Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:3 [2011/12/06 16:41]
Klára Páslerová
tnh:pfuk:etika_v_podnikani:3 [2011/12/18 22:28] (aktuální)
Klára Páslerová
Řádek 13: Řádek 13:
   * oblast idejí   * oblast idejí
   * etika je odvozena z řeckého slova éthos, což znamená mrav, zvyk   * etika je odvozena z řeckého slova éthos, což znamená mrav, zvyk
-  * etika je v současnoti ​společenská věda, jejímž předmětem zkoumání je morálka+  * etika je v současnosti ​společenská věda, jejímž předmětem zkoumání je morálka
   * Předmět můžeme vymezit:   * Předmět můžeme vymezit:
       * v širším pojetí - kdy je etika teorií humanity       * v širším pojetí - kdy je etika teorií humanity
-      * v užším pojetí - kdy etiku chápeme jako vědu filozofického charakteru, kt. zkoumá mravně ​relevantí jenání ​a chování člověka+      * v užším pojetí - kdy etiku chápeme jako vědu filozofického charakteru, kt. zkoumá mravně ​relevantní jednání ​a chování člověka
   * věda zkoumající mravně relevantní jednání; mravně relevantní jednání zahrnuje odpovědnost a oprávněnost v bezprostřední vazbě na svobodu volby   * věda zkoumající mravně relevantní jednání; mravně relevantní jednání zahrnuje odpovědnost a oprávněnost v bezprostřední vazbě na svobodu volby
       * etika pozitivní – zkoumání stávajícího stavu       * etika pozitivní – zkoumání stávajícího stavu
-      * etika normativní – stávající stav ve spojitosti s optimálním ​stavemem ​+      * etika normativní – stávající stav ve spojitosti s optimálním ​stavem ​
         - etika ctnosti ​         - etika ctnosti ​
         - etika povinnosti ​         - etika povinnosti ​
Řádek 42: Řádek 42:
   * Gilles Deleuze dokonce postavil takto chápanou etiku proti morálce, kterou chápal jen jako „heteronomní“,​ a tedy utlačující a zotročující.   * Gilles Deleuze dokonce postavil takto chápanou etiku proti morálce, kterou chápal jen jako „heteronomní“,​ a tedy utlačující a zotročující.
   * Pokud bychom však lidský život ve společnosti přirovnali k provozu na silnicích, je zřejmé, že každý účastník se sice řídí nějakým cílem, na druhé straně však musí předpokládat,​ že nejen on sám, ale také ostatní se řídí „vnějšími“ pravidly a zákazy silničního provozu - jinak by se na silnici patrně neodvážil. Na tomto příkladě je patrné, že dobře stanovená a dodržovaná pravidla („morálka“) jeho svobodu nejen neomezují, ale naopak provoz a tím i dosažení cíle teprve umožňují   * Pokud bychom však lidský život ve společnosti přirovnali k provozu na silnicích, je zřejmé, že každý účastník se sice řídí nějakým cílem, na druhé straně však musí předpokládat,​ že nejen on sám, ale také ostatní se řídí „vnějšími“ pravidly a zákazy silničního provozu - jinak by se na silnici patrně neodvážil. Na tomto příkladě je patrné, že dobře stanovená a dodržovaná pravidla („morálka“) jeho svobodu nejen neomezují, ale naopak provoz a tím i dosažení cíle teprve umožňují
-  * etika se z velké části zabývá mravními ​pricipy, zákony či dohodami a uzancemi, kt. dovolují abychom n základě ​tohho, co „je” (morálka), vyslovovali ​tvrtení ​o tom, co „má být” (etika)+  * etika se z velké části zabývá mravními ​principy, zákony či dohodami a uzancemi, kt. dovolují abychom n základě ​toho, co „je” (morálka), vyslovovali ​tvrzení ​o tom, co „má být” (etika)
  
   * nesmíme vyvozovat z toho, jaké něco "​je",​ to, jak to "má být"   * nesmíme vyvozovat z toho, jaké něco "​je",​ to, jak to "má být"
Řádek 52: Řádek 52:
   * při rozhodování musíme vždy zvažovat:   * při rozhodování musíme vždy zvažovat:
       * fakta       * fakta
-      * pricipy ​a hodnoty, na nichž je mravní argumentace rozhodování postavena+      * principy ​a hodnoty, na nichž je mravní argumentace rozhodování postavena
       * konkrétní situaci       * konkrétní situaci
    
-  * Vztah etiky a morálky je označován jako „přesípací ​hodiny” a to předevších podle grafického vyjádření (obrázek v učebnici - klasický přesípací ​hodiny nahoře je etiky dole morálka) +  * Vztah etiky a morálky je označován jako „přesýpací ​hodiny” a to především podle grafického vyjádření (obrázek v učebnici - klasický přesýpací ​hodiny nahoře je etika dole morálka) 
-  * souvztažnost morálky a etiky vytváří základní platformu pro řešení klíčových ​otzek etiky:+  * souvztažnost morálky a etiky vytváří základní platformu pro řešení klíčových ​otázek ​etiky:
     * Co je spravedlivé?​     * Co je spravedlivé?​
     * Co je dobré?     * Co je dobré?
Řádek 62: Řádek 62:
   * dobro činí lidský život smysluplným,​ zvyšuje kvalitu lidského života   * dobro činí lidský život smysluplným,​ zvyšuje kvalitu lidského života
   * dobro je většinou poměřováno ke svému proti pólu, tedy zlu   * dobro je většinou poměřováno ke svému proti pólu, tedy zlu
-  * zlo rozliřujeme většinou na zlo fyzické a mravní +  * zlo rozlišujeme většinou na zlo fyzické a mravní 
-    * zlo fyzické se projevuje na těle člověka, jako například:​ znetvoření,​ utrpení, nemoc, ​cmrt apod.+    * zlo fyzické se projevuje na těle člověka, jako například:​ znetvoření,​ utrpení, nemoc, ​smrt apod.
     * mravní zlo vzniká, porušuje-li člověk svým jednáním a chováním mravní zákon, a právě tomuto zlu se věnuje etika nejvíce ​     * mravní zlo vzniká, porušuje-li člověk svým jednáním a chováním mravní zákon, a právě tomuto zlu se věnuje etika nejvíce ​
-  * jakékoliv zlo člověka omezuje a často vyvolává smutek a bolest, naopak dobro člověka podporuje a přináčímu ​užitek a radost+  * jakékoliv zlo člověka omezuje a často vyvolává smutek a bolest, naopak dobro člověka podporuje a přináší mu užitek a radost
  
 ==== Odkud se vzalo dobro a zlo? ==== ==== Odkud se vzalo dobro a zlo? ====
-    * na tuto otázku se snaží lidstvo odpovědět od samého počátku své existence, nicméně ​postrupně se psecifikovaly ​následující koncepty:+    * na tuto otázku se snaží lidstvo odpovědět od samého počátku své existence, nicméně ​postupně se specifikovaly ​následující koncepty:
         - dobro a zlo jsou rovnocenné síly         - dobro a zlo jsou rovnocenné síly
         - existuje pouze dobro, zlo je iluze         - existuje pouze dobro, zlo je iluze
         - existuje dobro, ale existuje i svoboda odmítnout ho a tak vytvořit zlo         - existuje dobro, ale existuje i svoboda odmítnout ho a tak vytvořit zlo
         - zlo a dobro jsou lidské relativní pojmy         - zlo a dobro jsou lidské relativní pojmy
-    * ať již zvolíme ​jakýkolv ​koncept vzniku dobra a zl, je zřejmé, že člověk přirozeně směřuje k doru, respektive k dobrému skutku+    * ať již zvolíme ​jakýkoliv ​koncept vzniku dobra a zla, je zřejmé, že člověk přirozeně směřuje k dobru, respektive k dobrému skutku
  
 ==== Proč být spravedlivý než nespravedlivý?​ ==== ==== Proč být spravedlivý než nespravedlivý?​ ====
   * jde spíše o nalezení obecných limitů rovnosti, což v návaznosti na sociální principy představuje velmi náročný proces   * jde spíše o nalezení obecných limitů rovnosti, což v návaznosti na sociální principy představuje velmi náročný proces
-  * klíčovou otázkou je z jaké pozice spravedlnosti ​zkoumáne, zda z hlediska jednotlivce nebo kolektivity či nějakého konkrétního procesu např. distribuce či komunikace+  * klíčovou otázkou je z jaké pozice spravedlnosti ​zkoumáme, zda z hlediska jednotlivce nebo kolektivity či nějakého konkrétního procesu např. distribuce či komunikace
   * východiskem se může stát hledání nebo případně i definování počáteční rovnosti   * východiskem se může stát hledání nebo případně i definování počáteční rovnosti
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code