Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-6 [2011/02/21 23:19]
Klára Švandelíková [6. Struktura právních norem]
teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-6 [2011/02/22 07:08]
Klára Švandelíková [Normy kondiciální a klasifikace strukturálních elementů]
Řádek 26: Řádek 26:
     * neurčité- nestanoven ani druh trestu, ani jeho výše ​     * neurčité- nestanoven ani druh trestu, ani jeho výše ​
  
-normy s klasickou trichotomickou strukturou ​kondicionální +===== Normy kondiciální a klasifikace ​jejich ​strukturálních elementů ​=====
-**klasifikace strukturálních elementů ​kondicionálních právních norem**+
  
-1) **míra abstraktnosti formulace strukturálních částí právní ​normy**+  ​* normy s klasickou trichotomickou strukturou = kondicionální
  
-o //​relativně abstraktní formulace hypotézy, dispozice, ​sankce// +  - **míra abstraktnosti formulace strukturálních částí právní normy** 
- +    * __relativně abstraktní formulace hypotézy, dispozice, ​sankce__ 
-o větší prostor pro uvážení soudu a dalších orgánů veřejné moci aplikujících ​    ​normy +      ​* ​větší prostor pro uvážení soudu a dalších orgánů veřejné moci aplikujících normy 
- +      ​* ​nemůže být příliš široká či vůbec zcela vágní, (kde je právo neurčité, tam není práva)
-o nemůže být příliš široká či vůbec zcela vágní, (kde je právo neurčité, tam není práva)+
  
 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zněni pozdějších předpisů zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zněni pozdějších předpisů
Řádek 43: Řádek 41:
 (1) Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k je¬jich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti. (1) Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k je¬jich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti.
  
-o //​relativně konkrétní formulace hypotézy, dispozice, ​sankce// +    * __relativně konkrétní formulace hypotézy, dispozice, ​sankce__ 
- +      ​* ​nevytváří pro¬stor pro uvážení při aplikaci 
-o nevytváří pro¬stor pro uvážení při aplikaci +      ​* ​vyšší míra právní jistoty pro adresáty norem
- +
-o vyšší míra právní jistoty pro adresáty norem+
  
 vyhláška MVč. 25/1998 Sb. o vnějším označení policie a prokazování příslušností k policii vyhláška MVč. 25/1998 Sb. o vnějším označení policie a prokazování příslušností k policii
Řádek 55: Řádek 51:
 (1) Policisté,​ kteří nosí služební stejnokroj 92, jsou na rukávě stejnokroje označeni rukávovým znakem policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem „ POLICIE " v bílém orámo¬vání na podkladě tmavomodré barvy, (dále jen „ rukávový znak"​). Vzor rukávového znaku je vyobrazen v příloze č. l obr. 1. (1) Policisté,​ kteří nosí služební stejnokroj 92, jsou na rukávě stejnokroje označeni rukávovým znakem policie, který tvoří velký státní znak České republiky se slovem „ POLICIE " v bílém orámo¬vání na podkladě tmavomodré barvy, (dále jen „ rukávový znak"​). Vzor rukávového znaku je vyobrazen v příloze č. l obr. 1.
  
-2) **kumulativnost nebo alternativnost formulace struk¬turálních částí právní normy** +  - **kumulativnost nebo alternativnost formulace struk¬turálních částí právní normy** 
- +    * __kumulativní ​  charakter ​  ​formulace ​  ​hypotézy, ​  ​dispozice a sankce__ 
-o //​kumulativní ​  charakter ​  ​formulace ​  ​hypotézy, ​  ​dispozice a sankce// +      ​* ​musí být splněny všechny podmínky, splněny všech¬ny povinnosti, využita všechna oprávnění nebo uděleny všechny sankce 
- +      ​* ​spojka „a" a obdobné, např., jakož i", „i", „rovněž"​ ve významu slučovacím
-o musí být splněny všechny podmínky, splněny všech¬ny povinnosti, využita všechna oprávnění nebo uděleny všechny sankce +
- +
-o spojka „a" a obdobné, např., jakož i", „i", „rovněž"​ ve významu slučovacím+
  
 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších před¬pisů zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších před¬pisů
Řádek 69: Řádek 62:
 (1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti,​ který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem ná¬vykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry. (1) Jestliže pachatel spáchal trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti,​ který si, a to ani z nedbalosti, nepřivodil vlivem ná¬vykové látky, přihlédne soud k této okolnosti při stanovení druhu trestu a jeho výměry.
  
-o //​alternativní ​charakter hypotézy, dispozice, ​sankce// +    * __alternativní ​charakter hypotézy, dispozice, ​sankce__ 
- +      ​* ​stačí, aby byla splněna i jen jedna povinnost, využito i jen jedno z oprávnění,​ uložena jedna ze sankcí 
-o  stačí, aby byla splněna i jen jedna povinnost, využito i jen jedno z oprávnění,​ uložena jedna ze sankcí +      ​* ​spojka „nebo"​a obdobné („anebo"​)
- +
-o spojka „nebo"​a obdobné („anebo"​)+
  
 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Řádek 82: Řádek 73:
  
  
-3) **úplnosti či neúplnosti vymezení hypotézy, dispozice, sankce** +  - **úplnosti či neúplnosti vymezení hypotézy, dispozice, sankce** 
- +    * __taxativní ​výčet__ 
-o //​taxativní ​výčet// +      ​* ​úplný, uzavřený výčet 
- +      ​* ​nelze přihlédnout k jiným než uvedeným podmínkám,​ nelze ukládat jiné než uvedené sankce 
-o  úplný, uzavřený výčet +      ​* ​výčet právních povinností a sankcí, taxativní musí být vymezení působnosti orgánů veřej¬né moci
- +
-o nelze přihlédnout k jiným než uvedeným podmínkám,​ nelze ukládat jiné než uvedené sankce +
- +
-o výčet právních povinností a sankcí, taxativní musí být vymezení působnosti orgánů veřej¬né moci+
  
 zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
Řádek 104: Řádek 91:
 (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník. (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.
  
-o //​demonstrativní ​výčet// +    * __demonstrativní ​výčet__ 
- +      ​* ​příkladný výčet 
-o  příkladný výčet +      ​* ​prostor pro uvážení pro soudy a další orgány veřejné moci aplikující právní normy 
- +      ​* ​obraty typu „zejména",​ „například",​ „jiné okolnosti"​ 
-o prostor pro uvážení pro soudy a další orgány veřejné moci aplikující právní normy +      ​* ​v recentním právním státě nelze demonstrativně stanovit právní povinnosti a sankce za jejich nedodržení
- +
-o obraty typu „zejména",​ „například",​ „jiné okolnosti"​ +
- +
-o v recentním právním státě nelze demonstrativně stanovit právní povinnosti a sankce za jejich nedodržení+
  
 zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Řádek 124: Řádek 107:
 uvedená tři hlediska lze kombinovat uvedená tři hlediska lze kombinovat
  
-zdroj: ​GERLOCH, Aleš.Teorie práva.5.vyd.Plzeň:​Aleš Čeněk,​2009,​ s.36-47+===== Prameny ===== 
 + 
 +  * GERLOCH, Aleš.Teorie práva.5.vyd.Plzeň:​Aleš Čeněk,​2009,​ s.36-47
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code