Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:41 [2011/11/29 21:01]
Klára Páslerová odstraněno
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:41 [2011/12/19 18:49] (aktuální)
Leona Sladkovská vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 41. Popište jednotlivé druhy etických kodexů ​======+====== ​  ​41. Role etického výboru, ombudsmana pro etiku, horkých či protikorupčních linek pro podnik nebo instituci  ​======
  
-  * Etický kodex je dokument, který upravuje obecná i konkrétní pravidla práce v jednotlivých organizacích a profesích. Jde o nejpoužívanější a nejstarší nástroj etiky v podnikání. Svůj etický kodex mají např. lékaři (Hippokratova přísaha), právníci, novináři a další profese. Rozlišujeme etický kodex **závazný** (ten může zaměstnanec dostat k pracovní smlouvě k podepsání a na základě jeho porušení mu hrozí výpověď) a **nezávazný**,​ jehož dodržování je dobrovolné. ​ 
-  * Etický kodex jako nástroj samoregulace by měl být: 
-- jednoduchý 
  
-- účinný 
  
-- přijatelně nákladný+  * jde o moderní nástroje etického řízení (do praxe postupně implementovány v 80. a 90. letech) 
 +  ​**etický a sociální audit** 
 +  - **etické výbory**: většinou poradní orgány statutárních orgánů ve firmě, tvoří je odborníci na podnikatelskou etiku, většinou z akademické sféry a poradenské praxe 
 +  * cílem činnosti je dbát na vysokou odbornou úroveň tvorby nástrojů etického řízení a následné implementace do podnikové praxe 
 +  * následně může etický výbor odborně dohlížet i na vznik a rozvoj intebrovaného systému etického řízení 
 +  * činnost etických výborů či komisí se osvědčila tam, kde aktivita tradičních řídících struktur selhává, kde je nutné dlouhodobě garantovat vysokou odbornost, nestrannost a objektivitu 
 +  * tento většinou fakultativní orgán úzce spolupracuje s auditory nefinančních auditů a zástupci zaměstnanců 
 +  * na základě ověřených informací a analýzy nedostatků pak eticý výbor vyvíjí tlak na kompetentní statutární a výkonné orgány, aby zajistily řádnou implementaci principů, nástrojů a metod etického řízení do podnikové praxe 
 +  * nezbytným ​edpokladem vlivu etického výboru na zavedené etiky do podnikání je **kvalita komunikačního systému** 
 +  * příslušné informace se musí dostat včas ke kompetentním zaměstnancům 
 +  * účinnost komunikace je závislá i na zpětné vazbě (ve vztahu nadřízený – podřízený) 
 +kvalitní komunikační systém může v oblasti podnikové etiky a firemní kultury pomoci k **odstraňování bariér a k včasnému řešení etických problémů a dilemat** ​
  
-- obecně akceptovatelný! 
-  * **Druhy**: 
-   ​- ​ **Firemní krédo** – je nejjednodušším 
-   ​- ​ **Deklarace hodnot** 
-   ​- ​ **Etický kodex** ​ 
-  * etický kodex doplňují další tradiční nástroje: **etické vzory** (historické,​ současné),​ **vzdělávání** a **výcvik** 
  
-  * **Přínosy etického kodexu**: +  ​** úřad firemního ombudsmana**: 
-  *   Pomáhá ​každodenním rozhodování firmy, eliminace nežádoucích praktik, vytvoření příznivého prostředí pro závádění změn a nových postupů, úspora transakčních ​informačních nákladů, eliminace zájmových a hodnotových kolizí, vytvoření ​íznivého klimatu pro odhalování nelegálních praktik (lobbingkorupce...), řešení ​etických přestupkůřešení krizových situací+  * často nahrazuje klasické struktury různých **důrníků a zástupců zaměstnanců**někdy se jedná ​ímo o zaměstnaneckého ombudsmana 
 +  * jedná se o zřízení stálé funkce v hierarchii podniku – firemního ombudsmanakterá se zaměřuje na **rovnováhu a harmonii zájmů všech skupinparticipujících na podnikání 
 +**zvláštní pozornost je věnována ​řešení ​kolizních porblémů a dilemat v oblasti vztahů zaměstnavatel – zaměstnanec – zákazník 
 +  * někdy plní úlohu „veřejného hlídače“, který dohlíží na **etické chování managementu** 
 + 
 +  - **horké linky**: možnost stížností,​ komunikace nadřízený – podřízený,​ firma – zákazník ​
  
-  * **Struktura**:​ 
-  - Preambule 
-  - Vztah se zákazníky 
-  - Vztah k vlastníkům 
-  - Vztah k zaměstnancům 
-  - Vztah s dodavateli 
-  - Vztah k vládě a místním orgánům 
-  - Vztahy s konkurencí 
-  - Chování v případě převzetí nebo fúze 
-  - Dodržování norem a jeho ověřování 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code