Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


06. Struktura právních norem

 • trichotomická (podmíněná věta): hypotéza-dispozice-sankce (sankce nastává v případe nedodržení dispozice)
 • tetrachomická o dvou částech: hypotéza-dispozice, nedodržení dispozice-sankce

hypotéza

 • podmínky realizace normy
 • podm. za nichž nastane dispozice popřípadě sankce
 • podm. kt. musí nastat, aby norma působila a mohla se uplatnit na jednotlivé případy
 • napr. okruh adresátů, časová působnost, …

dispozice

 • vlastní pravidlo chování
 • jadro normy- nemůže u normy absentovat!
 • jednotlivé žádoucí modality chování, tj. z hlediska normotvůrce příkaz, zákaz, dovolení a z hlediska adresáta opráv¬nění a povinnost

sankce

 • újma za porušení právních povinností stanovených v dispozici právní normy
 • imperfektní norma= norma bez sankce
 • druhy sankcí:
  • absolutně určité- stanoven druh trestu i jeho výše
  • relativně určité- stanoven druh trest a jeho výše v určitém rozmezí
  • neurčité- nestanoven ani druh trestu, ani jeho výše

Normy kondiciální a klasifikace jejich strukturálních elementů

 • normy s klasickou trichotomickou strukturou = kondicionální
 1. míra abstraktnosti formulace strukturálních částí právní normy
  • relativně abstraktní formulace hypotézy, dispozice, sankce
   • větší prostor pro uvážení soudu a dalších orgánů veřejné moci aplikujících normy
   • nemůže být příliš široká či vůbec zcela vágní, (kde je právo neurčité, tam není práva)

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zněni pozdějších předpisů

Vyloučení soudců §14

(1) Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k je¬jich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti.

 • relativně konkrétní formulace hypotézy, dispozice, sankce
  • nevytváří pro¬stor pro uvážení při aplikaci
  • vyšší míra právní jistoty pro adresáty norem

vyhláška MVč. 25/1998 Sb. o vnějším označení policie a prokazování příslušností k policii

§2 Způsob vnějšího označení policistů

(1) Policisté, kteří nosí služební stejnokroj 92, jsou na rukávě stejnokroje označeni rukávovým znakem policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem „ POLICIE „ v bílém orámo¬vání na podkladě tmavomodré barvy, (dále jen „ rukávový znak“). Vzor rukávového znaku je vyobrazen v příloze č. l obr. 1.

 1. kumulativnost nebo alternativnost formulace struk¬turálních částí právní normy
  • kumulativní charakter formulace hypotézy, dispozice a sankce
   • musí být splněny všechny podmínky, splněny všech¬ny povinnosti, využita všechna oprávnění nebo uděleny všechny sankce
   • spojka „a„ a obdobné, např., jakož i“, „i„, „rovněž“ ve významu slučovacím

zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších před¬pisů

§32

(1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti, který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem ná¬vykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry.

 • alternativní charakter hypotézy, dispozice, sankce
  • stačí, aby byla splněna i jen jedna povinnost, využito i jen jedno z oprávnění, uložena jedna ze sankcí
  • spojka „nebo„a obdobné („anebo“)

zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Držba §129

(1) Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe.

 1. úplnosti či neúplnosti vymezení hypotézy, dispozice, sankce
  • taxativní výčet
   • úplný, uzavřený výčet
   • nelze přihlédnout k jiným než uvedeným podmínkám, nelze ukládat jiné než uvedené sankce
   • výčet právních povinností a sankcí, taxativní musí být vymezení působnosti orgánů veřej¬né moci

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů

§25 Orgány fakulty

(1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou a) akademický senát fakulty, b) děkan, c) vědecká rada fakulty, d) disciplinární komise fakulty. (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.

 • demonstrativní výčet
  • příkladný výčet
  • prostor pro uvážení pro soudy a další orgány veřejné moci aplikující právní normy
  • obraty typu „zejména„, „například“, „jiné okolnosti„
  • v recentním právním státě nelze demonstrativně stanovit právní povinnosti a sankce za jejich nedodržení

zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

§2f Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky

(1) Dalšími předpoklady pro plnění veřejné zakázky jsou na¬příklad: a) technické a materiální vybavení k plnění veřejné zakázky, b) počet zaměstnanců odborných profesí rozhodných pro plnění veřejné zakázky, c) přehled významných zakázek uskutečněných uchazečem v po¬sledních letech s uvedením objednatele, popřípadě kupujícího, místa a doby plnění.

uvedená tři hlediska lze kombinovat

Prameny

 • GERLOCH, Aleš.Teorie práva.5.vyd.Plzeň:Aleš Čeněk,2009, s.36-47
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code