Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:40 [2011/12/05 22:51] (aktuální)
Klára Páslerová vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 40. Objasněte úlohu etického a sociálního auditu v etice v podnikání ======
 +  * Audit obecně známe z doby starověkého Říma. V uvedené době byl tento nástroj využíván ke kontrole provincií. Kontrolovanému úředníkovi se dostalo veřejného slyšení – auditu. ​
 +  * Od 19. stol. je spojován ​  audit s kontrolou účtů a účetnictví. ​
 +  * Ve 20. století vznikají také nefinanční audity.
 +  * snaží se odhalit míru etiky v jednání
 +  * Audit v obecném slova smyslu je prostředek,​ jímž jedna osoba ujišťuje druhou o kvalitě, podmínkách či stavu určité skutečnosti,​ kterou druhá osoba prozkoumala.“
 +    * vymezené vzorce chování a jednání pro jednotlivé organizační role (složky)
 +    * podniková soudržnost participujících složek a etický kodex 
 +    * angažovanost a priority
 +    * otázka izolace podniku před vnějšími vlivy
 +  * probíhá v praxi dotazování a testem etické kongruence
 +  * má význam pro podnikový management – zlepšení morálky, zvýšení produktivity,​ posílení jména firmy
 +===== Klíčové principy auditu =====
 +  - objektivnost
 +  - účinnost
 +  - zkvalitňování řízení
 +
 +===== Etický a sociální audit =====
 +  * Síla etického a sociálního auditu spočívá ve společenské závažnosti a prestiži, kterou podnik či instituce získá. ​
 +  * Bude záviset především na:
 +      * kompetenci a profesionalitě auditora,
 +      * důvěryhodnosti auditora.
 +  * tento termín se do popředí zájmu dostává v anglo- americké oblasti na přelomu 80. a 90. let 20. stol. a dnes je obecně akceptován,​ jako jeden druh nefinančního auditu
 +  * v současnosti je to již etablovaný nástroj strategického řízení firmy a strategie podnikové politiky (vytváří se vztah: teorie – empatie politika na úrovni firmy
 +  * zvýšení transparentnosti
 +  * kontrola moci
 +
 +=====  Priority etického a sociálního auditu =====
 +      * transparentnost pro všechny participující skupiny
 +      * zjišťuje rozsah morálních konfliktů
 +      * Hodnocení účinnosti etických principů a hodnot
 +      * Analýza morálky podniku
 +      * **Zvýšení transparentnosti pro všechny zájmové skupiny** ​      
 +      * **Analýze sociálního klimatu** ​      
 +      * **Kontrola moci v podniku **
 +
 + ===== Vývoj soc. auditu =====
 +  * soc. audit byl vztažen k sociální odpovědnosti,​ od 50. let 20 stol. se realizují první soc. audity, impulsem byla publikace H. R. Bowena ,,social responsibility of businessman“ ​
 +  * postupně se tento typ auditu rozbíjí a orientuje se nejen na soc. dimenzi řízení a podnikání (role manažera a podnikatele,​ ale i na udržitelnost rozvoje, ,,dobrý“ obchod, ,,dobré“ občanství apod.
 +  * současný model je orientován na tvorbu soc. bohatství, tzv. soc. environmentální mode., kt. je orientován na soc. lidské a ekologické hodnoty
 +  * etickým otázkám je větší pozornost věnována v soc. auditu až po skandálu Enronu tj. po roce 2002 po uvedené kauze převládal názor, že podnikání,​ kt. ignoruje požadavky etiky v podnikání,​ nemůže maximalizovat hodnotu pro vlastníka v dlouhodobém horizontu
 +
 +bonding, bridging -  překlenutí,​ přemostění v oblasti soc. sítí(rodinami,​ pracovní kolektivy ​ s rozdílnými soc. postaveními),​ linking
 +
 +===== Sociální audit – zákl. cíle =====
 +  * sociální audit se tak zaměřuje na řešení těchto problémů
 +  * zaměstnanecká politika
 +  * finanční a ekonomický rozvoj
 +  * ekologická polit. podniku
 +  * dobročinnost
 +
 +===== Etický a audit – zákl. cíle =====
 +  * v současnosti je součástí sociálního auditu etika, proto nový název etický a soc. audit – orientován na prověřování etických hodnost v podnikání a etických principů ve firmě
 +  * etický audit nemohou nahradit normy ISO 9000 a ISO14000 ani výčet kritérií European Quality Award, kt. lze akceptovat jako inspiraci pro zaměření etického a sociálního auditu
 +
 +===== Přínos etického a soc. auditu pro management =====
 +  * hodnotí naplňování jednotné, ​ ,,Corporate Strategy“ z hlediska hodnot a idejí ​
 +  * zjišťuje rozsah morálních konfliktů
 +  * analyzuje soc. klima v podniku a jeho okolí
 +  * vede ke zlepšení motivace zaměstnanců
 +  * vede k ozdravení mezilidských vztahů
 +  * snižuje stresovou zátěž zaměstnanců
 +
 +===== Otázky spojené s etickým a sociálním auditem =====
 +  * terminologie
 +  * pozice etického auditora kompetence auditora
 +  * nezávislost
 +  * kritéria
 +  * možnost zneužití a únik info.
 +
 +===== IMS (integrované manažerské systémy) a etický a sociální audit =====
 +  * etický a soc. audit v rámci IMS napomáhá: ​
 +      * instalování kvalitní a kompetentní infrastruktury podniku,
 +      * uvědomění si podstaty člověka v podnikatelském procesu
 +      * specifikaci a rozlišení nejrůznějších etických hodnot
 +      * typologie ideálních a empirických hodnot
 +
 +===== Zavádění etického řízení prostřednictvím etického a sociálního auditu =====
 +  * rozlišení kvantitativních a kvalitativních stránek hodnot v podniku
 +  * typologie morálky zaměstnanců na bázi empirického výzkumu hodnot
 +  * výsledky auditu přispějí k tvorbě nebo zkvalitnění etického kodexu
 +  * odhalí se zastřené důsledky jednání
 +
 +===== Psychologická stránka etic. a soc. auditu =====
 +  * psychické řízení lids. činnosti, jednání a pracovní chování
 +  * psychologie rozhodování – ve vztahu řešení etických dilemat a problémů
 +  * rámce ​ užití psychologie v rámci auditu
 +  * obsahová stránka – psychologie hodnot
 +
 +===== Moderní nástroje etického řízení =====
 +  * etické výbory
 +  * úřad ombudsmana pro etiku a zaměstnance ve firmě
 +  * protikorupční telefonické linky
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code