Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

teorie-prava:pfuk:teorka:zkouska:otazka-69 [2012/01/03 01:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 69. Právo a čas ======
 +
 +__**Je třeba rozlišovat**__
 +  - **Schválení právní normy** - norma poté reálně existuje, ale nevyvolává právní účinky
 +  - **Platnost normy** nastává v okamžiku, kdy byly splněny určité formální náležitosti (v ČR norma vstupuje v platnost okamžikem publikace - vyhlášení)
 +    * Norma, která je platná, je součástí právního řádu
 +    * Historicky dvě základní formy publikace
 +      * Materiální - starší forma - např. „vybubnování“ a seznámení s obsahem
 +      * Formální - současnost - zveřejnění v úřední sbírce
 +  - **Účinnost** - samotná časová působnost normy- může se od platnosti lišit
 +
 +===== Účinnost právního předpisu =====
 +
 +  * „možnost způsobit následky s přijetím normy vymezené, tj. jeho aplikovatelnost na normou upravené právní vztahy“
 +  * Účinnost právního předpisu nemůže nastat dříve, nežli jeho platnost (jednalo by se o pravou retroaktivitu)
 +  * Stanovení účinnosti možno dvěma způsoby:
 +    * Vázané na čas - tři možnosti:
 +       - účinnost se kryje s platností (u nás výjimečné - možno jen vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem)
 +       - účinnost stanovena speciálním ustanovením
 +       - použito generální ustanovení v Ústavě či publikační normě (v ČR §3 odst. 3 zákona 309/1999 o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, podle něhož účinnost nastává 15. dnem po nabytí platnosti -> vyhlášení - není-li stanovena pozdější účinnost)
 +    * Vázané na vznik jiných právních skutečností (např. přijetí jiného předpisu, volby apod.)
 +  * **Legisvakační lhůta** (vacatio legis) - mezi okamžikem platnosti a účinnosti. Smyslem je čas pro seznámení adresátů s obsahem normy a provedení nutných technických opatření
 +    * Legisvakační lhůtu nemají mezinárodní smlouvy
 +    * Okamžitě vykonatelné jsou také nálezy ÚS, kterými se ruší zákon nebo jeho část, pokud ÚS nestanoví jinou lhůtu
 +  * I po zániku platnosti bude norma aplikována (vznik právních vztahů se musí posuzovat podle právní úpravy, platné v době jejich vzniku). Derogaci tak nelze zcela jednoznačně ztotožnit se zánikem účinnosti
 +  * Může nastat stav, kdy formálně platná norma je nadále neúčinná (obsolentní) - odpadl-li předmět právní úpravy nebo se zásadně změnily okolnosti a normu již aplikovat nelze
 +  * Intertemporalita - právní předpisy většinou obsahují intertemporální normu - ustanovení,​ vysvětlující jak řešit konflikt staré a nové normy („přechodná a závěrečná ustanovení“)
 +
 +===== Problematika retroaktivity v právu =====
 +
 +  * Retroaktivita = zpětná účinnost, zpětná působnost právního předpisu resp. zpětná časová působnost právní normy
 +  * Zásada **lex retro non agit** - „zákon nepůsobí nazpět“ (připisována Theodesiovi I.). Zpětná působnost by zasahovala do právní jistoty, narušovala ochranu nabytých práv (iura quaesita). Běžné ta je, že právní norma upravuje jen právní vztahy, které vznikly po dni, kdy vstoupila v účinnost
 +    * Pl. ÚS 21/96: „U retroaktivity pravé platí zásada obecné nepřípustnosti,​ ze které existují striktně omezené výjimky přípustnosti,​ u retroaktivity nepravé platí naopak zásada obecné přípustnosti,​ ze které existují výjimky její nepřípustnosti
 +  * Zdůvodnění nepřípustnosti retroaktivity (Knapp): Právní norma již ze své podstaty působí pro futuro. Působí na lidskou vůli a stanoví, co má být. Nemůže tedy stanovit, že něco být mělo (člověk svou vůlí nemůže ovlivnit minulost). Retroaktivní právní norma by vážně narušovala právní jistotu.
 +  * **Pravá retroaktivita** - účinnost zákona začne dříve, než jeho platnost = pro případy z minulosti se použije pozdějšího právního předpisu. Nová úprava změní právní následky, které podle práva nastaly již před dnem její platnosti. Možno pouze ve prospěch subjektivních práv a právního postavení subjektů, jichž se zákon týká ​
 +    * v neprospěch adresáta jen v naprosto výjimečných případech podle mezinárodních smluv o LP - zločiny proti lidskosti, válečné zločiny, zločin genocidy
 +    * Ústavní soud pravou retroaktivitu definuje jako zásah do již nabytých (hmotných) práv 
 +  * **Nepravá retroaktivita** - vznik a platnost právních vztahů, právních skutečností a právního chování se posuzuje podle dříve platných norem, ale obsah právního jednání- práva a povinnosti- podle nové normy (od okamžiku její účinnosti dále)
 +    * změna sice ovlivňuje právní vztahy vzniklé v minulosti, ale působí pouze do budoucna (pro futuro)
 +    * Jisté narušení předvídatelnosti právní úpravy; Střetává se zde princip právní jistoty a legitimního očekávání adresátů norem s principem rovnoprávnosti -> vyvažování formální a materiální spravedlnosti
 +    * Např. situace, kdy by bylo zavedeno školné, které by od určitého okamžiku začali platit i studenti studující školu, kteří jej do té doby platit nemuseli. ​
 +    * V občanském právu není tento jev tak neobvyklý (např. v případě manželství funguje dokonce pravá retroaktivita - teprve od roku 92 je možné uzavřít manželství v kostele, i manželství uzavřená takto dříve se dnes ale uznávají)
 +  * **Retrospektivní působení právní normy** (≠ retroaktivita) – skutečnost,​ která se stala dříve v minulosti, se stane právní skutečností rozhodnou pro určité vztahy, které vzniknou až po účinnosti zákona
 +
 +===== Čas jako právní skutečnost =====
 +
 +  * Pokud je to předvídáno právní normou, je **uplynutí časové lhůty** právní událostí. Následky toho mohou být:
 +    * **promlčení** - zánik vymahatelnosti práv a povinností. Právo trvá, nelze se ho však dovolat u soudu, vznese- li obžalovaný námitku promlčení. Vztah zůstává pouze jako naturální obligace (pokud by došlo k plnění závazku dobrovolně,​ je to v souladu s právem)
 +    * **prekluze** – úplný zánik práv a povinností - např. projde-li odvolací lhůta, zcela zaniká právo na odvolání
 +    * **vydržení práv a povinností** - vznik práv a povinností po uplynutí lhůty
 +  * právní událostí je také dosažení určitého věku, s nímž je bezprostředně spojen vznik práv
 +  * Lze rozlišit: Lhůty hmotněprávní (po uplynutí zaniká/ vzniká hmotné právo či povinnost) a procesněprávní (limitují především trvání určitých procesních práv, jako např. právo na podání opravných prostředků)
 +  * Orgány, které mají rozhodovací pravomoc jsou lhůtami vázány méně, případně nebývá dodržování lhůt, kterými vázány jsou praxi dostatečně zajištěno
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Gerloch: 72, 73; 94- 101; 103; 165
 +  * Boguzsak: 90- 92; 131-132
 +  * Knapp: 80-83
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code