Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-6 [2011/02/22 07:06]
Klára Švandelíková [sankce]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-6 [2012/01/03 01:15]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 06. Struktura právních norem ====== 
- 
-  * trichotomická (podmíněná věta): hypotéza-dispozice-sankce (sankce nastává v případe nedodržení dispozice) 
-  * tetrachomická o dvou částech: hypotéza-dispozice,​ nedodržení dispozice-sankce 
- 
-===== hypotéza ===== 
- 
-  * podmínky realizace normy 
-  * podm. za nichž nastane dispozice popřípadě sankce 
-  * podm. kt. musí nastat, aby norma působila a mohla se uplatnit na jednotlivé případy 
-  * napr. okruh adresátů, časová působnost, … 
- 
-===== dispozice ===== 
- 
-  * vlastní pravidlo chování 
-  * jadro normy- nemůže u normy absentovat! 
-  * jednotlivé žádoucí modality chování, tj. z hlediska normotvůrce příkaz, zákaz, dovolení a z hlediska adresáta opráv¬nění a povinnost 
- 
-===== sankce ===== 
- 
-  * újma za porušení právních povinností stanovených v dispozici právní normy 
-  * imperfektní norma= norma bez sankce 
-  * druhy sankcí: ​ 
-    * absolutně určité- stanoven druh trestu i jeho výše 
-    * relativně určité- stanoven druh trest a jeho výše v určitém rozmezí ​ 
-    * neurčité- nestanoven ani druh trestu, ani jeho výše ​ 
- 
-===== Normy kondiciální a klasifikace strukturálních elementů ===== 
- 
-  * normy s klasickou trichotomickou strukturou = kondicionální 
- 
-  - **míra abstraktnosti formulace strukturálních částí právní normy** 
-    * //​relativně abstraktní formulace hypotézy, dispozice, sankce// 
-      * větší prostor pro uvážení soudu a dalších orgánů veřejné moci aplikujících normy 
-      * nemůže být příliš široká či vůbec zcela vágní, (kde je právo neurčité, tam není práva) 
- 
-zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zněni pozdějších předpisů 
- 
-Vyloučení soudců §14 
- 
-(1) Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k je¬jich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti. 
- 
-    * //​relativně konkrétní formulace hypotézy, dispozice, sankce** 
-      * nevytváří pro¬stor pro uvážení při aplikaci 
-      * vyšší míra právní jistoty pro adresáty norem 
- 
-vyhláška MVč. 25/1998 Sb. o vnějším označení policie a prokazování příslušností k policii 
- 
-§2 Způsob vnějšího označení policistů 
- 
-(1) Policisté,​ kteří nosí služební stejnokroj 92, jsou na rukávě stejnokroje označeni rukávovým znakem policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem „ POLICIE " v bílém orámo¬vání na podkladě tmavomodré barvy, (dále jen „ rukávový znak"​). Vzor rukávového znaku je vyobrazen v příloze č. l obr. 1. 
- 
-  - **kumulativnost nebo alternativnost formulace struk¬turálních částí právní normy** 
-    * //​kumulativní ​  ​charakter ​  ​formulace ​  ​hypotézy, ​  ​dispozice a sankce// 
-      * musí být splněny všechny podmínky, splněny všech¬ny povinnosti, využita všechna oprávnění nebo uděleny všechny sankce 
-      * spojka „a" a obdobné, např., jakož i", „i", „rovněž"​ ve významu slučovacím 
- 
-zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších před¬pisů 
- 
-§32 
- 
-(1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti,​ který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem ná¬vykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry. 
- 
-    * //​alternativní charakter hypotézy, dispozice, sankce// 
-      * stačí, aby byla splněna i jen jedna povinnost, využito i jen jedno z oprávnění,​ uložena jedna ze sankcí 
-      * spojka „nebo"​a obdobné („anebo"​) 
- 
-zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
- 
-Držba §129 
- 
-(1) Držitelem je ten, kdo s věcí nakládá jako s vlastní nebo kdo vykonává právo pro sebe. 
- 
- 
-  - **úplnosti či neúplnosti vymezení hypotézy, dispozice, sankce** 
-    * //​taxativní výčet// 
-      * úplný, uzavřený výčet 
-      * nelze přihlédnout k jiným než uvedeným podmínkám,​ nelze ukládat jiné než uvedené sankce 
-      * výčet právních povinností a sankcí, taxativní musí být vymezení působnosti orgánů veřej¬né moci 
- 
-zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 
-předpisů 
- 
-§25 Orgány fakulty 
- 
-(1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou 
-a) akademický senát fakulty, 
-b) děkan, 
-c)  vědecká rada fakulty, 
-d) disciplinární komise fakulty. 
-(2) Dalším orgánem fakulty je tajemník. 
- 
-    * //​demonstrativní výčet// 
-      * příkladný výčet 
-      * prostor pro uvážení pro soudy a další orgány veřejné moci aplikující právní normy 
-      * obraty typu „zejména",​ „například",​ „jiné okolnosti"​ 
-      * v recentním právním státě nelze demonstrativně stanovit právní povinnosti a sankce za jejich nedodržení 
- 
-zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
- 
-§2f Další předpoklady pro plnění veřejné zakázky 
- 
-(1) Dalšími předpoklady pro plnění veřejné zakázky jsou na¬příklad:​ a)  technické a materiální vybavení k plnění veřejné zakázky, 
-b) počet zaměstnanců odborných profesí rozhodných pro plnění veřejné zakázky, 
-c) přehled významných zakázek uskutečněných uchazečem v po¬sledních letech s uvedením objednatele,​ popřípadě kupujícího,​ místa a doby plnění. 
- 
-uvedená tři hlediska lze kombinovat 
- 
-===== Prameny ===== 
- 
-  * GERLOCH, Aleš.Teorie práva.5.vyd.Plzeň:​Aleš Čeněk,​2009,​ s.36-47 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code