Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


22. Etika a ekonomika - zejména význam konceptu „homo economicus“ v ekonomické racionalitě

 • Homo economicus, nebo ekonomický člověk, je pojetí v některých ekonomických teoriích jako rozumných, dokonale informovaných a sobeckých lidí.
 • člověk ekonomický, racionálně a systémově kalkulující a plánovitě hospodařící, zaměřený primárně např. na zisk, užitek, blaho, bohatství, spotřebu a usilující přitom o minimální náklady
  • Ačkoli se termín nezačal používat dříve než od 19. století, je často spojován s myšlenkami na 18. století a myslitele jako Adam Smith a David Ricardo.
  • V Bohatství národů, Smith psal: “To není od shovívavosti řezníka, sládka nebo pekaře, že my očekáváme naši večeři, ale od jejich pozornosti pro jejich vlastní zájem.“
 • Model homo economicus maximalizuje vlastní zájem a rozhodnutí je výsledkem racionálního jednání, ale také:
 1. Jednání směřuje k maximalizaci zisku
 2. Důležité informace k rozhodování jsou k dispozici
 3. Lidské jednání dokážeme ovládnout a odhadnout (naplánovat)
 • Racionalita (z lat. ratio = rozum) je schopnost člověka myslet a konat na základě rozumných norem.
 • Soulad mezi činností a rozumovými pravidly, jejichž zachovávání je předpokladem k dosáhnutí cíle.
 • Racionalitu chápejme jako relativní stabilní souhrn pravidel, norem, standardů a etalonů duchovní a materiální činnosti, stejně jako hodnot, které všeobecně přijímají a jednoznačně chápou všichni členové daného společenství (sociální, profesní či etnické skupiny, třídy, vrstvy …)
 • Max Weber: Racionalita je ekonomická kalkulace určující nejlepší a nejvýhodnější strategii konání
 • Adam Smith: byl skotský ekonom a filosof, zakladatel moderní ekonomie a představitel skotského osvícenství. Autor myšlenky :„svoboda jedince, ani volný trh nejsou možné bez tří základních zásad, totiž bez stability vlastnictví, dobrovolnosti převodu a stability slibu.“ nezbytnými předpoklady bohatství všech členů společnosti a známého díla Bohatství Národů,, s podobenstvím o neviditelné ruce trhu aj. Ještě dříve vydal rovněž významné, ale dnes méně populární dílo Teorie mravních citů
 • David Ricardo:byl významným britským ekonomem. Nebyl spokojen s tím, jak Smith konstitutoval ekonomickou vědu, protože nebyla dost přesná, nedefinoval přesně pojmy, které používal. Ricardo vytvořil klasickou politickou ekonomii na bázi deduktivně abstraktní, nepoužíval žádné empirické důkazy, neuchyloval se k historii. Byl prvním ekonomem, který takto pracoval.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code