Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Toto je starší verze dokumentu!


67. Efektivnost práva a způsoby jejího zjišťování

 • Myšlenka zkoumat působení práva není ve společnosti nová.
 • Jedna věc je obecné uznání teze o regulativním působení práva a něco jiného snaha o relativně exaktní postavení otázky míry efektivnosti tohoto působení, kritérií hodnocení dosahovaných efektů a výzkum faktorů, které ji ovlivňují.

Koncepce efektivnosti práva

 • V odborné literatuře byly zdůvodněny tři základní koncepce efektivnosti práva:
  1. Cílově výsledkové pojetí - efektivnost právních norem je zjišťována relací mezi cíli právní úpravy a dosahovanými výsledky právní regulace; v dalším vývoji je toto pojetí dále zpřesňováno a modifikováno v otázce relací mezi cíli navzájem a cíli a potřebami společenského rozvoje.
  2. Nákladově výsledkové pojetí - efektivnost charakterizuje jako poměr mezi dosaženými výsledky působení právních norem a náklady, které byly k dosažení výsledků vynaloženy; toto pojetí, nejbližší chápání efektivnosti v ekonomické teorii, vychází z širokého pojetí nákladů a vedle materiálních nákladů sem zahrnuje i výdaje lidské energie a času;
  3. Funkční pojetí - efektivnost se chápe jako míra, v níž se uskutečňují funkční možnosti práva a klade se otázka podmínek a okolností, za nichž se tyto funkční možnosti naplňují.
 • Kritická analýza uvedených koncepcí, které vedle kontradiktorních (znamená protikladný, rozporný, vzájemně si odporující ) mají i prvky komplementární (znamená doplňující se, zapadající do sebe), ukázala, že nelze předložit relativně jednoduchý model měření efektivnosti práva, který by byl univerzálně použitelný. K tomuto závěru vedou dva důvody:
  1. Relevantní výsledky může výzkum efektivnosti práva přinést jen při zohlednění všech relací v systému společenských cílů, zájmů, hodnot a potřeb a v systému společenských faktorů, které dosahované výsledky ovlivňují a limitují.
  2. Relevantní výsledky lze dosáhnout jen u vědomí diferencovaného přístupu v rámci uvedených systémových vazeb; to vyplývá z rozdílných metod právní regulace a jejich účelné kombinace.
 • Tyto poznatky vedly k závěru, že je třeba vycházet ze systémového pojetí efektivnosti společenského působení práva. V tomto pojetí je efektivnost komplexní pojem obsahující relace cíle a výsledku, cílů a potřeb, výsledku a nákladů. Míra efektivnosti působení právních norem ve společnosti je přitom ovlivňována pestrým vějířem právních a dalších sociálních faktorů.
 • Systémové pojetí efektivnosti umožňuje na jedné straně strukturalizaci na dílčí výzkumy efektivnosti jednotlivých subsystémů práva (např výzkum kvality legislativní činnosti rezultující v kvalitě právních norem, výzkum úrovně právního vědomí adresátů právních norem, výzkum nákladů spojených s aplikací určitého zákona atd.). Na druhé straně propojuje i tyto dílčí pohledy do širších sociálních vazeb a souvislostí. Můžeme tedy hovořit též o sociálně právním pojetí efektivnosti.

Prameny

 • Gerloch A.: Teorie práva (2.vydání), str. 269-270 (V Boguzsakovi je naprosto identický text na stranách 309 a 310)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code