Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


24. Etické mravní principy, mravní ideál, vznik nových mravních norem a pravidel

Související pojem - morálka

  • morálka je soustava pravidel, hodnot a mravních citů lidského jednání. Morálka je skutečností –> tedy to, co je
  • morálku můžeme v nejširším pojetí definovat jako míru humanity
  • morálka nejen registruje to co je obvyklé a vžité, nýbrž i vztahování se k hodnotovému či etickému ideálu. Zahrnuje i hledání nových účinnějších kritérií koordinace lidského jednání, které ho činí prospěšnějším, funkčnějším a hodnotnějším

Mravnost

  • lidé vyžadují pro své jednání a chování jistotu, ta je obvykle zaručena mravním zákonem a zvyklostmi, ale to nestačí - lidé potřebují něco navíc - mravní city: náklonnost a sympatie. Mravní city nás spojují s bližními, vytváří společnou osudovost a tím sdílíme vše dobré a zlé.
  • hodnoty a mravní city mají klíčovou úlohu pro vytvoření celistvosti morálky, jelikož začleňují jedince do společnosti a vytvářejí tím kvalitu etického prostředí, z něhož vznikají sociální principy.
  • mravnost = zvyk, obyčej - tedy co se obecně líbí, co je vhodné. Hegel rozlišil morálku a mravnost –> doplnění principu autonomie vůle, v jejímž rámci bylo vyzdviženo právo subjektu na „morální svobodu“
  • mravnost nemusí být svědomím reflektována na rozdíl od morálního jednání, které je v souladu s normami platné morálky a s vlastním svědomím

Etické(mravní) principy a mravní ideál

  • Etika se z velké části zabýá mravními principy, zákony či dohodami a uzancemi, které dovolují, abychom na základě toho, co„je“, vyslovovali tvrzení o tom, co má být„

ETICKÝ IDEÁL (etika), to,co by mělo být < ———- > to, co je(morálka) AMORÁLNÍ STAV

  • mravní soud - je vždy vázán ma etické principy a hodnoty, bez vztahu k těmto principům a hodnotám nemají mravní tvrzení o tom, co má být“, opodstatnění. Proto při rozhodování musíme vždy zvažovat: fakta + principy a hodnoty, na nichž je mravní argumentace rozhodování postavena + konkrétní situaci
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code