Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

tnh:pfuk:etika_v_podnikani:20 [2011/12/12 15:40] (aktuální)
Jan Hurych Omlouvám se, že jsem někomu uzmul otázku, ale s ohledem na to, že za týden je předtermín a já už to mám zpracované, by byla škoda to sem nedat.
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 20. Etika britského empirismu ​ a skepticismu (T.Hobbes, J.Locke, D.Hume) ======
 +Britský empirismus přispěl k vývoji etiky zejména:
 +    *  Důrazem na sepětí etiky s každodenním životem a praxí ​
 +    * Analýzou vztahu racionálně uvažujícího člověka a náboženství ​
 +Jeho představitelé se zabývají také podmíněností lidského jednání ​
 +===== Thomas Hobbes (1588 – 1678) =====
  
 +  * Vytvořil nové učení o právu a státu, v němž rozvíjí i etické myšlení ​
 +      * Jeho etická koncepce obsažena v teorii společenské smlouvy ​
 +      * Pozornost věnována i přirozenému právu ​
 +  * Homo homini lupus – přirozený stav je realizací práva silnějšího – válka všech proti všem -> s nabývajícím rozumem lidé vytvářejí umělé politické těleso na základě společenské smlouvy = stát – veden absolutistickým panovníkem ztělesňující jednotnou vůli všech členů společnosti (tzn. Leviathan) ​
 +  * Dodržování zákonů je závislé i na mravnosti (vnitřně jej zavazuje)
 +  * Přirozený zákon podle Hobbese obsahuje především tyto postuláty:
 +      * Úsilí o mír
 +      * Povinnost zříci se absolutního práva,a omezit svou svobodu do takové míry do jaké nechce aby ostatní zasahovali do naší
 +      * Nezbytné dodržování slibů a úmluv ​
 +  * Od shora uvedeného Hobbes odvozuje kodex přirozené morálky – má utilitaristický charakter (za základní motiv mravního jednání považuje užitečnost)
 +  * Hra s „nulovým ziskem“
 +    *  Výsledkem je nula
 +    * Jestli má někdo zisk, někdo musí mít ztrátu ​
 +    * Nové pojetí efektů a nové nástroje ​
 +===== John Locke (1632 – 1704) =====
 +
 +  * Postavil se proti vrozeným mravním principům ​
 +    * Apeluje na to, že každá norma potřebuje své odůvodnění ​
 +  * Mravní dobro/zlo je užší pojem než dobro/zlo obecně, jelikož je vázáno na mravní relevanci jednání se zákonem ​
 +  * Rozlišuje zákony: božské, občanské, veřejného mínění
 +  * Mravnost fixována na pozemské blaho jedince a jeho užitečnost
 +  * -> dává vzniku novému pojetí morálky, jenž je odlišné od křesťanského ​
 +  * Specifikace přirozených práv (život, svoboda, vlastnictví)
 +===== David Hume (1715 – 1776) =====
 +
 +  * Etika založená na citech ​
 +  * Předmětem mravního hodnocení jsou naše sklony a jednání, pokud je vnějším znakem cit
 +  * Mravním kritériem při posuzování činů je pocit libosti / nelibosti
 +  * Základní motiv lidského jednání je společenský cit, který je zakotven v obecném prospěchu
 +  * Etické jednání je vedeno city a ne rozumem.
 +
 +===== Ostatní zástupci =====
 +
 +C.A.Helvetius (1715 – 1771)
 +  * Kritériem dobra je užitečnost
 +  * Jediný motiv lidského chování je odměna ​
 +  * Mravný je ten, jehož zájmy jsou v souladu s obecným zájmem (tvrdí, že člověk motivovaný obecným zájmem nemůže existovat)
 +Francis Bacon 
 +
 +===== Zdroje =====
 +  * učebnice str. 42-44
 +  * přednášky
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code