Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


40. Objasněte úlohu etického a sociálního auditu v etice v podnikání

 • Audit obecně známe z doby starověkého Říma. V uvedené době byl tento nástroj využíván ke kontrole provincií. Kontrolovanému úředníkovi se dostalo veřejného slyšení – auditu.
 • Od 19. stol. je spojován audit s kontrolou účtů a účetnictví.
 • Ve 20. století vznikají také nefinanční audity.
 • snaží se odhalit míru etiky v jednání
 • Audit v obecném slova smyslu je prostředek, jímž jedna osoba ujišťuje druhou o kvalitě, podmínkách či stavu určité skutečnosti, kterou druhá osoba prozkoumala.“
  • vymezené vzorce chování a jednání pro jednotlivé organizační role (složky)
  • podniková soudržnost participujících složek a etický kodex
  • angažovanost a priority
  • otázka izolace podniku před vnějšími vlivy
 • probíhá v praxi dotazování a testem etické kongruence
 • má význam pro podnikový management – zlepšení morálky, zvýšení produktivity, posílení jména firmy

Klíčové principy auditu

 1. objektivnost
 2. účinnost
 3. zkvalitňování řízení

Etický a sociální audit

 • Síla etického a sociálního auditu spočívá ve společenské závažnosti a prestiži, kterou podnik či instituce získá.
 • Bude záviset především na:
  • kompetenci a profesionalitě auditora,
  • důvěryhodnosti auditora.
 • tento termín se do popředí zájmu dostává v anglo- americké oblasti na přelomu 80. a 90. let 20. stol. a dnes je obecně akceptován, jako jeden druh nefinančního auditu
 • v současnosti je to již etablovaný nástroj strategického řízení firmy a strategie podnikové politiky (vytváří se vztah: teorie – empatie politika na úrovni firmy
 • zvýšení transparentnosti
 • kontrola moci

Priority etického a sociálního auditu

 • transparentnost pro všechny participující skupiny
 • zjišťuje rozsah morálních konfliktů
 • Hodnocení účinnosti etických principů a hodnot
 • Analýza morálky podniku
 • Zvýšení transparentnosti pro všechny zájmové skupiny
 • Analýze sociálního klimatu
 • Kontrola moci v podniku

Vývoj soc. auditu

 • soc. audit byl vztažen k sociální odpovědnosti, od 50. let 20 stol. se realizují první soc. audity, impulsem byla publikace H. R. Bowena ,,social responsibility of businessman“
 • postupně se tento typ auditu rozbíjí a orientuje se nejen na soc. dimenzi řízení a podnikání (role manažera a podnikatele, ale i na udržitelnost rozvoje, ,,dobrý“ obchod, ,,dobré“ občanství apod.
 • současný model je orientován na tvorbu soc. bohatství, tzv. soc. environmentální mode., kt. je orientován na soc. lidské a ekologické hodnoty
 • etickým otázkám je větší pozornost věnována v soc. auditu až po skandálu Enronu tj. po roce 2002 po uvedené kauze převládal názor, že podnikání, kt. ignoruje požadavky etiky v podnikání, nemůže maximalizovat hodnotu pro vlastníka v dlouhodobém horizontu

bonding, bridging - překlenutí, přemostění v oblasti soc. sítí(rodinami, pracovní kolektivy s rozdílnými soc. postaveními), linking

Sociální audit – zákl. cíle

 • sociální audit se tak zaměřuje na řešení těchto problémů
 • zaměstnanecká politika
 • finanční a ekonomický rozvoj
 • ekologická polit. podniku
 • dobročinnost

Etický a audit – zákl. cíle

 • v současnosti je součástí sociálního auditu etika, proto nový název etický a soc. audit – orientován na prověřování etických hodnost v podnikání a etických principů ve firmě
 • etický audit nemohou nahradit normy ISO 9000 a ISO14000 ani výčet kritérií European Quality Award, kt. lze akceptovat jako inspiraci pro zaměření etického a sociálního auditu

Přínos etického a soc. auditu pro management

 • hodnotí naplňování jednotné, ,,Corporate Strategy“ z hlediska hodnot a idejí
 • zjišťuje rozsah morálních konfliktů
 • analyzuje soc. klima v podniku a jeho okolí
 • vede ke zlepšení motivace zaměstnanců
 • vede k ozdravení mezilidských vztahů
 • snižuje stresovou zátěž zaměstnanců

Otázky spojené s etickým a sociálním auditem

 • terminologie
 • pozice etického auditora kompetence auditora
 • nezávislost
 • kritéria
 • možnost zneužití a únik info.

IMS (integrované manažerské systémy) a etický a sociální audit

 • etický a soc. audit v rámci IMS napomáhá:
  • instalování kvalitní a kompetentní infrastruktury podniku,
  • uvědomění si podstaty člověka v podnikatelském procesu
  • specifikaci a rozlišení nejrůznějších etických hodnot
  • typologie ideálních a empirických hodnot

Zavádění etického řízení prostřednictvím etického a sociálního auditu

 • rozlišení kvantitativních a kvalitativních stránek hodnot v podniku
 • typologie morálky zaměstnanců na bázi empirického výzkumu hodnot
 • výsledky auditu přispějí k tvorbě nebo zkvalitnění etického kodexu
 • odhalí se zastřené důsledky jednání

Psychologická stránka etic. a soc. auditu

 • psychické řízení lids. činnosti, jednání a pracovní chování
 • psychologie rozhodování – ve vztahu řešení etických dilemat a problémů
 • rámce užití psychologie v rámci auditu
 • obsahová stránka – psychologie hodnot

Moderní nástroje etického řízení

 • etické výbory
 • úřad ombudsmana pro etiku a zaměstnance ve firmě
 • protikorupční telefonické linky
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code