Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


1. Základní principy v etice - morálka, etika, mravnost, kultura

 • pilířem podnikatelské etiky jsou takové zásady, které vyžadují dodržování základních hodnot, bez kterých by podnikání jako činnost nebylo uskutečnitelné
 • morálka má přitom přednost před samotnou podnikatelskou činností
  • takový přístup k podnikání vylučuje lež, podvádění, krádeže

Morálka

 • z latinského mós = zvyk, obyčej, mrav
 • morálka je soubor pravidel, hodnot a mravních citů lidského jednání
  • popisuje reálný stav - jak určitý jedinec nebo kolektivita splňují určité normy
 • přirozený zákon morálky – říká, jak má člověk jednat a chovat se, aby byl ve schodě se svou přirozeností
  • je vázán především na lidské pudy a sklony – např. zachování sebe sama, rodu apod.
  • důležitý je rozum, pomocí něhož rozeznáváme dobro a zlo
  • je nezbytné tento zákon doplňovat výchovou, vzděláním a životními zkušenostmi
 • morálka zahrnuje i hledání nových, zpravidla účinnějších kritérií, koordinace lidského jednání, které ho činí prospěšnějším, funkčnějším a hodnotnějším
 • mravní city – náklonnost, sympatie
  • spojují nás s bližními, vytváří společnou osudovost

Etika

 • éthos = zvyk, obyčej, mrav (z řečtiny i latiny)
 • teoretická reflexe reality (morálky), popisuje realitu a přidává, co by mělo být (je i jakýmsi souborem idejí)
 • etika je věda zkoumající mravně relevantní jednání, morálku nebo morálně relevantní jednání a jeho normy
 • na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, na nichž morálka stojí, popř. usiluje morálku zdůvodnit
  • zabývá se jednáním z hlediska dobra a zla, štěstím a smyslem života
  • nauka o mravně relevantním lidském chování
 • 1. stupeň je morálka (jak se všichni chovají)
  • etika = chování + jak bychom se měli chovat
 • etika je teorií morálky a mravnosti (v širším slova smyslu)
 • oslabuje se normativní síla etiky
 • základní otázky:
  • co je dobré a zlé? Co je spravedlivé? Co je to být svobodný?

Mravnost

 • v češtině se slovo mravnost dlouho používalo jako synonymum pro morálku
 • morální jednání je takové, které je v souladu s normami platné morálky a s vlastním svědomím, zatímco mravnost nemusí být svědomím reflektována

Kultura

 • = výsledky tvůrčích aktivit lidí, hl. umění ve všech podobách
 • kultura je celek tvořený souhrnem zásad, chápání hodnot a hodnotových žebříčků, vzorců chování a přístupů k zásadním otázkám života, které jsou sdíleny určitou skupinou jedinců určující jejich chování a jejichž pomocí je interpretováno chování jiných
 • podniková kultura – souhrn zásad, chápání, hodnot, vzorců, které jsou sdíleny určitou skupinou jedinců
  • podniková kultura je místem pro integritu zájmů podnikového týmu

Zdroj: Etické řízení ve firmě - Anna Putnová, Pavel Seknička

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code