Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:49 [2011/12/24 12:15]
Dominika Šeflová
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:49 [2011/12/24 13:37] (aktuální)
Dominika Šeflová
Řádek 26: Řádek 26:
 b) je členem jejich volených nebo jmenovaných orgánů b) je členem jejich volených nebo jmenovaných orgánů
  
-==== PROFESNÍ ETIKA V ÚČETNICTVÍ ====+===== PROFESNÍ ETIKA V ÚČETNICTVÍ ​=====
  
 **Základní principy** **Základní principy**
 Etický kodex ukládá profesním účetním povinnost dodržovat pět základních etických principů, jimiž jsou: Etický kodex ukládá profesním účetním povinnost dodržovat pět základních etických principů, jimiž jsou:
-  ​* **bezúhonnost+  * bezúhonnost 
   * objektivita   * objektivita
 +
   * odborná způsobilost a náležitá péče   * odborná způsobilost a náležitá péče
 +
   * důvěrnost informací   * důvěrnost informací
-  ​* profesionální chování.**+ 
 +  ​* profesionální chování 
 + 
 +**Princip bezúhonnosti** ukládá profesním účetním otevřenost a čestnost v profesních a obchodních vztazích a pravdivost a poctivost v jednáníProfesní účetní by neměl být spojován s výkazy, zprávami či jinými informacemi pokud je si vědom, že obsahují významné nesprávnosti,​ nepodložené nebo zavádějící výroky nebo informace, anebo pokud informace zavádějícím způsobem opomíjejí nebo zamlžují. Pokud se tak stane, profesní účetní by měl vydat upravený výkaz nebo zprávu, která nesprávnosti,​ nepodložené nebo zavádějící výroky a informace nebo opominuté či zamlžené informace uvede na pravou míru. 
 +Princip objektivity ukládá profesním účetním povinnost nedovolit, aby předsudky, zaujatost, střet zájmů nebo nežádoucí vliv jiných osob ovlivnil jejich odborný úsudek. ​ Profesní účetní se musí vystříhat situací a vztahů, které mohou jejich odborný úsudek nežádoucím způsobem ovlivnit. 
 + 
 +Podle principu ​**odborné způsobilosti a náležité péče** má klient či zaměstnavatel právo očekávat, že profesní účetní bude uplatňovat zdravý úsudek založený na důkladných znalostech a že bude jednat odpovědně a v souladu s příslušnými technickými a profesními standardy. To však není možné bez získání a stálého rozvíjení odborných znalostí a praktických dovedností a sledování nejnovějšího vývoje jak příslušných technických disciplín a profesních norem, tak odvětví či prostředí,​ v němž klient či zaměstnavatel vyvíjí svoji obchodní či jinou činnost. Profesní účetní má odpovědnost i za své zaměstnance a další osoby, které se na poskytování služeb klientovi podílejí, a je povinen zajistit, aby i ony měly potřebné školení či kvalifikaci. Profesní účetní též musí sdělit klientovi či zaměstnavateli omezení, která jsou s příslušnou zakázkou či službou spojena a v jejichž důsledku by mohlo dojít k nesprávné interpretaci výkazů či zpráv, které jsou výsledkem zakázky nebo služby. 
 + 
 +**Princip důvěrnosti informací** zakazuje profesním účetním sdělovat třetím osobám (to jest jiným osobám než klientovi, zaměstnavateli,​ spolupracovníkům na zakázce a dalším oprávněným osobám) důvěrné informace získané v důsledku profesního nebo obchodního vztahu bez souhlasu klienta či zaměstnavatele nebo využít takových informací k vlastnímu prospěchu nebo k prospěchu jiných osob. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení profesního nebo obchodního vztahu (např. po ukončení zakázky či pracovněprávního vztahu) a je nutné ji zachovávat i mimo obchodní nebo profesní prostředí,​ tedy například i v rodině nebo mezi přáteli. Princip důvěrnosti informací je často uplatňován i uvnitř společností,​ takže zaměstnancům jsou sdělovány pouze ty informace, které potřebují pro plnění svých úkolů. V takovém případě je nutno zachovávat mlčenlivost i vůči kolegům, kteří se na dané zakázce či úkolu nepodílejí. Profesní účetní má povinnost sdělit důvěrné informace pouze: 
 +  * soudu jako důkaz pro soudní projednávání 
 + 
 +  * policii nebo jiným příslušným orgánům při zjištění porušování zákona 
 + 
 +  * právnímu zástupci hájícímu zájmy profesního účetního 
 + 
 +  * v dalších případech,​ kdy to ukládá zákon 
 + 
 +  * profesní komoře např. pro účely přezkumu kvality, disciplinárního řízení, poradenství v etických záležitostech nebo právní pomoci, pokud to zákon připouští 
 +Sdělení důvěrných informací v těchto případech se samozřejmě nepovažuje za porušení principu důvěrnosti informací. 
 + 
 +
**Princip profesionálního chování** ukládá profesním účetním povinnost dodržovat platné zákony a předpisy a vystříhat se jednání, které by mohlo znevážit účetní profesi. Tím se rozumí jednání, o němž by rozumná a informovaná osoba při znalosti všech relevantních informací usoudila, že negativně ovlivňuje dobrou pověst účetní profese. Profesní účetní jsou povinni tento princip zachovávat i při nabízení a propagaci svých služeb, poskytovat klientům pravdivé a nenadsazené informace o službách, které jsou schopni poskytovat, a vystříhat se snižování práce jiných či nepodloženým porovnáním s nimi. 
 + 
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code