Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


07. Druhy hypotéz, dispozic a sankcí právních norem

  • klasifikaci strukturálních elementů kondicionálních právních norem lze provést podle tří kritérií:

Míra abstraktnosti formulace

  • relativně abstraktní hypotézy, dispozice, sankce
    • zákonodárce jimi vytváří větší prostor pro uvážení soudu a dalších orgánů aplikujících právo
    • výhodný při vyšší variabilitě případů; pružnější - změní-li se sociální realita, konkrétní právo se může stát mrtvým
    • v moderním demokratickém právu by se neměly vyskytovat abstraktní sankce typu „soud potrestá dle uvážení“ - platí zásada Ubi ius incertum, ibi ius nullum (kde je právo neurčité, tam není práva)
  • př.:
  • relativně konkrétní hypotézy, dispozice, sankce
  • formulace je velmi konkrétní, obsahuje např. číslovky
  • nevytváří prostor pro uvážení při aplikaci
  • vyšší míra právní jistoty pro adresáty norem
  • př.:

Kumulativnost nebo alternativnost formulace (vlastní konstrukce)

  • kumulativní charakter formulace hypotézy, dispozice, sankce
    • konstruovány jako konjunkce podmínek - musí být splněny všechny podmínky nebo povinnosti, využita všechna oprávnění nebo uděleny všechny sankce
    • používají se spojky „a“, „jakož i“, „i“, „rovněž“ ve významu slučovacím
  • př.:
  • alternativní charakter formulace hypotézy, dispozice, sankce
    • konstruovány jako disjunkce podmínek
    • stačí splnit alespoň jednu podmínku
    • používá se spojka „nebo“ a obdobné („anebo“)
  • př.:

Úplnost či neúplnost vymezení (výčtu) hypotézy, dispozice, sankce

  • taxativní výčet (úplný, uzavřený)
    • nelze přihlédnout k jiným než uvedeným podmínkám, nelze ukládat jiné než uvedené sankce,…
    • důležitý pro výčet právních povinností, sankcí nebo vymezení působnosti orgánů veřejné moci (kompetenční normy)
  • př.:
  • demonstrativní výčet (příkladný)
    • vytváří prostor pro uvážení pro soudy a další orgány veřejné moci aplikující právní normy
    • často používané zákonodárcem u hypotéz, kdy orgán aplikující právo může přihlédnout i k jiným podmínkám, resp. okolnostem, než jsou uvedeny v zákoně
    • v moderním právním státě nelze demonstrativně stanovit právní povinnosti a sankce
    • používají se obraty typu „zejména“, „například“, „jiné okolnosti“
  • př.:

Prameny

  • Gerloch A.: Teorie práva (4. upr. vyd.), 200 str. 39 - 50
  • vlastní výpisky ze semináře Teorie práva I. doc. Maršálka
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code