Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


68. Mezery v právu

Mezery v právu

 • Neúplnost platného právního řádu spočívající v tom, že pro určité společenské vztahy neexistuje konkrétní normativní ustanovení
 • Mluvíme o mezerách v právu v rovině de lege lata a de lege ferenda
 • Mezery v právu de lege ferenda = případy, kdy určitá právní otázka není právním řádem upravena, ač by podle toho, kdo o mezeře mluví upravena být měla. Jedná se spíše o politickou otázku, nikoliv o faktickou mezeru v právu
 • Mezery v právu de lege lata = právní fikce, že mezery v právu de lege lata neexistují, protože pokud by existovaly, jednalo by se o nesmyslný konkrétní případ, který by nemohl být rozhodnut.
 • Mezery v právu v. soukromé právo – platí zásada legální licence – vše co není zakázáno je dovoleno
 • Mezery v právu v. veřejné právo - dovoleno je jen to, co je přikázáno
 • de lege lata nelze mluvit o mezerách v právu, protože uvedené zásady vyplňují celý systém práva
 • Pokud se objeví nějaká právní otázka, kterou právní řád neřeší, je nutné najít způsob jak rozhodnout – tím je použití analogie při aplikaci práva.

Analogie

 • Analogie = myšlenkový proces, kterým se vyplňují mezery v právu. Při aplikaci práva dochází k tomu, že na právem neupravený společenský vztah se použije jiné, avšak platné právní normy či obecně platného principu.
 • Soud či jiný aplikační orgán nevytváří novou právní normu, ale na základě platného práva vytváří pravidlo pro daný případ.
 • Rozlišujeme
  • Analogia legis (analogie zákona) – na skutkovou podstatu zákonem neřešenou se aplikuje právní norma, která je obdobná (analogická) a se skutkovou podstatou co nejpodobnější.
  • Analogia juris (analogie práva) – jestliže není možné postupovat podle analogie zákona, připouští se použití obecných právních principů, které jsou v určitém právním systému vyjádřeny, či na kterých tento systém spočívá
 • Analogie je nepřípustná tam, kde jsou skutkové podstaty v právní normě taxativně vypočítány. Naopak je přípustná tam, kde je uveden příkladmý (demonstrativní) výklad
 • Analogie je typická zejména pro občanské právo.
 • V trestním právu se nepřipouští!!! Platí princip nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege
 • O analogii mluvíme rovněž v souvislosti s interpretací práva a metodami výkladu – analogia legis a analogia iuris.

Prameny

 • Aleš Gerloch – Teorie práva s. 138 – 141 (použito starší vydání)
 • Viktor Knapp – Teorie práva, s. 172, 173
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code