

Práce s klienty se člení na oblasti:

 • získávání zaměstnanců
 • výběr zaměstnanců
 • adaptace
 • hodnocení
 • odměňování
 • rozvoj
 • umisťování
 • práce s odcházejícími zaměstnanci

Kontraproduktivní chování (definice)

 • Je záměrné chování zaměstnance zaměřené na poškození firmy nebo lidí v ní.
 • z pohledu etického vyžaduje toto chování specifickou péči z pohledu personálního a psychologického

Kontraproduktivní chování členění

 • mobbing – viz otázka 52.
 • bossing – šéf nás šikanuje apod.
 • staffing - spiknutí zaměstnanců proti šéfovy
 • stalking – obtěžování sledováním, telefony, maily
 • chairing – boj o křeslo a rozdělení do skupin, problém s nestraníky – (kdo nejde s námi jde proti nám)
 • bullying
 • sexual harassment

Kultura podniku, styl vedení a mobbing

mobbing může být spouštěn nebo naopak tlumen:

 • podobou kultury podniku
 • uplatňovaným stylem vedení
 • řídícími schopnostmi vedoucích

Příklady atributů mobbingu

 • manipulace s druhým
 • navozování pocitů viny
 • nepřiměřené přenášení odpovědnosti
 • zpochybňování kvalit, schopností, názorů druhého
 • využívání druhých ve svůj prospěch
 • přímé či nepřímé vyhrožování vyvolávání dojmu převahy

Sexual harassment

 • sexuální obtěžování je i z pohledu personálně etického psychologicko-etického jevem obzvlášť spletitým
 • obvykle je nezbytné získat info. z pohledu oběti, dále pohledu aktéra a také pokud možno nezaujaté třetí strany, resp. nezávislého pozorovatele či pozorovatelů

etika personální práce je pozoruhodným styčným polem kultury, sociologie, psychologie a morální filozofie A také oblastí se zvláštním zřetelem na vztah mezi spravedlností a právem

Personální etika

Podniková kultura a personální práce

 • pro personální práci je důležitá specifikace fce podnikové kultury
 1. sebepotvrzující – orientace na smysl činnosti
 2. funkce zajištění kontinuity – respektování vývojového procesu a tradic
 3. funkce korekce individuálního jednání a chování – vytváření vzorců společenského jednání (tyto vzorce by měly být vnímány, pochopeny a přijímány
 4. funkce identifikační – odlišení jednotlivce od celku
 • V personální činnosti podniku má značný význam loajalita zaměstnanců, která vychází z harmonie fce sebepotvrzující a identifikační

Systém personální práce

 1. podstata a cíle
 2. plánování a výběr
 3. rozvoj a hodnocení
 4. odměňování a ochrana
 5. zaměstnanecké vtahy
 6. perspektivy personálního managementu

Interpersonální humanita

 • základ ctít a respektovat druhého
 • odmítnutí potlačování, ponižování podřízených
 • odpovědný přístup k vytváření personálních vztahů – vzájemný respekt, jehož základem je dialog
 • sebeprosazování v. altruistické obětování (egoismus v. altruismus)

Etika personální práce

 • předmět zájmu etiky personální práce je:
 • tolerance
 • důvěra
 • čestnost
 • otevřenost
 • spravedlivost
 • empatie
 • úcta k osobnosti

Tolerance

 • tolerance, rep. snášenlivost je respekt k odlišnému přesvědčení a názoru:
 • odlišnosti jedinců či komunit je třeba se naučit vážit
 • multikulturální přístupy v řízení org. a správě
 • otevřenost a pevnost vztahů uvnitř podniku

Důvěra

 • klíčová hodnota trhu, klíč k ovlivnění výsledku podnikatelské činnosti a ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku
 • v současnosti je důvěra klíčových pojem globální ekonomiky
 • důvěra může být
 • vysoká, vytváří dobré prostředí pro rozvoj silné podnikové kul., homogenitu kolektivu, přirozenou autoritu řídících pracovníků inspirativní a inovativní prostředí
 • nízká svědčí o nekompetentním jednání, zvyšuje náklady, je zdrojem nejistoty a rivality

Důvěra v podnikání

 • základ inovace a modernizace
 • posilování pravomoci
 • vysoké kvality produktů
 • komplementárních týmů

Typologie důvěra

 • důvěra v sebe samého – sebedůvěra, základem je princip důvěryhodnosti jako věrohodnosti jednání a činů
 • důvěra v organizaci
 • důvěra v trh
 • důvěra v ekonomiku
 • důvěra ve společnosti

Důvěra v organizaci

 • harmonizace zájmů
 • kontinuální změna
 • lepší spolupráce, partnerství
 • důvěra ve značku

Důvěra na trhu

 • důvěra na trhu představuje oblast, kde si téměř každý člověk naprosto jasně uvědomuje a chápe význam důvěry.
 • klíčovým principem této důvěry je pověst
 • důvěra zákazníků, investorů a dalších subjektů je naprosto klíčová
 • pověst podniku, instituce na trhu – značka, dobré jméno apod.

Důvěra ve společnosti

 • důvěra ve společnosti se týká vytváření hodnot určených pro druhé a pro společnost jako celek
 • klíčovým principem je přispění a tak kooperace
 • důvěru můžeme podlamovat ve společnosti:
 • podezírání, resp. stavění překážek
 • cynismus
 • klientismus apod.

Stupně důvěry

 • žádná důvěra (daň z nedůvěry je nejvyšší
 • velmi nízká důvěra
 • nízká důvěra
 • jednotlivé problémy týkající se důvěry
 • důvěra není problém
 • důvěra představuje zřejmou výhodu
 • světová úroveň důvěry (dividenda z důvěry je nejvyšší)

Krize důvěry v trh a ekonomiku

 • odeznívající finanční krize je podle P. Krugmana krizí důvěry, která souvisí se ztrátou důvěry ve finanční trhy, kt. vyvolaly finanční problémy podniků, banka domácnosti
 • důsledky pokles hodnoty měny
 • zvýšení úrokových sazeb
 • ekonomický propad
 • důsledné překonání krize je spojeno s procesem obnovy důvěry

Základní platformy v personální etice

 • klíčovou platformou v personální etice jsou lidská práva
 • základní politický a soc. rámec pro postavení člověka jako pracovníka (zaměstnance je zakotvený ve všeobecné deklaraci lidských práv ze dne 10. 12. 1948 zejména v článku 23.
 • dalšími důležitými právními prameny jsou : Ústava ČR, listina zákl. pr. a svobod, OZ, Z práce

Klíčová práva v personální etice

 • právo na práci
 • právo na shromažďování
 • právo na stávku
 • právo na spravedlivou mzdu a uspokojivé pracovní výsledky

Diskriminace

 • je omezování nebo odnětí práv určité kategorii obyv. z různých důvodů a tím vznikají nerovné podmínky
 • neetický charakter diskriminace spočívá v tom, že: škodí jednotlivcům nebo skupinám, poručuje princip ústy k člověku, je nespravedlivá, je poručením zákl. lidských práv

Diskriminace v prac. vztazích

 • na základě rasy
 • na základě pohlaví
 • na základě státní. příslušnosti
 • na základě národnosti na základě věku
 • na základě náboženství
 • politických názorů
 • sexuální orientace
 • zdrav. stavu
 • zákl. vztahu
 • sociálního statusu

Právo na ochranu osobnosti

 • právo na život
 • zdraví
 • občanskou čest
 • pověst
 • lidskou důstojnost
 • soukromí
 • rodinu
 • domov
 • korespondenci
 • Osobní svobody své
 • podoby
 • pseudonymu
 • intimní sféry
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code