Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


43. Společenská odpovědnost podniku - jako metoda etického řízení

 • CSR = společenská odpovědnost podniku
 • cílem: aby podnikání bylo zdařilé
 • hodnoty:
  • důvěryhodnost
  • individuální odpovědnost a svoboda
  • čestnost a férovost podnikání
 • společenská odpovědnost podniku-orientována na činnostní stránku, na praxi, na jednání, na 1 obor-podnikání
  • výkon, dílo a funkce
 • otázka jednání: vztaženo k činnosti, je nutné oddělit schopnost

METODY

 • často převládá příčinné pojetí (příčina a následek)
 • metody a nástroje chápeme jako prostředky dosažení cíle, úkolu… zaniká 2. pohled, že etika je součást komponentu, tedy celku
 1. důraz na jednotu, celistvost, komplicitu celku
 2. jednání by mělo být dokonalé
 3. jednání by mělo být soběstačné
 • autenticitu subjektu v psychologické rovině
 • v etice je autenticita, 2. rovina je společenská (porozumění toho, co jsme a co chceme)
 • společenská rovina může být evokována lidskou přirozeností (Aristoteles)

CSR = corporate social responsibility = dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí firemními staheholdery = komplex činností, které souvisejí s dodržováním povinných norem, které mají napomoci odstranit negativní dopady, které vznikají působením podnikatelské činnosti firmy, včetně veřejně prospěšných aktivit = na 3 pilířích: ekonomickém, sociálním a environmentálním (je potřeba je sloučit)

 • obecné východisko
  • „triple bottom line“ koncepce People - Planet – Profit, tzv. 3 P (vztah mezi lidmi – planetou a ziskem, znamená širší pohled na konkurenceschopnost podniku a ekonomický rozvoj a růst) –základ environmentálního a společenského přístupu
 • cíle
  • orientace na monitorování a hodnocení
  • aktivizace odpovědností
  • vztah udržitelného rozvoje
 • odpovědnost jako etická hodnota
  • nejvíce etická, morální
  • jednající člověk musí odpovídat za svůj čin: je považován za odpovědného, za jeho důsledky a případně za ně má ručit
  • v etice v podnikání tak rozlišujeme: odpovědnost podnikatele, podniku, vlastníků
 • odpovědnost a svoboda
  • svoboda neznamená jen práva, ale i odpovědnost…
  • předpokladem odpovědnosti je autonomie, tj. svoboda člověka
  • odpovědnost: můžeme vnímat jako sekundární právní povinnost vznikající právnímu subjektu, který poruší primární právní povinnost vyplývající ze zákona nebo ze smlouvy
 • odpovědnost a důvěra
  • 2 klíčové hodnoty vztahující se k trhu a k tržní ekonomice
  • tržní ekonomika je založena obecně na smluvních vztazích – nelze si je představit bez důvěry a odpovědnosti
  • jakýkoliv konsensus nelze realizovat, aniž by byl založen na:
   • podmíněné důvěře
   • odpovědnosti zúčastněných stran
 • základy CSR
  • ekonomická odpovědnost (etický kodex, zásady CG OECD, transparentnost jednání, trvalý dialog, protikorupční politika, ochrana duševního vlastnictví
  • sociální odpovědnost (rozvoj lidského a sociálního kapitálu, dodržování lidských práv)
  • ekologická odpovědnost (ochrana životního prostřední a přírodních zdrojů)
 • typologie faktorů konkurenceschopnosti podniku
  • ekonomicko finanční a marketingové faktory-tradiční korporátní hodnoty
  • faktory kvality aktivity-inovace, znalosti, vědomosti, vzdělání, informace,…
  • faktory kulturně-etické - zahrnují podnikovou kulturu a etické hodnoty důležité pro ekonomickou praxi
 • odpovědnost jako faktor konkurenceschopnosti podniku
  • odpovědnost jako princip jednání-vztah k činu a činnostní stránce chování
  • odpovědnost jako proaktivní jednání-vztah reaktivity proaktivity
  • odpovědnost ve vztahu k citům a budoucnosti (psychologická)
  • společenská odpovědnost jako odpovědnost ve vztazích
 • pocit odpovědnosti
  • pocitová a prožitková stránka chování
  • interakce mezi mocí, rozhodováním a odpovědností
  • míra odpovědnosti a povinnost
  • odpovědnost právní a odpovědnost etická
  • role pocitu odpovědnosti
 • motivace a odpovědnost
  • důsledky pro sebe-řízení a řízení druhých
  • role přirození autority a autority mocenské
  • vztahy k racionalitě a emocionalitě
  • úrovně odpovědnosti ve vztahu k motivaci:
   1. jednotlivce
   2. organizace
   3. na trhu
   4. ve společnosti
 • definice identity, poslání a způsobu jednání
  • individuální identita ve smyslu egoistického prospěchu a altruismu
  • jednotlivec vs. podnik
  • firemní identita slaďující funkce podnikatelské kultury
  • podnik jako specifický nositel odpovědnosti
  • CSR jako nadstavbový systém etického řízení
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code