Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


2. Definice obecné etiky, etika deskriptivní, etika normativní, metaetika, aplikovaná etika

Etika

 • je souhrn norem a pravidel, vyjadřujících názory společnosti na chování a jednání lidí z hlediska dobra a zla, správnost a nesprávnosti
 • je to nauka o mravnosti o původu a podstatě morálního vědomí a jednání
 • relativně samostatná vědní disciplína filosofického charakteru, která zkoumá morálku, která by měla vést k dobru; řeší dvě základní otázky:
 1. Co je dobré?
 2. Co je spravedlivé?
 • věda, které zkoumá mravně relevantní jednání, funguje jako hodnotící aspekt
 • členění:
  • a)etika pozitivní (zkoumá, co je)
  • b)etika normativní (co je a co má být)
 • V podnikatelské etice jde o reflexi etických principů do veškerých podnikatelských činností, zahrnující individuální a korporativní hodnoty

Dobro

 • vědomé jednání, které odpovídá mravním zákonům (mír, láska k životu, ochota pomáhat, úcta)

Mravně relevantní jednání

 • zahrnuje odpovědnost i oprávněnost (mandát k jednání) v bezprostřední vazbě na svobodu volby

Struktura etiky:

Deskriptivní etika

 • popisné stanovení toho, co je u konkrétních sociálních skupin, zjišťuje faktory odpovědné za změnu morálních hodnotových představ
 • Neříká tedy, zda je to či ono dobré nebo špatné, pouze konstatuje, jaký je stav ve společnosti.
 • popisuje zejména mravní rozhodnutí a hodnoty, jež zastává konkrétní společnost
 • zjišťuje faktory odpovědné za proměnu morálních hodnotových představ a základních předpokladů, ovlivňujících určité fáze jednání a chování

Normativní etika

 • jak by měl člověk jednat (morální normy, kodexy, principy)
 • zabývá se otázkami povinností a otázkami hodnot
 • Na rozdíl od etiky deskriptivní hledá odpovědi na to, zda je něco morálně správné či nikoli.
 • orientuje se na normativní prvky, podle nichž s lidé ve svém rozhodování řídí
 • zabývá se otázkami týkajícími se povinností a hodnot, kt. mravní rozhodnutí ovlivňují a někdy také vyjadřují

Metaetika

 • nazývaná někdy též analytická etika, je odvětví etiky, jež zkoumá povahu etických (morálních) pojmů, postojů a soudů, tj. jejich předpoklady metafyzické, epistemologické, sémantické, psychologické
 • rozbor etických pojmů vzhledem k jejich logické struktuře, zkoumá zejména jazyk etiky
 • Na rozdíl od tzv. normativní etiky, která se snaží odpovídat na otázky po tom, co je dobré či špatné či jak máme jednat, metaetika prověřuje možnosti samotné etiky: např. na základě čeho můžeme hovořit o něčem, jako je dobro, morálka či správnost.
 • zabývá se rozborem etických pojmů a výroků vzhledem k jejich logické struktuře, tedy zkoumá především jazyk morálky
 • zejména v průběhu 20.stol. sleduje nalézání formálních kritérií pro odlišení morálky od ostatních forem společenského vědomí, respektive odlišení morálních forem života od jiných forem

Aplikovaná etika

 • je nutné jí zkoumat ve vzájemném vztahu
 • Vyjadřuje se ke konkrétním, praktickým otázkám, které se týkají etických rozhodnutí. Sem patří např. bioetika (je odvětví aplikované etiky, jehož snahou je zkoumat či vymezovat principy lidského chování souvisejícího zejména s otázkami medicíny a nakládání s (lidským) životem - potrat, euthanasie) nebo žurnalistická etika (souhrnné pojmenování psaných i nepsaných norem, které se uplatňují v žurnalistice. Patří sem především etické kodexy, které přijímají jak jednotlivé redakce, tak organizace nebo státní instituce, aby novinářům poskytly vodítka, jak se rozhodovat v každodenních etických otázkách)

Etika autonomie

 • Vycházejí z autonomie svědomí a svobody jako základní mravní hodnoty.
 • Etika autenticity zdůrazňuje, že je morální jen to, co vychází z čistého upřímného přesvědčení

Normativní princip

 • vstupuje do popředí, 4 proudy:
 1. Etika ctnosti
 2. Etika povinnosti
 3. Etika užitku
 4. Etika odpovědnosti

Etika ctnosti

 • schopnost k hodnotově orientovanému jednání na základě stabilních pravidel (ctností) za účelem dosažení nejvyššího dobra
 • viz otázka 16.

Etika povinnosti (Kant)

 • dva atributy:
 1. Kategorická povinnost (viz otázka 17)
 2. Možnost volby
 • viz otázka 17.

Etika užitku

 • princip užitečnosti pro všechny zúčastněné (Epikuros, Bentham, Mill)- otázka 18.

Etika odpovědnosti

 • specifikace následků různých způsobů jednání ; sleduje kdo komu je za co odpovědný a zároveň mu ale musí být známo kritérium odpovědnosti
 • viz otázka 19.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code