Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


16. Etika ctností (resp.hodnot, etická skvělost)

Pojem

 • ctnost označuje zdatnost, což je v podstatě schopnost člověka, jednat v návaznosti na určité etické artefakty

Etika ctnosti

 • vychází z toho, že se člověk rozhoduje podle relativně stabilních postojů, tedy ctností –> hodnot
 • základní ideová platforma vychází od Platóna, Aristotela, Tomáše Akvinského, F. Schillera, I.Kanta
 • základní ideovou platformu vytvořil Aristoteles, který rozlišil dva druhy ctností:
 1. ctnost založená na rozumu (dianoetická ctnost) – schopnost rychlého úsudku, moudrost
 2. ctnost založená na vůli (etická ctnost) – hledá správnou míru jednání a chování –> statečnost, která je mezi zbabělostí a nerozvážností
 • stálost ctnosti vyplývá z návyku, který je otázkou výchovy. Velký vliv na upevnění ctností má i tradice.
 • 3 klíčové dimenze ctnosti podle Aristotela:
 1. rozum a náklonnost jako duchovní schopnosti člověka
 2. pojem ctnosti
 3. způsob života s cílem dosáhnout harmonické osobnosti
 • charakterizování ctnosti podle Aristotela:
 1. Formální vymezení – definice středu mezi dvěma krajnostmi, míru ctnosti stanovuje rozum –> ten buď posiluje vůli k dobru nebo ji brzdí na cestě ke zlu
 2. obsahové vymezení – vymezení účelu jednání a chování, tedy vztah ctnosti k nejvyššímu dobru
 • klasifikace podle T.Akvinského:
 1. mravní ctnosti: rozumnost, spravedlivost, statečnost, uměřenost
 2. teologické ctnosti: dává člověku Bůh, víra, naděje, láska
 • moderní éra: začíná v 18.století, formulují se základní občanské ctnosti –> cílem je dosažení harmonie celého lidství –>resp.mravní dokonalosti
 • současná etika: spis Ztráta ctnosti od MacIntyra – navazuje na Aristotela, mravnost má být v rámci etiky ctnosti zasazena do sociálních rámců, kontextů a tradic. Rozlišuje 3 roviny:
 1. praxe: lidé mají různé sociální role
 2. cílení celého lidského života: narativní řád
 3. tradice: zařazení života do dějin pospolitosti, od kterých je každý schopen odvodit svou identitu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code