Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


50. Profesní etika právnických profesí, profesní kodexy

 • Jedním ze zásadních regulátorů etického chování je tzv. ,,etický kodex„

představující shrnutí etických pravidel a norem, díky kterým bude docházet k naplňování alespoň etického minima v určité oblasti. Etický kodex má sloužit nejen jako prevence vůči škodlivému chování jako např. korupce, šikana, vydírání apod., ale také jako základní morální standard daného oboru.

Profesní etika právnických profesí je soubor etických (specifických morálních) pravidel, jejichž zachovávání je postulováno od příslušníků těchto povolání. Je jedním z nezbytných předpokladů prestiže právnického povolání. Obecný základ právní etiky je obsažen v akademickém slibu, který skládají absolventi právnických fakult, a který zní „vždy uplatňovat právo a spravedlnost“. Společné zásady etiky právnických profesí jsou slušné, zdvořilé, kolegiální vystupování jak při výkonu funkce, tak i v osobním životě. Dále dobré chování, zevnějšek, úroveň vyjadřování, pracovní kázeň, kulturnost prostředí, ve kterém vykonává svou funkci a kde žije. Dále nevykonávání činností neslučitelných s výkonem profese, které snižují vážnost právnické profese anebo důvěru v jejího příslušníka. A posledním neopomenutelným je profesionální mlčenlivost a vzdělanost

Právnické profese:

 • Právník
 • Advokát
 • Advokátní koncipint
 • Arbitr
 • Asistent Soudce
 • Asistent státního zástupce
 • Asistent Veřejného ochránce práv
 • Exekutorský kandidát
 • Exekutorský koncipient
 • Justiční čekatel
 • Komerční právník
 • Notář
 • Právní čekatel
 • Soudce
 • Soudní exekutor
 • Státní zástupce

Etické kodexy v ČR

 • Etický kodex advokáta
 • Etický kodex advokáta v EU
 • Etické zásady chování soudce
 • Mravní kodex státního zástupce
 • Pravidla profesionální etiky a soutěže soudních exekutorů
 • Etický kodex jako nástroj samoregulace by měl být:- jednoduchý, účinný, přijatelně nákladný, obecně akceptovatelný

Etický kodex advokáta:

 • v zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii
 • důraz zejména na čestnost, svědomitost, důstojnost, důslednost při využívání zákonných prostředků, hájení zájmu klienta s ohledem na subjektivní přesvědčení a odkaz na stavovský předpis profesionální etiky.
 • zdůrazňují morální hodnoty poctivosti, čestnosti,slušnosti a důstojnosti s ohledem na vážnost advokátního stavu.
 • Advokát je také povinen plnit závazky, jež přijal - stejně jako v Zásadách etického chování právníků leží povolání advokáta nad osobními zájmy jednotlivce.
 • dává i přesný návod, jak postupovat v určitých situacích, jakými jsou například odměna advokáta, či možnosti odmítnutíspolupráce. Stanovena jsou práva, ale také povinnosti.
 • Etický kodex přijat usnesením představenstva České advokátní komory č.1/1997 Věstníku
  • 34 článku práv a poviností
  • Minimální katalog povinností, aby zachoval vážnost stavu
  • Další pravidla stanovena 85/1996 Sb. O advokacii  advokát má mimo jiné postupovat tak, aby nesnižoval důstojnost advokátského stavu
  • Advokát i a. koncipient jsou odpovědni za kárné provinění (závažné a opětovné porušení povinností…)  rozhoduje kárná komise
 • Důvěrnost informací mezi advokátem a klientem trvá i v případě, že se jedná o informaci, která je již všeobecně známá a pokračuje i po ukončení zastoupení
 • Vztah právník – klient
  • Vztah důvěry, mlčenlivost
  • Střet zájmů
  • Dělání rozhodnutí
 • Vztah právník – ostatní právníci
 • Vztahy mezi profesemi
 • Jiné profese – nezávislost, nestrannost, neslučitelnost

Notáři

 • zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • stanovena povinnost mlčenlivosti
 • dohled nad celkovou činností notáře vykonává Notářská komora ve svém obvodu.
 • Jestliže orgán vykonávající dohled nalezne nedostatky či drobné poklesky v chování notáře, vytkne tuto skutečnost.
 • když se jedná o kárné provinění, je notáři uděleno jedno z kárných opatření v zákoně uvedených Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Soudci:

 • Chování soudce má prioritní úpravu v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, přičemž konkrétní práva a povinnosti je možné nalézt v §§ 79 ¬ 83.
 • Primární povinností soudců a přísedících je nezávislost a vázanost pouze zákonem.
 • §79 zmiňuje spravedlivý výklad zákonů dle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě zjištěných skutečností.
 • vázán důstojností funkce a má tedy povinnost tuto funkci neohrozit a nenarušit, neboť právě funkce soudce je přímo provázána s důvěrou veřejnosti v soudní a zároveň i právní systém v České republice.

Soudní Exekutor

 • 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti etická stránkaná plně práce velmi minimalizována.
 • Zmínku nalezneme v hlavě X. zabývající se kárnou odpovědností, kde jsou vyjmenovány jednotlivé sankce za nesplnění vyjmenovaných povinností.

Státní Zástupce

 • 283/2993 Sb., o státním zastupitelství,
 • V § 2 je poukázáno na použití zákonných prostředků, zaručení rychlosti, zákonnosti, odbornosti a účinnosti spolu s nestranností, ochranou důstojnosti a rovnosti před zákonem, včetně ochrany základních lidských práv a svobod.
 • vymezena kárná provinění a díky tomu je možné rozpoznat povinnost neohrožovat důvěru v činnost státního zastupitelství, odbornost postupu či snižovat vážnost a důstojnost funkce státního zástupce. 82

Zdroje:

http://www.vakobobri.cz/download.php?view.1537 JUDr. Tomoszek – Profesní etika, přednáška

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code