Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


20. Etika britského empirismu a skepticismu (T.Hobbes, J.Locke, D.Hume)

Britský empirismus přispěl k vývoji etiky zejména:

 • Důrazem na sepětí etiky s každodenním životem a praxí
 • Analýzou vztahu racionálně uvažujícího člověka a náboženství

Jeho představitelé se zabývají také podmíněností lidského jednání

Thomas Hobbes (1588 – 1678)

 • Vytvořil nové učení o právu a státu, v němž rozvíjí i etické myšlení
  • Jeho etická koncepce obsažena v teorii společenské smlouvy
  • Pozornost věnována i přirozenému právu
 • Homo homini lupus – přirozený stav je realizací práva silnějšího – válka všech proti všem → s nabývajícím rozumem lidé vytvářejí umělé politické těleso na základě společenské smlouvy = stát – veden absolutistickým panovníkem ztělesňující jednotnou vůli všech členů společnosti (tzn. Leviathan)
 • Dodržování zákonů je závislé i na mravnosti (vnitřně jej zavazuje)
 • Přirozený zákon podle Hobbese obsahuje především tyto postuláty:
  • Úsilí o mír
  • Povinnost zříci se absolutního práva,a omezit svou svobodu do takové míry do jaké nechce aby ostatní zasahovali do naší
  • Nezbytné dodržování slibů a úmluv
 • Od shora uvedeného Hobbes odvozuje kodex přirozené morálky – má utilitaristický charakter (za základní motiv mravního jednání považuje užitečnost)
 • Hra s „nulovým ziskem“
  • Výsledkem je nula
  • Jestli má někdo zisk, někdo musí mít ztrátu
  • Nové pojetí efektů a nové nástroje

John Locke (1632 – 1704)

 • Postavil se proti vrozeným mravním principům
  • Apeluje na to, že každá norma potřebuje své odůvodnění
 • Mravní dobro/zlo je užší pojem než dobro/zlo obecně, jelikož je vázáno na mravní relevanci jednání se zákonem
 • Rozlišuje zákony: božské, občanské, veřejného mínění
 • Mravnost fixována na pozemské blaho jedince a jeho užitečnost
 • → dává vzniku novému pojetí morálky, jenž je odlišné od křesťanského
 • Specifikace přirozených práv (život, svoboda, vlastnictví)

David Hume (1715 – 1776)

 • Etika založená na citech
 • Předmětem mravního hodnocení jsou naše sklony a jednání, pokud je vnějším znakem cit
 • Mravním kritériem při posuzování činů je pocit libosti / nelibosti
 • Základní motiv lidského jednání je společenský cit, který je zakotven v obecném prospěchu
 • Etické jednání je vedeno city a ne rozumem.

Ostatní zástupci

C.A.Helvetius (1715 – 1771)

 • Kritériem dobra je užitečnost
 • Jediný motiv lidského chování je odměna
 • Mravný je ten, jehož zájmy jsou v souladu s obecným zájmem (tvrdí, že člověk motivovaný obecným zájmem nemůže existovat)

Francis Bacon

Zdroje

 • učebnice str. 42-44
 • přednášky
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code