Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


27. 2. 2014

Průběh zkoušky

Za docházku předtermín

 • Proběhne 24. 4. 2014
 • Ve zkoušce jen to, co bylo na přednáškách

Zkouška

 • Písemný test - bude obsahovat 15 otázek (možno získat 0, 1, 2 body)
 • 0 - 14 bodů - neprošel
 • 15 - 24 bodů - navíc bude ještě ústní zkouška
 • 25+ bodů - je to v kapse :-)

Konzultační hodiny Pokorného

 • Čtvrtek 12:00 - 14:00 místnost č. 331

Cyklus řízení

Řídící činnosti

 • I. Stanovení cílů, programů a plánů (strategické řízení
 • II. Organizování
 • III. Operativní řízení (realizace stanovených plánů)

Průřezové činnosti (protínají se všemi řídícími činnostmi, viz tabulka)

 • 1. Poznávací a informační analytická činnost
 • 2. Rozhodování
 • 3. Ovlivňování
 • 4. Kontrola (největší zpětná vazba); zpětná vazba = z výstupu na vstup (vstup do systému, zpětná vazba má pro celý systém význam, mění se vstupní data);
  • Př.: výstup = produkty firmy jdou špatně na odbyt ⇒ zpětná vazba = musí se změnit strategie ⇒ vstup = změněná strategie ⇒ zpětná vazba = lépe se prodává ⇒ atd…..

Rozhodování

Fáze procesu rozhodování:

 • 1. fáze - Určení souhrnu různých řešení
 • 2. fáze - Určení kritérií (nejdůležitější část)
 • 3. fáze - Vlastní rozhodnutí; volba řešení

Metody podpory rozhodování

1. Brainstorming

 • „útok na mozky“
 • Systematicky vedená rychlá diskuze mezi lidmi (experty) různého zaměření
 • princip metody je tzv. „Princip odloženého úsudku“ = oddělení fáze myšlení tvůrčího od myšlení kritického - Postupně se řeční, předchozí řečník se nesmí kritizovat, kritika až po skončení veškerého řečnění ⇒ rozvíjení nápadů
 • VÝHODY
  • není to nákladné;
  • je rychlé
  • možnost, že dostaneme nový a originální nápad, mohou se zde objevit noví zajímaví lidé, nebo se objeví nová schopnost u stávajícího zaměstnance
 • NEVÝHODY
  • velké nároky na řídícího diskuze – zabránit kritice, rozvíjet určité myšlenky, udržet tvůrčí myšlení;
  • inteligenti rádi kritizují, když nemůžou, tak mohou odmítnout přemýšlet;
  • ostych (obava podřízeného vůči nadřízeným, ale i naopak; strach ze ztrapnění)

2. Delfská metoda

 • = „heuristická metoda“
 • výhody a nevýhody opačné než u brainstormingu
 • anketa vícekolová
  • 0. kolo – položíme vybraným expertům otázku, v čem vidí problém, o čem má anketa být; toto kolo nemusí být
  • 1. kolo – strukturujeme otázky, uděláme soubor otázek, na které respondenti (odborníci) odpovídají; odpověď neznáme, čekáme, co odpovědí; otázky zpracujeme, což je velice náročné; odpovědi seřadíme, vezmeme dvě prostřední čtvrtiny = výsledek 1. kola ⇒ základ pro otázky 2. kola
  • 2.kolo – opět se opakuje 1. kolo
  • 3.kolo – opět se to opakuje (stále se upřesňuje, důležitý prostřední názor) ⇒ hotovo (zpětná vazba)
 • VÝHODY
  • získáme kvalifikovaný názor (pokud jsme dobře vybrali respondenty)
 • NEVÝHODY
  • výběr expertů;
  • nutná motivace respondentů;
  • je důležité respondentům dobře zaplatit
  • nákladné zpracování výsledků
  • časově náročné

Marketing (6.3.2014)

Marketing = je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

Základní podnikatelské koncepce

1) Výrobní

 • vychází z předpokladu, že zákazník bude preferovat výrobky, které budou levné a snadno dosažitelné.
 • toho se docílí vysokým objemem výroby novou technologií, která vede k nižším nákladům na jednotku produkce
 • úspory z rozsahu

2) Výrobková

 • vychází z předpokladu, že zákazník bude dávat přednost výrobkům nejvyšší kvality
 • výrobce je soustředěn na výrobek a ne vždy dostatečně vnímá situaci na trhu

3) Prodejní

 • vyplynula z hromadné výroby, cílem výrobce je prodat to, co vyrobil, nikoliv vyrábět, co by prodal (řada rafinovaných prodejních technik – reklama, atd.)

4) Marketingová

 • předpokládá zpětnou vazbu mezi trhem a výrobcem (musí mezi nimi existovat dvousměrná komunikace)
 • koncepce vychází ze zásady pochopení trhu, tj. přání a potřeb zákazníků a následném přizpůsobení produktu tak, aby s nimi byl v souladu

Prodejní vs. marketingová koncepce

 1. Důraz kladen na produkt X Důraz kladen na přání zákazníka
 2. Nerozlišování zákazníků X Cílový trh
 3. Podnik nejdříve vyrobí X Podnik nejdříve určí přání zákazníků a potom řeší, jak produkt vyrobí a distribuuje
 4. Management se orientuje na obrat X Management se orientuje na zisk
 5. Krátkodobé plánování X Dlouhodobá analýza

Pojmy

Sociální marketingová koncepce

 • snaží se dát do souladu potřeby a zájmy zákazníků s dlouhodobými sociálními a etnickými zájmy společnosti
 • firma v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou musí do svých rozhodnutí zahrnovat i faktor celospolečenských zájmů (zejména ekologických)

Marketingový mix

 • výrobek, cena, komunikace a distribuce (4P – product, price, promotion, placement)

Marketingově řízená firma

 • Marketingově řízená firma pracuje v určitém prostředí (vnitřním a vnějším).
 • Ke sledování a vyhodnocování prostředí firma buduje marketingový informační systém tj. systém všech procedur vytvořených za účelem shromažďování, analýzy a vyhodnocování nezbytných pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových aktivit

Marketingový výzkum

Testová otázka: Co je výsledkem marketingového výzkumu? – závěry a doporučení

 • Marketingový výzkum je souhrn aktivit, které zkoumají všechny části marketingové praxe, skládá se z:
  • 1. definování problémů
  • 2. plán výzkumu
  • 3. sběr informací, zjišťování údajů
  • 4. analýza údajů
  • 5. závěry a doporučení
 • Sekundární údaje zahrnují informace, které již byly zjištěny a zpracovány pro jiný účel
 • Zdroje sekundárních údajů jsou:
  • a) interní – např. přehledy o tržbách, údaje o účetnictví, firemní rozbory
  • b) externí – statistika, literatura,…
 • Primární údaje jsou nákladně získávány marketingovým výzkumem přímo v terénu

Základní metody výzkumu:

 • 1. pozorování – osobní nebo elektronické zaznamenávání skutečného chování
 • 2. průzkum – uskutečňuje se prostřednictvím dotazníků (pohovor či písemný dotazník)

Pravidla pro sestavování dotazníků

 • musí být jasná hlavní myšlenka dotazníku, co chceme dosáhnout, na koho se chceme obracet
 • nesmíme rozptylovat paměť dotazovaných, zejména dotazy na skutečnosti, které nejsou prožívané
 • používání srozumitelného slovníku, otázky kladené v logickém sledu
 • je třeba zvažovat psychologické faktory, dotazování mívají tendenci stylizovat
 • otázky nesmějí omezovat dotazovaného (musí mít možnost vybrat si svou odpověď)
 • dotazník musí obsahovat i kontrolní otázky

Výběr vzorku

 • vzorek zastupuje určitou populaci, kterou chceme zkoumat
 • typy výběru:
  • náhodný výběr – provádí se zejm. když nejsou znalosti o zkoumaném souboru
  • záměrný výběr – vybíráme objekty, u nichž předpokládáme, že jsou pro daný soubor typické
  • typický výběr – kombinace předchozích

Subjekty trhu

 • Domácnosti - kupující
 • Firmy - prodávající i kupující
 • Stát - ovlivňuje trh, kupující i prodávající (státní podniky)

Typy trhu

 • Potencionální trh – všichni, kdo mají o produkt zájem
 • Použitelný trh – mají o produkt zájem a byli by schopni ho zaplatit
 • Kvalifikovaný použitelný trh – použitelný trh včetně omezení
 • Cílový trh – kvalifikovaný použitelný trh (jeho část), na který se zaměříme
 • Podchycený trh – zákazníci, kteří si produkt zakoupili

Typy marketingu

 • Tržně nediferencovaný marketing = firma nedělá mezi zákazníky rozdíly
  • hromadný – jeden výrobek, jeden mix
  • výrobkově diferencovaný – více výrobků, jeden mix
 • Cílený marketing - firma se soustřeďuje jenom na určitý (-é) segment(y) trhu
  • koncentrovaný – jeden mix
  • diferencovaný – více mixů

Výrobek

Výrobek a jeho životní cyklus

 • produkt je jakýkoliv hmotný statek, služba nebo myšlenka, která se stává předmětem směny na trhu a je určena k uspokojení lidské potřeby či přání

Členění výrobků

 • výrobní sortiment – šíře nabídky podniku, je vytvářen výrobnímu řadami
 • šíře výrobního sortimentu se mění počtem skupin výrobků, hloubkou sortimentu rozumíme počet výrobků ve výrobní řadě
 • sortiment není neměnný
  • firma v rámci své marketingové strategie sortiment zužuje nebo rozšiřuje
  • důvody ke změně sortimentu:
   • konkurence má nový produkt
   • snaha uchytit se v určitém tržním segmentu
   • rozšíření přitažlivosti existujícího sortimentu
   • protažení výrobního sortimentu
  • pozor na „kanibalizaci“ výrobku (nový produkt se prodává na úkor produktu existujícího).

Pojmy

Značka výrobku - značkou rozumíme identifikaci zboží určitého výrobce pomocí jména, symbolu, čísla, tvaru nebo jejich vzájemnou kombinaci

Ochranná známka (obchodní značka registrovaná) - je součástí výrobku, právně chráněná

Značkové zboží X Neznačkové výrobky – generické, druhové produkty

Značka výrobce – obchodní firmy zavádějí vlastní značku

Význam značky:

 • umožňuje klientovi odlišit produkt od konkurenčního, sděluje, co může od výrobku očekávat, jaká je jeho image
 • vede ke konzistenci v nákupním chování (dobrá zkušenost, zvyk s produktem určité značky vede k nákupu produktu jiného produktu téže značky)
 • může být i základem komunikace se zákazníkem (identifikace výrobku, reklamní kampaň)
 • značky:
  • značka kmenová
  • značka individuální
  • věrnost značce

Vývoj výrobku

 1. výběr námětů
 2. podnikatelská analýza
 3. rozvoj výrobku
 4. testování na trhu
 5. komercionalizace

Výběr námětu

 • uvnitř i vně firmy (úsek rozvoje, ostatní pracovníci, zákazníci, konkurence)
 • cílem výběru námětů je omezení námětů na ty, které nejlépe odpovídají strategii firmy (a zároveň na ně má firma kapacity a možnosti)

Podnikatelská analýza: i náklady na vývoj, výrobu a předpoklady prodeje a výkonnosti

Rozvoj produktu: kapitálově nejnáročnější

Testování na trhu: Standardní, řízené, simulovaná

Životní cyklus výrobku:

 1. uvedení
 2. růst
 3. znalost
 4. úpadek
 • každá fáze je charakterizovaná určitou formou a výší výdajů, výší ceny, prodeje, zisku, distribucí, reklamní a simulační strategií
 • Odchylky v životním cyklu výrobků – móda, nový život, styl

Cena a cenová politika (13.3.2014)

 • Není od věci přečíst si příslušnou kapitolku v TNH
 • Cena = výše peněžní úhrady
 • FCE ceny – informační, nejpružnější z marketingového mixu (neplést s elasticitou!) – cenu lze nejrychleji změnit
 • Cena je nejdůležitějším činitelem ovlivňujícím poptávku po zboží.

TESTOVÁ OTÁZKA: Čím se liší cena od ostatních části marketingového mixu? ⇒ jediná přináší výnosy, ostatní části marketingového mixu jsou nákladové TESTOVÁ OTÁZKA: vyjmenujte cíle firmy, metody stanovení ceny… (časté vyjmenovávací otázky)

Cíle firmy v ustanovení ceny

 • U každého jednání je důležité určit si cíle
 • Cíle:
  • 1) Zisk
   • Určí se cena, při které přínosy převýší náklady
   • Zisk: na obrat, množství produkce, svobodný zisk, na kapitál
  • 2) Maximalizace zisků
  • 3) Tržní podíl
   • snaha o zvýšení/udržení tržního podílu
  • 4) Růst objemu prodeje
   • a) ??? - tato info mi unikla
   • b) sezónní záležitost
  • 5) Návratnost investic
   • nesmí se opomenout alternativní investice (pokud se zdá oblast nevýhodná, uvažovat o investici do jiného produktu)
   • už při průzkumu trhu a úvaze, co budeme produkovat, máme mít určitou představu, za jakou cenu budeme chtít prodávat
  • 6) Špičková kvalita výrobku
   • může, ale nemusí být
  • 7) Jiné cíle
   • zadní vrátka, status quo
   • bránit konkurenci ve vstupu na trh,…

Metody stanovení ceny

1. Nákladově orientovaná metoda

 • spočítáme náklady, přidáme marži a máme cenu
 • VÝHODY:
  • jednoduchost
  • když se to podaří prodat, jsme v zisku
 • NEVÝHODY:
  • náklady jsou fixní a variabilní, fixní se budou do množství produkce rozpouštět ⇒ u jednotky produkce je rozdíl
  • variabilní náklady nejsou lineární
  • není jednoduché stanovit, kolik jsou náklady na jednotku produkce, záleží na tom, kolik toho prodáme, to závisí na ceně – začarovaný kruh
  • neodráží reálnou situaci na trhu

2. Metoda orientovaná na konkurenci

 • prozkoumáme konkurenci, stanovíme podle našich cílů – výš/níž než konkurence
 • VÝHODY:
  • ???
 • NEVÝHODY:
  • může se stát, že zisk nebude
  • neodráží reálnou situaci na trhu – „opičíme“ se po konkurenci

3. Metoda podle vnímání hodnoty zákazníka

 • hodnota, kterou má produkt pro zákazníka
  • podle kvality, renomé,…

4. Metoda orientovaná na poptávku

 • na to, jak poptávka vypadá
 • elasticita – jak reaguje poptávané množství na 1% změnu ceny
  • větší procento – elastická
  • menší – neelastická
 • poptávka elastická – můžeme uvažovat o snížení
 • poptávka neelastická – můžeme uvažovat o zvýšení ceny
 • od tržeb musíme odečíst náklady
  • fixní + variabilní náklady
  • fixní – důležité u začínajících firem
  • variabilní – množství práce
 • abychom docílili mez rentability
 • variabilní náklady – úspory z rozsahu

Konkurzní a smluvní cena

 • konkurz = výběrové řízení
 • stanoví se kritéria
 • transparentnost

Strategie stanovení ceny

 1. „Skimming = „slíznout smetanu“
  • musíme cenu nasadit vysoko; můžeme si dovolit, když náš produkt nikdo jiný nemá (máme monopol skutečný – ten je dočasný, nebo monopol domnělý)
 2. Strategie pronikání na trh
  • stanovujeme cenu nízkou
  • pro úspěšné uplatnění poptávka musí být elastická
 3. Stanovení ve výrobních skupinách
  • a) výrobní skupina (soubor produkce) se stanovuje v souvislosti s marketingovou komunikací
  • b) ze skupiny dáme jeden produkt drahý – nikdo moc kupovat nebude, ale může to ovlivnit prodej ostatních ⇒ psychologie, mám jeden špičkový drahý produkt, ale zbytek je levnější
  • c) dáme jeden produkt hodně levný, nebo zadarmo, ostatní standard – není tak nákladný; vytváříme dojem, že jsme levnější; např. rohlíky jsou za 0,90Kč, zbytek á normální ceny, ale lidé když už tady jsou, tak nakoupí i jiné věci (klasicky hypermarkety)
 4. Psychologický přístup
  • např. pomocí slev (???)
 5. Diskriminační stanovení ceny
  • např. levné jízdenky na dopravu pro studenty :-)

Změna ceny (20.3.2014)

Důvody změny ceny (časté téma Testu!!!)

1. Změna nákladů

 • změní se naše náklady
 • zpravidla jde o zvýšení nákladů ⇒ změna cenové politiky, musíme se dívat na konkurenci, abychom nebyli moc drazí.

2. Chování konkurence

 • nesmíme být nejdražší na trhu

3. Tržní podíl

 • snížení tržního podílu X nedaří se nám hodnotu tržního podílu snížit
 • existuje marketingový mix, nemusíme hýbat jenom s cenou (musíme najít ideální souhrn marketingového mixu)

4. Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou

 • cítíme, že bychom mohli prodat více (nebo obráceně)

5. Využití výrobní kapacity

 • pokrytí fixních nákladů (nejen nájem, ale i práce, zaměstnanci nesmí být nečinní)

6. Změna cílů firmy

 • orientace na jiné skupiny, atd.

7. Výrobek se dostal do jiné fáze svého životního cyklu

 • může to být už předpokládaná změna (dopředu jsme s tím počítali)

Slevy

1. Množstevní sleva (rabat)

 • základní typ slevy

2. Sleva při platbě

 • platba je realizovaná okamžitě nebo dřív
 • není známka bankrotu! (i když může být); firma vypadá, že nemá ani korunu, ale je to standardní sleva
 • důvody:
  • většina firem má cizí zdroje (půjčeno); čím lidé platí později, tím musím mít víc půjčeno
  • v našich podmínkách už se tolik nevyskytuje, dříve při vývozu jistota, že dostaneme služby a zboží zaplaceny

3. Sezónní srážka

 • např. uhlí, zájezd na hory,…

4. Funkční sleva

 • poskytuje se distribučním článkům, které se podílejí na reklamě (dám někomu slevu na produkt, když bude dělat produktu reklamu)

5. Bonus (prémie)

 • když často nakupuji u určitého prodejce, jakási množstevní sleva po čase (např. jakmile nakoupím od začátku za 100 000Kč ⇒ bonus)
 • snaha udržet si zákazníka

6. Prodej na protiúčet

 • např. přivezu staré auto, budu mít slevu na nové
 • nemusí být jenom jako vyjít vstříc zákazníkovi

Marketingová komunikace a stimulování prodeje

Principy marketingové komunikace

 • klíčové slovo: SDĚLENÍ
  • příjemce sdělení: cíloví zákazníci, tisk, veřejnost, akcionáři,…; kdokoliv, na koho se obracíme
 • charakter sdělení, forma komunikace

Model „AIDA“

 • Awareness (upoutat pozornost; sdělení má upoutat pozornost)
 • Interest (vzbudíme zájem)
 • Desire (touha, přání)
 • Action (příjemce sdělení se musí k něčemu rozhoupal, a např. si vytoužený výrobek zakoupil)
 • sdělení by mělo být upraveno podle toho, v které fázi z AIDA se nacházíme
 • sdělení by mělo působit racionálními, emotivními a event. morálními důvody
  • racionálních důvodů se do reklam dostává stále méně
 • VÝHODY REKLAMY:zvyšuje informovanost subjektu na trhu
 • NEVÝHODY: představuje nezanedbatelné náklady

Reklama

 • dominantní forma marketingové komunikace, ale není jediná!!!
 • placená forma neosobní masové komunikace
 • cíl: ovlivnit chování spotřebitele

Plánování

TEST: Vyjmenovávací otázky (např. vyjmenujte cíle reklamy, 1-2 vysvětlené)

Cíle podnikové reklamy

 • 1) tvorba značky (každá značka se musí nákladně vybudovat)
 • 2) zvýšení/udržení tržního podílu
 • 3) zvýšení prodeje
 • 4) zvýšení poptávky
 • 5) posílení finanční pozice
  • může přilákat investory, levnější získávání zdrojů
 • 6) vytváření pozitivní image
 • 7) motivace vlastních pracovníků
 • 8) zvýšení možnosti distribuce

Stanovení (tvorba) finančního rozpočtu

 • 1) na reklamu je přidělena určitá částka
 • 2) „účelová metoda“
  • dělají se projekty ⇒ co by bylo potřeba, jak reklamu tvořit; může se stát, že reklama
 • 3) rozpočet udělat procentem z prodeje
 • 4) podle parity s konkurencí
  • vnímá trh

Tvorba reklamních sdělení

reklama musí být ZAPAMATOVATELNÁ!!!

 • 1) informativní
 • 2) přesvědčovací
 • 3) připomínající

Vlastnosti reklamního sdělení

TEST!!! - toto se v něm může vyskytnout!!!

 • 1) účelnost
  • příjemce reklamního sdělení bude přesvědčen o účelnosti produktu pro něj (i když to z objektivního pohledu je nesmysl)
 • 2) důvěryhodnost
  • zákazník bude věřit, že je sdělení pravda (i když je to nesmysl)
 • 3) distinkce
  • čím se produkt skutečně/domněle odlišuje od produktu konkurenčního

Styl reklamy

vytvoření nálady, image

 • dojem luxusu: např. v reklamě na nejlevnější kávu v pozadí pařížská kavárna
 • běžný život

doporučující posudek

 • důvěryhodná osoba něco doporučí (např. Hanzlík doporučuje Proenzi :-D )

odborný posudek

 • př. zubař v reklamě na Sensodyne

symbol osobnosti

 • např. Josef Dvořák za kuponové privatizace

Výběr médií (27.3.2014)

Kritéria při výběru médií pro reklamu

1. Náklady na reklamu

 • celková cena

2. Pokrytí trhu

 • vyjadřuje množství lidí z celého trhu, které reklama zasáhne

3. Selektivita

 • schopnost média zasáhnout určitou skupinu potenciálních klientů

4. Proniknutí reklamy

 • vyjadřuje procento z cílového trhu
 • pokrytí nás zajímá tam, kde je cílový trh celým trhem (např. trh pracích prášků)

5. Pružnost médi

 • jak rychle je médium schopno uspokojit požadavek

6. Úroveň média

 • úroveň z hlediska našich potenciálních zájemců – musí být důvěryhodné

7. Frekvence

 • jak často můžeme reklamu „cpát“ lidem do hlavy
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code