Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


49. Profesní etika v auditorské činnosti a účetnictví

PROFESNÍ ETIKA V AUDITORSKÉ ČINNOSTI

Mezi základní principy patří:

 • Integrita

Auditoři musí při zajišťování veškerých služeb jednat poctivě a přímo.

 • Objektivita

Auditor je nestranný, nesmí připustit, aby jeho objektivita byla narušena jakoukoli předpojatostí, zaujatostí nebo konfliktem zájmů. Odborné předpoklady a náležitá péče Auditor provádí své služby s řádnou péčí, odborností a svědomitostí, je povinen neustále udržovat popřípadě zvyšovat své odborné znalosti při respektování nejnovějších poznatků, současného stavu legislativy a používané metodologie.

 • Důvěrný charakter informací

Auditor respektuje důvěrný charakter informací získaných v průběhu své činnosti, tyto informace žádným způsobem nezneužívá, ani je nikomu nesděluje bez svolení klienta (s výjimkou skutečností upravených zákonnými předpisy a předpisy profese).

 • Profesionální jednání

Auditor se zdrží každého jednání, které by mohlo profesi zdiskreditovat, posuzovány budou vztahy vůči klientům, třetím stranám, ostatním příslušníkům profese, spolupracovníkům v organizaci, zaměstnavatelům a široké veřejnosti.

 • Technické normy

Auditoři poskytují služby v souladu s příslušnými technickými a odbornými standardy. Etický kodex Komory auditorů České republiky Problematikou profesní etiky se zabývá i Komora auditorů České republiky jako samosprávný orgán auditorů v České republice. Vychází přitom mimo jiné i z ustanovení zákona č. 524/92 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky, který se z mimořádného rozsahu problémů auditorské etiky zabývá: - odbornými schopnostmi (§ 7) - zásadou mlčenlivosti (§ 16) - zákazem spojování úplaty za činnost auditora s věcným plněním ukazatelů výsledků činnosti auditované účetní jednotky (§ 18) - zákazem činnosti auditora u těch účetních jednotek, kde a) je ve vlastnickém, spoluvlastnickém, členském, pracovním nebo obdobném vztahu, b) je členem jejich volených nebo jmenovaných orgánů

PROFESNÍ ETIKA V ÚČETNICTVÍ

Základní principy Etický kodex ukládá profesním účetním povinnost dodržovat pět základních etických principů, jimiž jsou:

 • bezúhonnost
 • objektivita
 • odborná způsobilost a náležitá péče
 • důvěrnost informací
 • profesionální chování

Princip bezúhonnosti ukládá profesním účetním otevřenost a čestnost v profesních a obchodních vztazích a pravdivost a poctivost v jednání. Profesní účetní by neměl být spojován s výkazy, zprávami či jinými informacemi pokud je si vědom, že obsahují významné nesprávnosti, nepodložené nebo zavádějící výroky nebo informace, anebo pokud informace zavádějícím způsobem opomíjejí nebo zamlžují. Pokud se tak stane, profesní účetní by měl vydat upravený výkaz nebo zprávu, která nesprávnosti, nepodložené nebo zavádějící výroky a informace nebo opominuté či zamlžené informace uvede na pravou míru. Princip objektivity ukládá profesním účetním povinnost nedovolit, aby předsudky, zaujatost, střet zájmů nebo nežádoucí vliv jiných osob ovlivnil jejich odborný úsudek. Profesní účetní se musí vystříhat situací a vztahů, které mohou jejich odborný úsudek nežádoucím způsobem ovlivnit.

Podle principu odborné způsobilosti a náležité péče má klient či zaměstnavatel právo očekávat, že profesní účetní bude uplatňovat zdravý úsudek založený na důkladných znalostech a že bude jednat odpovědně a v souladu s příslušnými technickými a profesními standardy. To však není možné bez získání a stálého rozvíjení odborných znalostí a praktických dovedností a sledování nejnovějšího vývoje jak příslušných technických disciplín a profesních norem, tak odvětví či prostředí, v němž klient či zaměstnavatel vyvíjí svoji obchodní či jinou činnost. Profesní účetní má odpovědnost i za své zaměstnance a další osoby, které se na poskytování služeb klientovi podílejí, a je povinen zajistit, aby i ony měly potřebné školení či kvalifikaci. Profesní účetní též musí sdělit klientovi či zaměstnavateli omezení, která jsou s příslušnou zakázkou či službou spojena a v jejichž důsledku by mohlo dojít k nesprávné interpretaci výkazů či zpráv, které jsou výsledkem zakázky nebo služby.

Princip důvěrnosti informací zakazuje profesním účetním sdělovat třetím osobám (to jest jiným osobám než klientovi, zaměstnavateli, spolupracovníkům na zakázce a dalším oprávněným osobám) důvěrné informace získané v důsledku profesního nebo obchodního vztahu bez souhlasu klienta či zaměstnavatele nebo využít takových informací k vlastnímu prospěchu nebo k prospěchu jiných osob. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení profesního nebo obchodního vztahu (např. po ukončení zakázky či pracovněprávního vztahu) a je nutné ji zachovávat i mimo obchodní nebo profesní prostředí, tedy například i v rodině nebo mezi přáteli. Princip důvěrnosti informací je často uplatňován i uvnitř společností, takže zaměstnancům jsou sdělovány pouze ty informace, které potřebují pro plnění svých úkolů. V takovém případě je nutno zachovávat mlčenlivost i vůči kolegům, kteří se na dané zakázce či úkolu nepodílejí. Profesní účetní má povinnost sdělit důvěrné informace pouze:

 • soudu jako důkaz pro soudní projednávání
 • policii nebo jiným příslušným orgánům při zjištění porušování zákona
 • právnímu zástupci hájícímu zájmy profesního účetního
 • v dalších případech, kdy to ukládá zákon
 • profesní komoře např. pro účely přezkumu kvality, disciplinárního řízení, poradenství v etických záležitostech nebo právní pomoci, pokud to zákon připouští

Sdělení důvěrných informací v těchto případech se samozřejmě nepovažuje za porušení principu důvěrnosti informací.

Princip profesionálního chování ukládá profesním účetním povinnost dodržovat platné zákony a předpisy a vystříhat se jednání, které by mohlo znevážit účetní profesi. Tím se rozumí jednání, o němž by rozumná a informovaná osoba při znalosti všech relevantních informací usoudila, že negativně ovlivňuje dobrou pověst účetní profese. Profesní účetní jsou povinni tento princip zachovávat i při nabízení a propagaci svých služeb, poskytovat klientům pravdivé a nenadsazené informace o službách, které jsou schopni poskytovat, a vystříhat se snižování práce jiných či nepodloženým porovnáním s nimi.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code